Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Tora: een last of een lust? “Zie , Mijn last is licht en Mijn juk is zacht”.

Waarom gaf G-d de mensheid Geboden en Wetten.

Veel christenen van deze tijd zien G-d’s Geboden en Wetten als een last waarvan Jezus ons vrijmaakte.
Dat leidt tot de vraag:
Waarom gaf G-d ons Geboden en Wetten?
Zijn ze als iets dat men kan wegdoen ?
Zoals een stalen bal met ketting aan een enkel ,..als een last voor ons leven ?
Dat is de opvatting die veel christenen hierover hebben.
Maar hebben ze een doel?
Zijn de Geboden werkelijk een last ?
Wat zegt de Bijbel over G-d’s Geboden ?
Genesis 26:4-5
4 En Ik zal uw nageslacht vermenigvuldigen als de sterren des hemels, en Ik zal uw nageslacht al die landen geven, en met uw nageslacht zullen alle volken der aarde gezegend worden, 5 omdat Abraham naar Mij geluisterd en mijn dienst in acht genomen heeft: mijn geboden, mijn inzettingen en mijn wetten.

Aan de hand van deze verzen kunnen we ogenblikkelijk zien dat G-d’s Geboden niet pas begonnen in de tijd van Mozes.
Abraham was er al mee bekend en gehoorzaamde ze, en G-d zegende hem om die reden.
Er zijn vele voorbeelden waar de Aardvaders de geboden kenden en gehoorzaamden.
Het offeren begon in “de Tuin “.
Dieren stierven door de zonde van Adam, en het was YHVH die het eerste offer bracht.

Genesis  3:21 En de HERE God maakte voor de mens en voor zijn vrouw klederen van vellen en bekleedde hen daarmede.

Deze vellen waren afkomstig van dieren die hun leven verloren door Adam’s overtreding.
Minuut 02:40
Hadden Kain en Abel over eerstelingen-offering ?
Wie vertelde ze dat ?
Mozes had nog niets op schrift gesteld.
Genesis 4:3-4
Na verloop van tijd nu bracht Kaïn van de vruchten der aarde aan de HERE een offer; 4 ook Abel bracht er een van de eerstelingen zijner schapen, van hun vet; en de HERE sloeg acht op Abel en zijn offer,

Wat bracht ze ertoe om YHVH een offer te brengen ?
Hoe wisten ze dat YHVH een offer verlangde?
Hoe wist Abel dat hij vet mee moest nemen ?
Leviticus 3:3
3 En als vuuroffer voor de HERE zal hij van het vredeoffer brengen het vet dat de ingewanden bedekt, en al het vet dat op de ingewanden ligt;

Noach was bekend met de begrippen rein en onrein.
Hem werd opgedragen zeven reine dieren te brengen en daarnaast twee dieren die als onrein bekend waren.
In Leviticus wordt een heel hoofdstuk gewijd aan het onerscheiden van reine en onreine dieren.
Doch Noach wist dit al bijna 2,5 duizend jaar eerder.
Genesis 7:2
Van alle reine dieren zult gij zeven paar nemen, het mannetje en zijn wijfje, maar van de dieren, die niet rein zijn, één paar, het mannetje en zijn wijfje;

Zelfs de moeder van Mozes wist dat ze zich 80 dagen kon terugtrekken met het tonen van haar kind.
Dit waren wetten die toen nog niet waren opgeschreven. Toch wisten de kinderen van Israël dit.
En de Farao kennelijk ook, want het moet duidelijk zijn geweest dat de baby een “meisje ” was ; gezien het aantal dagen dat ze zich teruggetrokken hield.
Leviticus  12:5
Indien zij echter een kind van het vrouwelijk geslacht baart, zal zij twee weken onrein zijn zoals in haar maandelijkse afzondering; zesenzestig dagen zal zij blijven in het reinigingsbloed.

Bij een vrouwelijk kind staat de wet toe zich voor bijna drie maanden af te zonderen, in plaats van slechts 40  dagen van een mannelijk kind.
Dus na drie maanden kon ze niet meer de schijn ophouden dan het een meisje betrof.
Exodus 2:2-3
deze werd zwanger en baarde een zoon. Toen zij zag, dat hij schoon was, verborg zij hem drie maanden lang. 3 Maar langer kon zij hem niet verborgen houden; daarom nam zij voor hem een biezen kistje, bestreek het met asfalt en pek, legde het kind erin en zette het in het riet aan de oever van de Nijl;

Het laat zien dat men G-d’s Wetten toepaste, Wetten die nog niet op schrift stonden.
G-d hield van zijn volken wilde dat iedereeen zijn Geboden kende.
Dus schreef Hij ze neer en gaf Mozes de opdracht deze aan het volk te onderwijzen.
Exodus 24:12

De HERE zeide tot Mozes: Klim op tot Mij, de berg op, en blijf daar, dan zal Ik u de stenen tafelen geven, de wet en het gebod, die Ik opgeschreven heb, om hen te onderwijzen.

Welke ouder geeft zijn kind geen instucties?
Hoe zich te gedragen, goede manieren te hebben..
Wat goed voor ze is, en wat schadelijk.
G-d houdt van Zijn kinderen en wenst Zijn Wijsheid met hen te delen.
G-d ziet Zijn Geboden als zéér wenselijk. Hij beschouwt ze als wijsheid en ‘begrijpen’ , en dat wil Hij delen met degenen die dicht bij Hem staan.

Het volgende gaat over hoe YHVH ZIjn Geboden ziet:
Deuteronomium  4:6-8,10

6 Onderhoudt ze dan naarstig, want dat zal uw wijsheid en uw inzicht zijn in de ogen der volken, die bij het horen van al deze inzettingen zullen zeggen: Waarlijk, dit grote volk is een wijze en verstandige natie. 7 Immers welk groot volk is er, waaraan de goden zó nabij zijn als de HERE, onze God, telkens als wij tot Hem roepen? 8 En welk groot volk is er, dat inzettingen en verordeningen heeft zo rechtvaardig, als heel deze wet, die ik u heden voorleg?
10 de dag, waarop gij voor het aangezicht van de HERE, uw God, bij Horeb stondt, toen de HERE tot mij zeide: roep Mij het volk samen, dan zal Ik het mijn woorden doen horen, opdat zij leren Mij te vrezen alle dagen, dat zij op de aardbodem leven, en opdat zij het hun kinderen leren.

Dus waarom doen christenen alsof G-d’s geboden een plaag zijn waar Yeshua ze verloste ?

Omdat ze geen verstand hebben van verlossing en G-d’s Geboden.

Yeshua stierf voor onze verlossing. G-d’s Gebeoden laten ons zien hoe we rechtvaardig kunnen leven. Velen gebruiken het Nwe Testament om te kunnen beweren dat de Geboden niet langer nodig zijn, met name de Shabbat en de Feesten.. Het Nwe Testament leert dat helemaal niet.

Romeinen 3:31

31 Stellen wij dan door het geloof de wet buiten werking? Volstrekt niet; veeleer bevestigen wij de wet.

We bevestigen de Wet uit liefde voor G-d.

Betekent dit dat we er onder gebukt gaan zoals velen beweren ?

Zoals een kind de huisregels van zijn ouders gehoorzaamt, zo gehoorzamen wij onze Hemelse Vader  tot een gelukkig leven.

Minuut 09:53

Wordt dit kind geplaagt als men het weerhoudzijn vingers in het stopkontakt te steken ?

Wordt een kind geplaagt als het niet met vuur mag spelen, of als het niet bij de waterkant mag spelen als het niet kan zwemmen?

Nee, zeker niet. Het kind wordt op natuurlijk wijze beloont met een gezond leven op basis van de “wetten ” van zijn ouders.Een volwaardig leven is de beloning die we ontvangen als we de Geboden van YHVH houden.

Zondag de rest, moet morgen werken en vervolgens Shabbat.

Groet Michael.

Navigeer naar andere artikelen

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*