Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Waarom moet elk mens de Tora volgen ? updates: bezwaren beantwoord!

De vraag wordt vaak gesteld, dus daarom de argumenten maar even op een rij:

1. Als Bijbelse gelovigen volgen we Yeshua, Hij is het vleesgeworden Woord (Joh. 1), het beeld van de onzichtbare JHWH (Col. 1:15) , de afstraling van de heerlijkheid van JHWH en  de afdruk van het wezen van JHWH (Hebr. 1:3).
Als deze Yeshua ha Mashiach (Jezus Christus) zegt dat er geen jota of tittel van de Tora zal vervallen en dat Hij niet is gekomen om de Tora af te schaffen, maar om die te vervullen en voor te leven, dan lijkt me dat eigenlijk wel voldoende. (Matth. 5:17 e.v.)
Bizar, dat dit niet op Bijbelscholen en universiteiten wordt onderwezen, zoals ik zelf heb moeten ervaren.

2. JHWH  is eeuwig, Zijn Woord is eeuwig, onveranderlijk. Daarom zijn m.n. de principes van JHWH om tot Zijn eer te leven, onveranderlijk.
De 10 geboden (Ex. 20) , de Feesten van JHWH (Lev. 23) en de leefstijl (Lev. 19) zijn van en voor  alle tijden.
Zelfs de door Yeshua vervulde offerdienst in tabernakel en  tempel (Hij is immers het ware Pesachlam, de vervulling en  van de symboliek in die offerdienst), hoewel tijdelijk afgeschaft, komt terug in het 1000 jarig rijk (Ez. 40 t/m 48, m.n. hfdst. 45:18 tot 46:24) ).

Natuurlijk is de praktijk op het land Israel gericht, loofhutten bouwen en er 7 dagen in verblijven is wat minder realistisch in landen waar het in sept/okt. vriest of waar moessonregens zijn.
Maar daarom kunnen we wel overal Sukkoth (Loofhuttenfeest) inhoudelijk meevieren, net als Pesach, Shawoeoth (het wekenfeest oftewel Pinkster) en Yom Kippur (Grote Verzoendag) en bij al deze Feesten van JHWH wordt Yeshua verkondigd!
Zie http://www.bibleprobe.com/365messianicprophecies.htm
met heel veel teksten uit de Tenach (OT) waar op Yeshua wordt gewezen.
En Shabbath is het wekelijkse feest, onze dag met JHWH, nooit gewijzigd uiteraard.

3. De apostelen , incl. Paulus, volgden de Torapraktijk, zoals Yeshua hen 3 jaar voorleefde en dat deed ook de hele Handelingengemeente, zie Hand. 21:20,21  “”tienduizenden Yeshua belijdende Joden, die toegewijd de Tora praktiseerden”.

Wanneer is dat veranderd , wanneer heeft “de Tora afgedaan” ?

We vieren zon-dag, zonnewende (kerst) en voorjaarsvruchtbaarheidsfeest (easter, komt van Astharte) !

Dat hebben we aan de RK bisschoppen en keizer Constantijn te danken, dwars tegen wat de Bijbel ons leert in.
De keizer wilde eenheid in het Europa  van toen en was al die dwaalleraren binnen en buiten de RK kerk zat met de bijbehorende verdeeldheid onder de volken.
Hij zorgde dat hij het concilie van Nicea domineerde, stelde dat de Joden een minderwaardige religie hadden en dat de christenen uit de niet-Joden dus afstand moesten nemen van de datum waarop Pesach werd gevierd.
Hij stelde een aparte datum in, men sprak van Paasfeest voortaan en onder invloed van de bestaande zonneafgoderij werd het ook zon-dag en zonnewende (kerst), als opstandingsdag en geboortedag van Yeshua.

Dat is des te erger, als we bedenken, dat  bij de verlossing van Israel   uit Egypte alle afgoden werden ontmaskerd via de 10 plagen en 1 zo’n afgod was de zonnegod Ra (Ex.12:12).
Israel ging van toen af de maankalender volgen en vierde het “nieuwe maanfeest”.
Dat dienen we nog steeds te doen: shabbath (elke 7e dag) en nieuwe maanfeest (elke 1e dag van de nieuwe maand, dus als het eerste streepje van de nieuwe maan zichtbaar wordt.
Dus het volgen van de heidense zonnekalender, wat de kerken doen, gaat dwars in tegen het volgen van de Bijbelse maankalender .
Als Bijbelse gelovigen dienen we de maankalender te vieren, in navolging van Israel en van Yeshua en dat doen we dan ook met veel zegen, nadat we dit hebben begrepen.

http://www.messiaanshetlevendwater.be/Studie&artikels/nieuwe_maan.htm

Bovendien: nergens in de Bijbel wordt ons geleerd, dat we de opstandingsdag en geboortedag van Yeshua moeten vieren!
Deze geweldig mooie feiten zitten juist in de Feesten van JHWH ingebed en we dienen ons aan deze Feesten van JHWH te houden, met Pesach is Yeshua gekruisigd en opgestaan, dat vieren we dus met Pesach !
En op shabbath , na 3 dagen en 3 nachten is Yeshua opgestaan, dat vieren we elke shabbath.
De geboorte was met Sukkkoth, in de kribbe (etensbak/broodtrommel) in de loofhut, waarin het “levende Brood” lag, gewikkeld in de doek voor het brood.

Hier onder ga ik in op al die teksten, die volgens de kerken zouden aangeven, dat de Tora is vervallen.
Voor elke tekst, die op die manier is misbruikt, uit context gehaald, verkeerd is vertaald en zeker verkeerd is opgevat,  zal ik dan uitleggen, hoe deze teksten wel begrepen moeten worden.
Daarbij is elk commentaar met onderbouwing welkom, zoals altijd.

Shalom

Ben Kok (joods-chr. pastor)

Update: bezwaren beantwoord.

U kent ze wel: de Tora is afgeschaft, want…………..

Hand. 10, waar Petrus toch duidelijk in een visioen door een stem uit de  hemel geboden wordt, om ” te slachten en te eten” van onreine dieren (vs.13).
Petrus weigert , als Yeshua-belijdende Jood houdt hij de Tora.
Zie je wel, Tora vervallen. Maar is die conclusie juist? Nee, in vs. 28  begrijpt Petrus het visioen, geeft zelf de uitleg, nl. dat hij als Jood geen mens onrein mag houden en gewoon in gesprek moet gaan met de Romeinse hoofdman.
Het gaat hier dus helemaal niet over Tora of kosher eten al dan niet.

Col. 2:16  “laat niemand u blijven oordelen inzake eten/drinken of een feestdag zoals nieuwe maan, shabbath e.d., ”
De Feesten van JHWH zijn een schaduw, dus een uitbeelding zoals het origineel is, van de werkelijkheid, nl. de Mashiach (de Christus).
Zeer zinvol dus om de Feesten van JHWH, zoals geboden, te vieren en in de betekenis van de Feesten de Mashiach beter te leren kennen.
Paulus zegt dan ook niet: stop met de  Tora, maar vanuit zijn eigen vieren van de Tora kent hij de discussies over de juiste wijze van vieren, hij stelt dat je daar niet over moet twisten, vier de Feesten van uit je hart op de tijd, die JHWH heeft gesteld, zonder getwist over details .

Rom. 14

In 13:10 staat, dat “de liefde de vervulling van de Tora is” en zo weten we ook , dat Yeshua de Tora heeft vervuld, nergens schuldig was aan enige overtreding van de Tora en bovendien de doodstraf voor ons heeft gedragen, als onschuldig Lam.
Hij heeft daarmee de symbolische offerdienst in tabernakel en tempel vervuld, inhoud gegeven, gelegitimeerd.
Betekent “vervuld” dan ook alle geboden terzijde leggen en niet meer doen en maar leven zoals je zelf denkt dat het kan? Natuurlijk niet, de Tora blijft “heilig, rechtvaardig en goed” Rom. 7:12
Als er dan in Rom. 14 staat, dat je “de zwakke in het geloof moet aanvaarden” betekent dat, dat je die persoon moet liefhebben in zijn “zwakke geloof en kennis van zaken”, omdat hij net als elk mens de tijd nodig heeft om e.e.a. beter te gaan begrijpen.
Paulus stelt zich helemaal op 1 lijn met de ander, zelfs er onder met enige ironie, als hij zegt in
2 Cor. 11:1,2  “Och, verdroegt gij toch een weinig onverstand van mij! Maar dat doet gij ook.”
Hij wist heel goed hoe de Tora fout (wettisch, geboden doen in eigen kracht om jezelf rechtvaardig te kunnen verklaren) en goed (vanuit de genade in Yeshua en in de kracht van de Geest de Tora leefregels te leven uit respect voor JHWH) kon worden geleefd.
Hij streed na zijn bekering voortdurend tegen de opvattingen van  wettische Joden met hun harde juk en reikte hen het zacht juk van Yeshua aan, net als de  niet-Joden ook dat onderscheid moesten begrijpen.
Dus: heb begrip voor wie dit alles nog niet door heeft, ga in liefdevol gesprek met wie ontdekken wil dat JHWH in de Toraprakijk  onze heiliging beoogt, zoals Yeshua in Joh. 14:21 leert.
“Wie Mijn geboden heeft (Tora kennen) en bewaart (Tora toepassen) , die is het die Mij liefheeft”
En dan ervaar je veel meer van de liefde van JHWH, die ruimhartig door ons heen kan werken, als zegen voor je zelf en je naasten.

Hand. 15 

Daar staat de vraag van een groepje orthodoxe Joden, die wel Yeshua hebben aanvaard, maar zich afvragen, hoe dat nu moet met de niet-Joden, die ook Yeshua hebben aanvaard, maar niets van de Tora weten, noch besneden zijn.
De   apostelen vergaderen en olv. de Heilige Geest komen ze tot de conclusie, dat ze zelf de Tora niet  hebben kunnen houden voor 100%, er ook niet door behouden zijn, dus “dat idee/juk kunnen we niet aan de goyim opleggen.
Ook de besnijdenis was geen middel tot behoudenis, nooit zo bedoeld; Paulus zegt ook duidelijk in 1 Cor. 7:17-19 dat je na bekering je niet moet laten besnijden.
Dus als de Yeshua-belijders uit de  goyim beginnen met Hand. 15:19-21 (geen afgoderij, geen sexuele onreinheid, geen bloed eten en geen vlees van kadavers met geronnen bloed er in (het verstikte), dan is dat een mooie start, echter slechts een begin na hun bekering.
Vervolgens kunnen ze elke shabbath in de synagoge de rest van de Torapraktijk leren, na dus bekering en de 4 genoemde Torageboden.

Titus 3:9  “geen strijd voeren over dwaze vragen, geslachtsregisters of de wijze van Tora in praktijk brengen”.
Dus niets over afschaffen van de Tora, maar dezelfde waarschuwing als bij Col.2:16 :”geen gehakketak over de details van vieren, geen ruzie over de Torapraktijk, maar doen van uit een oprecht hart, zoals de Bijbel aangeeft.

Galaten 3 :10  “want allen , die het van werken der Tora verwachten, liggen onder de vloek”
Dat staat ook in detail in Dt. 28, het is zegen als je de Tora doet en vloek als je de Tora negeert.
Het idee, dat je door het doen van de Tora behouden wordt, is een zeer fout idee, zo is de Tora nooit bedoeld.
Ook een orthodoxe Jood begrijpt, dat het gaat om geloof in JHWH, Die vergeeft vanwege het berouwvolle hart , tot uiting gebracht in het symbolisch offer.
En ook, dat het niet mogelijk is de Tora voor 100% te volbrengen, zoals ook in 3:12 staat, bij de norm van de Tora gaat het om het voor 100% doen (dat is een groeiproces, dus in de beginfase doen we per definitie het nodige fout in onwetendheid en/of onwil).
Het niet volledig doen van de Tora als norm leidt tot veroordeling en doodstraf, die dus elk mens verdient..
Helaas wensen de meeste Joden niet te aanvaarden, dat Yeshua het ware Pesachlam is en dat  alleen in  Hem  de symboliek wordt gelegitimeerd.
In  vs. 10-12 staat dat ook duidelijk, dat de rechtvaardige  uit geloof  zal even, gelijk ook Abraham, zie Rom. 4:3
Yeshua heeft onze zonden op Zich genomen en ze zo aan het kruis genageld, Hij heeft de vloek/het oordeel van de Tora, die wij verdiend hebben , voor ons betaald met Zijn leven!
Sommigen denken niet na, zijn misleid  en zeggen:” de Tora is aan het kruis genageld”, vanuit  Ef. 2:14-16 .
Totale onzin, de Tora is heilig en goed (Rom. 7:12), is onze leefstijl, onze norm.
De vijandschap tussen Jood en niet-Jood is aan het kruis genageld (vs.16) en zo kunnen we beiden tot eer van JHWH leven met Yeshua als de hoeksteen voor elk mens, vs.20,  vanuit  het onderwijs van de  apostelen en profeten (NT en Tenach).
En uiteraard is onze redding alleen door de genade van JHWH in Yeshua volbracht, maar dan dienen we Yeshua na te volgen in Zijn Torapraktijk, die Hij volmaakt voorleefde.

Wie nog vragen heeft over Bijbelteksten in dit verband, is hier onder van harte welkom. `
Ik heb het zelf ook pas beter begrepen in de loop van mijn geloofsleven, vanaf bekering op mijn 20 ste tot nu, bijna 70, blijven groeien in Bijbels inzicht door JHWH als Heilige Geest geleid.
Heb de moed om die leiding te zoeken.

Shalom, gezegende Tora praktijk toegewenst !

Ben Kok (joods-chr. pastor)

PS:  een aantal mensen blijft toch roepen, dat de Tora is afgeschaft en m.n. omdat Paulus geen Tora deed.
Ter aanvulling van in bovenstaand artikel genoemde teksten dus hier dus  de teksten, waar uit blijkt , dat hij dat wel degelijk deed, ook Jacobus heeft het over de Tora als “koninklijke Tora” en “Tora van de vrijheid” en “Tora als maatstaf voor het oordeel”, zie Jac. 2:8-13

Hand. 16:1-3
Paulus besneed Timotheus, zoon van een Joodse vrouw en Griekse vader, om aan de Joden duidelijk te maken, dat de besnijdenis voor Joden wel van kracht bleef.
Voor alle niet-Joden was besnijdenis van geen belang, 1 Cor 7:17-20

Hand. 15:19-34
Paulus ging met Barnabas , Judas en Silas in opdracht van de 12 apostelen alle gemeentes langs om aan alle verwarring omtrent de Torapraktijk een einde te maken.
De boodschap staat in vs.19-21 , herhaald in 28,29 : na bekering in Yeshua 4 basisprincipes uit de Tora gehoorzamen en de overige Torapraktijk in de plaatselijke synagoge leren.

Hand. 17:1-3
Paulus ging naar de synagoge te Thessalonica, behandelde 3 opeenvolgende shabbatten van uit de Tenach (de Schriften), wie de Mashiach was gebleken te zijn, Yeshua van Nazareth en dat Zijn lijden en opstaan uit de doden dus in de Tenach voorzegd was, bijv.in Jesaja 53
Paulus nam de Tenach dus heel serieus , bewees de kern van ons geloof daar uit !

Hand. 17:10-14
Verkondiging in de synagoge te Berea, men aanvaardde met alle bereidwilligheid zijn boodschap en men ging bovendien na in de Tenach, of het klopte wat Paulus leerde.
Kortom, ook hier blijkt men en m.n. ook Paulus de Tenach als basis te aanvaarden voor de essentie van ons geloof .

Hand. 18:1-4
Synagoge Corinthe, Paulus probeerde elke shabbath Joden en Grieken te overtuigen, de meeste Joden wilden niet luisteren naar het evangelie, maar het hoofd van de synagoge, Crispus, kwam wel tot bekering en ook vele Grieken.
Vanaf toen ging Paulus vooral naar de niet-Joden, verkondigde het evangelie vanuit de profetie over Yeshua in de Tenach. (of dacht iemand dat hij hen Kerstfeest, zondag en voorjaarsvruchtbaarheidsfeest leerde??)

Hand. 18:18-20
Paulus had de Nazireergelofte gedaan, zie  Num 6, een tijd van heiliging, geen alcohol, niet in de buurt van een lijk komen en het haar niet afknippen.
Een duidelijk Tora principe dus, wat hij praktiseerde !

Hand. 18:24-28 , mn. vs 28
“onvermoeibaar bewees Paulus vanuit de Tenach de Joden, dat Yeshua de Mashiach is”. NB: uit de Tenach legde Paulus de essentie van ons geloof uit.

Hand. 19:8-10
3 mnd. lang in de synagoge te Efeze verkondiging aan de Joden, toen ze verhard en ongehoorzaam bleven, splitsten de “mensen van de weg” zich af olv Paulus en hij leerde hen 2 jaar lang, uiteraard van uit de Tenach hoe te leven als Yeshua belijdende Joden en inwoners van Klein-Azie.

Hand. 20:6
Paulus ging na Pesach (na de dagen der ongezuurde broden, 7 daags feest) op reis  van Philippi naar Troas, blijkbaar had hij daar Pesach gevierd.
In Troas hield hij op de 1e dag der week (d.i. de 1e dag na shabbath) een samenkomst, waarbij ze brood braken , een maaltijd hielden dus, lang door ging tot middernacht.
Eutychus viel daarbij uit het raam, de schade viel mee en ze braken opnieuw brood (aten een vroeg ontbijt).

Hand.20:16
Paulus maakte een reisschema om na de genoemde Pesachviering tijdig in Yerushalayim te zijn om daar Shawoeoth te vieren; in Hand. 2 lazen we al, dat met dit feest Joden in Yerushalayim wilden zijn, krachtens het gebod in de Tora.
NB: hij hechtte zoveel waarde aan het vieren van Shawoeoth in Yerushalayim, het geestelijk centrum van dat moment, dat hij dus die grote afstand van een paar 100 km. af wilde leggen.
Hij had ook elders Shawoeoth kunnen vieren, maar hij nam dus die extra moeite.

Hand. 21:20
Vele “tienduizenden” (myriads)  Joden  hadden Yeshua aanvaard en allen zijn ijveraars voor de Tora en zij hebben als gerucht vernomen, dat jij, Paulus aan Joden leert dat de Tora is vervallen, zowel besnijdenis als de gebruiken.
Paulus bewijst dat dit onzin is door op het verzoek van de apostelen in te gaan en samen de Nazireergelofte opnieuw te doen, samen met 4 anderen.
De apostelen zeggen daar:
“maar dat gij (Paulus) ook zelf meegaat in de onderhouding van de Tora” vs.24
Dus voor Joden, die Yeshua hebben aanvaard, blijft de Tora van kracht , waarbij men heel goed begreep dat de genade van Yeshua de behoudenis  is en de Tora leefstijl !
Mbt. de  bekeerde niet-Joden wordt in vs.25 het al bekende principe herhaald van Hand. 15, dus beginnen met 4 basisprincipes en de rest gaan leren, elke shabbath in de synagoge.

Hand. 24:14
Paulus zegt voor Felix, zijn rechter, dat hij lid is van de sekte van “de weg”, maw. dat hij een Yeshua belijdende Jood is en dat betekent, dat hij JHWH, de God van de Joodse aartsvaders vereert, gelovende al hetgeen wat in de Tora en de profeten geschreven staat !

Hand. 25:8
Paulus voor de opvolgende rechter, Festus:
“Ik heb noch tegen de Tora van de Joden noch tegen de tempel, noch tegen de wet van de keizer iets misdreven”!

Hand.26:22,23
Agrippa, de 3e rechter, hoort Paulus aan en temidden van een prachtig geloofsgetuigenis zegt Paulus:
“ik heb niets anders geleerd aan de mensen dan wat de profeten en Mozes (Tora) gesproken hebben, dat geschieden zou, namelijk dat de Mashiach zou lijden en dat Hij als  eerste uit de opstanding der doden het licht zou aankondigen en aan het volk (Israel) en aan de heidenen.”

Conclusie:
Het is voor 100% zeker dat Paulus de Tora hield en ik vind het verbijsterend, dat er nog mensen zijn, die dan zonder blijkbaar de Bijbel goed er op na te lezen, maar roepen dat Paulus dat niet deed en niet zou leren.
Verder is het net zo duidelijk , dat de apostelen met de heidenen begrijpelijk meer geduld hadden, die moesten zonder enige Joodse opvoeding eerst maar es rustig aan elke shabbath bij  leren in de synagoge, maar wel met 4 belangrijke Tora principes beginnen:
geen afgoderij, geen sexuele onreinheid, alleen kosher geslacht vlees eten (en geen kadavers) en geen bloed drinken.
Daarna leerden ze door het jaar heen de Feesten van JHWH in de synagoge, kosher eten en wat de Tora verder leert aan moraal, Lev. 19 even lezen!

Zie ook diverse teksten,  waar het belang van shabbath houden wordt beklemtoond en waar zelfs de doodstraf wordt gegeven, als men die niet houdt: Ex. 35:1-3 !
Ter vermaning en bemoediging: Jesaja 58,  m.n. vs.13,14
Wat een zegen, om zo te mogen leven, op basis van de genade in Yeshua gegeven en Hem volgend door de Geest geleid in de Torapraktijk.

Shalom,  uw vragen of reacties zijn altijd welkom, hier onder en/of prive.

Ben Kok (joods-chr. pastor)

Navigeer naar andere artikelen

29 Responses to Waarom moet elk mens de Tora volgen ? updates: bezwaren beantwoord!

 1. Shalom Ben, in welke vertaling vd Bijbel staat dat Jezus Christus gezegd heeft dat er geen tittel of jota van de Tora zal vervallen, enz.

 2. Laten we nog een stap verder gaan Ben.
  Jhwh heeft mij mat. Hoofdstuk 7 helemaal onderwezen.
  Meerdere malen over ‘heer in uw naam hebben we dit en dat gedaan, ga weg van Mij…’. Nu dan ook ‘de Weg is smal’

  Mattheus 7 praat over niet oordelen, en allerlei andere punten. Het praat over bidden
  Bij vers 12 staat geschreven. ‘alles nu wat gij wilt, dat u de mensen doen, doet gij hun ook aldus , WANT DIT IS DE WET EN PROFETEN. Meteen daarna in 13 DIE SMALLE POORT…

  Staat in perfecte lijn met ‘heb GOD LIEF MET HEEL UW HART, HEEL UW ZIEL, HEEL UW KRACHT, UW NAASTE ALS UZELT, HET GROOTSTE GEBOD, WAT IS DE TORAH?
  deze naleven en daarnaast ruimte hebben jezelf te zijn en anderen behandelen zoals jezelf behandelt wilt worden. Weer staat TORAH en profeten in een mond genoemd.

  En dan?
  Ingaan in het koninkrijk der hemelen (Grieks is dat jhwh Zijn heerschappij, of regering), weer hetzelfde niet ieder die mijn naam aanroept zal gered worden. Waarom eerst bij 12 behandel een andere zoals jezelf behandelt wilt worden en dan bij 13 de smalle poort?
  Zo apart dat 12 staat genoemd na gebeds verhoring, zou dat het niet verhoren van gebeden komen door niet naleven van TORAH?

  Misschien omvat matheues 7 de volledige kerk geschiedenis

  • Hi Jan,
   Fijn dat je meedenkt en reageert; in elk geval lezen we in Dt. 28 dat het doen van de Tora zegen geeft (vs 1-14) en het negeren van de Tora vloek (vs.15- 68) !
   Dus 14 verzen zegen en n.b. 53 verzen vloek, kun je nagaan welk een groot belang JHWH hecht aan het serieus nemen van Zijn woorden .
   Gewoon doen dus, als je de zegen van JHWH wil ervaren.
   Shalom
   Ben

 3. hallo Ben

  ik ben een gelovige in christus bij de advent kerk zei doen sabatt en houden zich aan de voedsel wetten maar vieren wel kerst en niet de feesten van JHWH.

  • Dag Erwig, goed dat je reageert.
   Hoe vind je het zelf: wel shabbath vieren (ok) en de rest van de moadim niet ? Plus dan ook nog het puur heidense kerstfeest?
   Ik heb dat nooit kunnen begrijpen van de Adventisten, misschien heb jij een antwoord?
   Het lijkt me voorlopig zeer inconsequent, je voegt niets toe aan het Woord van JHWH en je doet er ook niets af, als je een Bijbelse gelovige wil zijn.
   Shalom,
   Ben

 4. Op 27 juli 2018 @ 15:56 schreef Faber John

  Beantwoorden

  Shabat Shalom BEN, af en toe volg ik jouw bewegingen. Ik ben zeer onder de indruk hoe jij tegen de verderfelijke ideologie van de Islam tekeer bent gegaan!
  Nu over de THORA. Volgens mijn opinie zijn deze geboden gegeven aan het
  verbondsvolk: de JODEN. Israel is het uitverkoren land. Deze geboden zijn nooit aan mij gegeven als niet jood. Natuurlijk mag ik ook leven volgens deze geboden maar ik MOET niks.Op de beloften die aan Abram zijn gedaan worden wij ook ingeënd. Volgens Galaten 3:8 In u zullen alle volkeren op de aardbodem gezegend worden.
  Wij zijn zonen van Abraham. Kinderen van Abraham zijn zij die het geloof als uitgangspunt hebben. De Schrift heeft van tevoren geweten, dat God de niet Joden door het geloof zou rechtvaardigen.

  Met hartelijke groet,
  John

  • Hi John,
   Dank voor je reactie en waardering; heb je een kerk waar je nog heen kan , vanuit Bijbels geloofsleven en zo ja, wat doet men daar tegen de islam?
   Verder: alle Bijbelse gelovigen hebben “geloof in JHWH” als basis, vanaf Adam/Eva tot Abraham, het volk Israel via het in geloof brengen van de op Yeshua ziende offers, alle gelovigen uit de volken (goyim) die oprecht JHWH zochten en vanaf Yeshua allen, die Hem in geloof hebben aanvaard, zover ze dat wisten en konden doen.
   Het meest helder in ons geloofsleven is : zien op Yeshua, de afbeelding in mensengestalte van JHWH, Hem naleven in alles, na uiteraard Hem aanvaard te hebben als enige weg tot de Vader.
   M.a.w.: geloof als middel om JHWH te kennen is voor alle mensen bedoeld en vanuit dat geloof gaan we, na bekering, Yeshua navolgen in volwassen doop en heiliging, dus de Tora praktijk.
   Als de goyim (niet-Joodse volken) dan door geloof gerechtvaardigd worden, ook volgens jou, wat houdt dat dan in?
   Yeshua zegt dat in Joh. 14:21, nl. Zijn geboden kennen en doen, dat is dus Torapraktijk !
   Waar haal jij vandaan dat de Joden niet door geloof gerechtvaardigd zouden worden (en Abraham wel !!!) en dat dit ook nog in de Schrift staat (waar?).
   Hand. 4:12 “geen andere Naam dan die van Yeshua” zegt de Joodse Simon bar Jona (Petrus) tot de Joden, kortom, geloof, in Hem.
   En voor Zijn komst: oprecht geloof in het volgen van de Torapraktijk: de offers, de wijzen van eten, leven, economie, vieren van de Feesten van JHWH, dat diende altijd vanuit geloof te zijn, anders verafschuwt JHW die hele praktijk; wettisch regels houden om zelf enige gerechtigheid te bewerken, was nog nooit mogelijk.
   Yeshua en alle profeten waarschuwden er voor, steeds weer en heel scherp.
   Een vraag: als het nu zo zou zijn dat Joden niet door geloof zouden worden gerechtvaardigd (jouw idee), hoe worden ze dan gerechtvaardigd?
   Shabbath shalom, hoor weer graag van je,
   Ben

 5. Op 29 juli 2018 @ 08:06 schreef Faber John

  Beantwoorden

  Beste Ben, waar schrijf ik dan dat de Joden door geloof niet gerechtvaardigd zouden worden? Dat is toch onzin.

  Het tegenovergestelde komt eerder. Rom 1:16 God redt iedereen die gelooft,
  allereerst de Joden maar ook de niet Joden (Gentiles).

  M vr gr John

  • Hi John,
   Blijkbaar een communicatieprobleem, ik las het in je laatste zin:
   ” De Schrift heeft van tevoren geweten, dat God de niet Joden door het geloof zou rechtvaardigen.”
   Het woordje “ook” zou het hele probleem hebben voorkomen, ik neem nu aan dat je met mij van mening bent dat zowel Israelieten als de goyim net als Abraham “door het geloof” behouden worden.
   Het geloof in JHWH als rechtvaardige Rechter en tevens als genadige, vergevende en verlossende God, bewezen in Yeshua.
   Dus ik ben blij dat je , zoals ik je begrijp uit je laatste reactie, dat we wel degelijk op een zelfde golflengte zitten.
   Zou je me even willen bellen, bijv. vanavond na 19 uur ?
   Lijkt me prima om even kennis te maken,
   shalom
   Ben
   (zie “contact” op de voorpagina van deze site.)

 6. Kom niet aan de zondag,want daar komt gedonder van,de leugen van de zondag ontmaskeren,is vloeken in de kerk,het is verschrikkelijk dat vele miljoenen christenen dit nog opgelegd krijgen en zich daardoor laten gezeggen en niet alleen zondagschristenen, ook de heidenen wordt deze verplichte rustdag opgelegd, alhoewel dit laatste ook aan het afbrokkelen is;staat en kerk gescheiden?!

  Shalom Ben,ik had het op m’n hart om dit te delen met jou en de rest van de wereld
  ben benieuwd naar jou reactie

  • Dag Amares,
   Gewoon Tora doen, is mijn reactie uiteraard, met Geestverwanten in je omgeving, zover die er dan zijn en die dat willen.
   Kerken gaan de bocht niet om, lopen door in het verkeerde karrenspoor sinds concilie van Nicea 4e eeuw na Christus.
   En verder zijn er ca. 40 zgn. “messiaanse gemeentes”, waar men in elk geval shabbath viert en de overige moadiem, te vinden op internet.
   Shalom,
   Ben

 7. Shalom Ben,hoe zou je het samen oneens kunnen zijn over Bijbels gefundeerde waarheid?aan JHWH’S Woord valt niet te ‘tornen’ Hij is de Waarheid en in Jeshua ook de weg en het leven,dat is wat Jeshua zegt over zichzelf; Ik ben de weg,de Waarheid en het Leven,liegen kan Hij niet en Zijn Vader ook niet,Hij zegt van zichzelf; Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien,Hij is 1 met zijn Vader(Johannes 17,het Hogepriesterlijk gebed)

  Er zijn circa 40 ‘messiaanse’ gemeenten in Nederland? In mijn omgeving ken ik geen Geestverwanten die net als ik geen water bij de wijn willen doen,niets toevoegen of af willen doen aan Jahweh’s Woord,dat wil zeggen dat ik voor zover ik dat gezien en gehoord heb,er niemand is die leven wil zoals de eerste gemeente in Handelingen 2,gebouwd op de apostelen en profeten,waarvan Jeshua de uiterste Hoeksteen is en drager en Hoofd van Zijn gemeente,tot dusver heb ik niemand ontmoet uit een zgn messiaanse gemeente,die niet besmet is met de leer die haar wortels in de RK heeft,zoals de kerkvaders dit voorgeschreven hebben,denk aan Luther en Calvijn/de Reformatie die onlangs haar 500ste verjaardag heeft gevierd en inderdaad zoals je zegt,het concili van Nicea,feitelijk is de kerk daarmee besmet,ik hou me liever aan het apostel convent in Handelingen 15,wat mij opvalt in met name evangelische gemeenten is dat men zich wel strikt aan de Bijbelse doop door onderdompeling houdt en de overige geboden van Jeshua naast zich neerlegt,ik begrijp dat niet en ook nog veel evangelische gemeenten de tienden van haar gemeenteleden opeisen en zo wordt er maar wat aangerommeld en gegoocheld, hoe goed bedoeld ook; een halve waarheid verkondigen is een hele leugen,het is niet anders

  Shalom

  • Dag Amares,
   We hebben het geprobeerd, als Tora-Yeshua gemeentes, op 10 plekken in Nederland, overal hetzelfde:
   men bleek in grote meerderheid niet bereid Yeshua te volgen, zoals Hij het leert in de Bijbel en men was altijd bang voor de ontmaskering van de duisternis, (islam, NWO, RK kerk etc)., net als in al die “40” gemeentes.
   Dan gaat het niet werken.
   Enkele mensen uitgezonderd, dus het blijft: persoonlijk je geloofsleven invullen met Geestverwanten in je omgeving, zover die er zijn en zover men elkaar als groepje meer betrokken wil ervaren en aanvaarden.
   Dat laatste is een geestelijk groeiproces, wat alleen werkt met mensen, die psychisch en geestelijk volwassen zijn en zo met elkaar willen omgaan.
   Zodra je met “iedereen die dat dan wel wil” bij elkaar gaat zitten, ontstaat er een zwak geheel wat dan weer instort.
   Of een “pappen en nat houden” gemeente, waar de “gezelligheid” het hoofddoel is.
   Yeshua riep Zijn 12 discipelen na een nacht van gebed, de rest volgde vanwege “de interessantigheid” en haakte af , toen Hij duidelijk maakte , waar het in wezen omgaat: je leven toevertrouwen aan JHWH in en door Yeshua.
   Shalom
   Ben

 8. Beste Ben en geestverwanten
  Galaten 4:31 – 5:3
  Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houdt dus stand en laat u niet weder een slavenjuk opleggen. Zie, ik, Paulus, zeg u: indien gij u laat besnijden, zal Christus u geen nut doen. Nogmaals betuig ik aan ieder, die zich laat besnijden, dat hij verplicht is de gehele wet na te komen.
  Leven naar hetgeen Gods Woord ons leert, is essentieel voor elke Christen. De tien geboden komen in een andere vorm in de brieven van Paulus terug. Maar het vieren van de Joodse feesten en het kosjer eten zie ik niet terug in de brieven van Paulus.
  Eerder het tegenovergestelde: maar de teksten die daarvoor de aanleiding vormen, zijn al genoemd en op een andere manier uitgelegd dan ik zou kiezen. Als het Gods bedoeling was dat de hele mensheid kosjer zou eten, dan had er in Genesis 9:3 niet gestaan: “Alles wat zich roert, wat leeft, zal u tot spijze zijn; Ik heb het u alles gegeven evenals het groene kruid.” Ook het gedeelte uit I Timotheüs 4:4+5 (en daarvoor) is toch duidelijk .”Want alles wat God geschapen heeft, is goed en niets daarvan is verwerpelijk, als het met dankzegging aanvaard wordt: want het wordt geheiligd door het woord Gods en door gebed”
  Dat je dingen anders interpreteer dan ik, geldt bijvoorbeeld ook voor Handelingen 15:21. Ik zie dat niet als een positieve, maar eerder als een negatieve uitlating. Daarbij merk ik met Paulus op: 1 Corinthiërs 7:40b en ik meen ook de Geest Gods te hebben. Het stuit mij namelijk ronduit tegen de borst dat het niet hebben van deze visie op deze site aangeduid wordt als een soort “geestelijke onvolwassenheid” of zelfs “rommelen” en/of goochelen. Houd toch eens op met elkaar te verketteren en respecteer het feit dat de Schrift op verschillende wijze wordt uitgelegd. Daarbij komt dat we allemaal maar een beperkt beeld van de waarheid hebben. We hebben elkaar nodig om de breedte en lengte en hoogte en diepte van Gods Woord en Zijn liefde te beseffen (Efeziërs 3:18).

  • Hi Leo, fijn dat je reageert, mede nalv. de 2 gesprekken, die we over dit onderwerp hadden.
   Als voorganger moet je wel weten, dat het bepalen van een standpunt over welk Bijbels thema dan ook, nooit op basis van 1 tekst kan zijn, laat staan uit zijn verband gerukt.
   Je moet uiteraard naar de hele Bijbelse lijn kijken: shabbath begint al in Gen. 1, reine/onreine dieren bij Noach bekend, Abraham begreep het plv. offer: niet zijn zoon Isaak , maar een ram (ziet op Yeshua (zoon) als het ware lam.
   De Tora was mondeling bekend, kwam in detail ttv. Mozes met alle Feesttijden van JHWH ( de moadiem genaamd), offerdienst als symbool in de geloofsrelatie en heiliging (10 geboden in Ex.20 en meer uitgewerkt in Lev. 19).
   De profeten wijzen allemaal op het houden van Tora, waarschuwen voor het oordeel bij het negeren er van.
   Yeshua wijst daar ook op en corrigeert de tot wetticisme afgezakte Farizeeen, Schriftgeleerden, rabbijnen e.a..; bovendien vervult Hij het oordeel van de Tora voor degenen, die Zijn genade aanvaarden: Hij droeg onze straf!
   NB: wetticisme is denken dat je door het houden van de Toraregels en Talmud behouden wordt, wat pure misleiding is en alleen maar diende voor de machtspositie van rabbijnen.
   Yeshua zegt daarvan in Matth.23:1-3 “doe de Tora als de rabbijnen daaruit citeren, maar doe dat niet op hun manier, wettisch of wel zeggen en niet of ten dele doen, hypocriet dus” en dat werkt Hij nader uit in het hele hoofdstuk.
   De hele Handelingengemeente leefde naar de leer van Yeshua, gebracht door de 12 apostelen, Paulus ook, allemaal Tora praktijk en van uit de kerkgeschiedenis zou je ook moeten weten, dat dit in de 1e eeuw zo bleef.
   Na de verwoesting van de tempel in 70 en verwoesting van Yerushalayim in 130 hing het af van de individuele gemeentes, hoe men de Torapraktijk zonder tempel in praktijk bracht.
   De RK kerk verwoestte in haar antisemitisme de Torapraktijk in de 4e eeuw, de Reformatie liet het zo ! en daarom zitten de kerken nog steeds met de zonaanbiddingsdagen in zon-dag, zonnewende (kerst) en negeren de Torapraktijk.

   -Het slavenjuk is het wetticisme, dus in eigen kracht met regels houden denken je behoud te bewerken, dat moet niemand willen , pure misleiding.
   Maar Yeshua spreekt in Matth. 11:28-30 van Zijn juk, dat zacht is, dat zijn de Toraprincipes zoals door JHWH bedoeld en dat is de hoogste moraal in de kosmos, 10 geboden met de moadiem en verdere genoemde leefstijl op basis van het offer van Yeshua als enige weg tot behoud, zichtbaar in de offerdienst van de Torapraktijk.
   Bovendien zorgde Hij dat dit zachte juk omgeven werd door de genade van JHWH, in Hem volbracht als het ware Pesachlam.
   De besnijdenis was alleen maar om aan te geven, dat je als volk bij elkaar hoorde, Israeliet was en gezamenlijk in een verbond met JHWH wilde leven; je persoonlijk behoud was uitsluitend op basis van geloof, net als bij Abraham, Rom. 4:3
   De fout die sommige wettisch denkende Joden maakten, was dat men het behoud zag op basis van de besnijdenis en terecht wijzen de apostelen dat af, een fout juk (Hand. 15:10 ), wat ze zelf ook nooit konden waarmaken als prestatie in eigen kracht tot behoud.
   De apostelen hadden van Yeshua begrepen, dat het om eerlijk geloofsleven ging en van daaruit doe je Tora principes, als uiting van je geloof en vertrouwen op JHWH, niet andersom !
   Paulus bevestigt in 1 Cor.7:18-20 ook nog, dat de besnijdenis niet van belang is, maar wel het doen van de geboden van JHWH en die staan in de Tora.

   Kosher eten is een ontwikkeling in de Bijbel, als onderdeel van de Torapraktijk, zie Gen. 1:29,30 , zaaddragend gewas en vruchten voor de mens.
   Na de zondeval wordt alles anders, we zien de Toraprakijk ontwikkelen , eerst de offers, die Kain en Abel brachten, Abel slachtte een schaap.
   Ttv Noach mag de mens dieren eten, Gen. 9:3, maar meteen met de bepaling dat het kosher geslacht moet zijn, 9:4, geen bloed eten, wordt herhaald in Lev. 17:10-16
   Noach kende het verschil tussen reine en onreine dieren, zie Gen. 7:1-3 en bij Mozes, als de Tora in detail wordt gegeven, zien we het gebod om alleen kosher te eten in Lev. 11 uitvoerig toegelicht.
   Kortom, eet de vuilnisdienst van de natuur niet op, als al die aaseters en vuilfilters er niet meer zouden zijn, wordt de wereld een nog grotere vuilnisbak.
   Begrijp je, dat je dus een tekst niet uit zijn verband mag halen? Gen.3:9 slaat op het eten van alle reine dieren, dat was toen voor iedere gelovige in JHWH duidelijk en dat is ook steeds de lijn van de hele Bijbel.
   1 Tim.4 gaat weer over de wettische mensen, die denken dat de juiste manier van voedsel tot je nemen van belang is voor je behoud, wat onzin is.
   JHWH geeft ons de beste leef- en eetregels, als mensen daar niet aan willen, ervaren ze dat vanzelf in hun gebrek aan gezondheid, die samenhangt met je eetgewoontes.
   Wat je aan ideologie/religie en voedsel in een mens stopt, bepaalt grotendeels zijn persoon en gedrag
   De Torapraktijk voorziet ons van het beste, mbt moraal, geestelijk leven en gezondheid. Wie dat niet wil zien , moet dat zelf maar aan onze hemelse Vader verantwoorden en in zijn aardse leven ervaren.

   Mbt. het hebben van JHWH,die Geest is: Hij openbaart ons Zijn Woord en dus moeten we in het wel of niet doen van de Tora, zoals Yeshua dat leert (zie mijn artikel hierboven) tot dezelfde conclusie komen.
   Je komt niet met argumenten, die laten zien dat we geen Tora moeten doen, de teksten die je noemt, heb ik weerlegd, vooral omdat ze uit hun context worden gehaald en omdat je de doorlopende lijn van Gen. t/m Opb. miskent.
   Ik kan me niet herinneren, dat we het in dit verband over “rommelen/goochelen” hebben, maar het is inderdaad een kwestie van geestelijke groei om de Torapraktijk te ontdekken en te willen aanvaarden.
   Ik begreep dat ook pas rond mijn 50 ste, toen al 25 jaar pastor en ik dank onze hemelse Vader, dat Hij me dat duidelijk maakte, via broeders die het inmiddels ook ontdekt hadden.
   Inmiddels ervaar ik daarvan de zegen en groei al weer bijna 20 jaar.
   We moeten ons durven los maken van de verkeerde dogma’s van de RK kerk en de Tenach als het Woord van JHWH leren zien in praktijk, uiteraard met het NT, van kaft tot kaft en niet de eerste 70% (Tenach) overslaan.

   Ik zal dit antwoord nog verder aanvullen nalv het leven van Paulus, die de Tora zeer serieus nam.
   Shalom,
   hoor weer graag van je,
   Ben

   PS: heel goed, dat je het ontmaskeren van de islamisering waardeert, ik ben benieuwd wat je er praktisch mee gaat doen, ga je de 1e gemeente worden, die in navolging van onze Tora-Yeshua gemeente de islam op de eigen kerkwebsite ontmaskert en moslims het evangelie uitlegt en gemeenteleden instrueert hoe je het gesprek inlevend en deskundig voert?
   Dat zou geweldig nieuws zijn.

 9. Dag,
  Graag wil ik iets vertellen. Mijn man en ik zijn opgegroeid in de reformatorische gezindte, om het zo maar te zeggen. Door de dingen die ik las in Gods Woord
  en de psalmen die we zongen, werd ik zo bij de shabbat bepaald. We kwamen echt in de klem; shabbat of zondag. Met heel mijn hart was en ben ik er van overtuigd dat de shabbat Gods bedoeling is. Dus wilden we de shabbat gaan houden. Toch hadden we daar geen rust en vrede mee. We begrepen niet waarom. Iedere keer aan Hem voorgelegd.
  Nu had mijn man, voor we tot de conclusie waren gekomen dat het Gods bedoeling is dat we de shabbat houden, afgesproken op een bepaalde datum, op zaterdag, op de shabbat dus, bij mijn ouders een boom om te helpen zagen.
  Toen de datum naderde, waren de weersverwachtingen slecht: storm en regen en niet zo’n klein beetje.
  We hebben aan de Heere gevraagd: “Heere, we weten dat Uw shabbat de shabbat is. Maar we hebben toch geen vrede. Heere als U wilt dat we Uw shabbat houden, zullen we dat doen. Wilt U ons alstublieft een teken geven? Als u wilt dat we hier de shabbat houden, wilt U dan geven dat het inderdaad stormt en regent, maar als U wilt dat we nu op de zondag rustdag blijven houden, wilt U dan geven dat het mooi weer is?

  De bewuste dag brak aan. Het was prachtig weer. Beter kon niet. De zon scheen uitbundig. Geen wind.
  En vrede en rust in ons hart. En zo blij!
  Maar begrijpen deed ik het eerst niet. Ik dacht en zei: “Maar Heere, U wilt toch dat we Uw shabbat houden?”
  Totdat ik las dat liefde de vervulling van de wet is.
  In onze situatie zou het betekenen dat we op zondag ons buitenwerk in de tuin e.d. moesten doen. Temidden van christenen en randkerkelijken en ongelovigen. Mensen zouden in verwarring raken. Er waren mensen die om ‘de buurt’ op zondag niet werkten buiten. Als wij het zouden gaan doen, zou er al snel alle 7 dagen in de week geen rustdag meer zijn. De shabbat zou er voor hen zeker niet voor in de plaats komen.
  Iedere zaterdag is er het besef; het is shabbat vandaag.
  Als Yeshua, onze Koning, terugkomt, zal Hij al die dingen in orde maken.
  Psalm 119 vers 97.
  Wat verlangen we naar Hem.

  • Hi Herman en Ingrid,
   Dank voor jullie verhaal en oprecht zoeken. Er staat geen vraag bij, maar impliciet lijkt de vraag toch duidelijk: hoe ga ik met de geboden van JHWH om, met Zijn leefregels, dus de Torapraktijk, in navolging van Yeshua en de hele Handelingengemeente.
   In mijn artikel hierboven staat genoeg, dus pak dat op. En inderdaad, demonstratief op zondag buitenwerk doen, kan irriteren, alhoewel die irritatie knap hypocriet is, want het gros om je heen gaat niet of uit gewoonte naar een kerk.
   En wie oprecht gelovig naar een kerk gaat, zal zich niet irriteren, maar komt een keer liefdevol bijpraten en laat zich de shabbath uitleggen.
   Een oplossing kan zijn: houd desondanks rekening met de gevoeligheden, doe zondags geen werk wat anderen stoort en vier shabbath, waarop jullie door de hele omgeving dan wel gestoord worden, maar dat nemen we op de koop toe.
   “Houd voor zover het van u afhangt met iedereen vrede” is de opdracht en dat doe je dan zo, terwijl je zelf alle moadiem, dus niet alleen shabbath, in je eigen huis kunt vieren met wie je evt. er bij uitnodigt.
   Hebben jullie een gemeente in de buurt, die de Feesten van JHWH viert? Hoor het graag, inclusief de website van die gemeente.
   En bel even, zie “contact” op onze site, als je in de buurt blijkt te wonen, zijn jullie bij ons ook van harte welkom voor een kennismaking.
   Alvast “shabbath shalom”,
   Ben Kok (joods-chr. pastor)

 10. Jezus is mijn sabbat

  • Dag Anno,
   Je zult het wel goed bedoelen, maar Jezus is JHWH in mensengestalte, zoals de Bijbel leert.
   En shabbath is de 7e dag, om te rusten en een heilige samenkomst te houden.
   Beetje dwaas om die 2 als “hetzelfde” te beschouwen.
   Om de menselijke verschijning van JHWH, Yeshua dus, tot een rustdag te degraderen, moet je wel erg ver verdwaald zijn.
   Sterkte toegewenst met een serieuze herbezinning.
   Shalom
   Ben

 11. Wat betekent sabbat precies volgens u?
  Van welke stam van Israël bent u?

  • Hi Arno,
   Shabbath is de 7e dag, als rustdag ingesteld door JHWH , zie Gen. 2:1-3
   Yeshua vierde shabbath cf. de Tora en zo deed heel Israel al die eeuwen lang vanaf Mozes.
   Ik ben zover mij bekend niet genetisch Jood, maar ik volg Yeshua, dat is reden genoeg, Hij is duidelijk genoeg over de Torapraktijk in Matth. 5:17 e.v., geen jod of tittel zal er van vervallen.
   Shalom
   Ben

   • De Heer Jezus deed tal van wonderen op de sabbat. Wat door Farizeeërs gezien wordt als werken…..

    Als u geen jood bent. Hoe kunt u dan verzegeld zijn in de grote verdrukking? (zie openbaring 7)

    Wat is het verschil tussen het evangelie van het koninkrijk en het evangelie van genade?

    Zomaar wat vragen…. :)

    • Dag Arno,
     Je vraagt van alles, zonder jezelf enigszins voor te stellen, dus misschien kun jij nu eerst es wat vragen beantwoorden?
     Welke gemeente is jouw thuis en wat staat er op de website van die gemeente aan info?
     Verder is mijn vraag aan jou, om in te gaan op mijn reacties op je vragen, bijv. wat je doet met mijn opmerking, dat Yeshua de Tora voorleeft en leert, zie Matth. 5:17 e.v.
     Tot slot ga ik nog in op je laatste opmerking: het evangelie van het Koninkrijk, wat Yeshua dus predikte (Matth. 4:23) en waarvan de inhoud staat in de direct volgende tekst, Matth. 5,6 en 7, houdt volledig de genade in, daar is geen scheiding tussen.
     Shabbath shalom,
     Ben.

     • Op 28 december 2018 @ 23:26 schreef Ben

      Dag Arno,
      Je hebt in een nog niet gepubliceerde reactie duidelijk gemaakt, dat volgens jou de shabbath voor Israel was en blijft, maar dat “de kerk” sinds Stefanus de zondag viert.
      Is jouw kerk mogelijk de Vergadering van Gelovigen? Het lijkt er op , gezien je opmerking over “elke zondag de maaltijd van de Heer” en je behoren tot het lichaam van Christus, maar daarbij vermeld je dan weer niet welke denominatie.
      Je reactie is te weinig onderbouwd om daar wat mee te kunnen, dus die laat ik weg.
      Je stelling is wat mij betreft onBijbels, bel me es op als je verder wil praten, ik ga met een dergelijke misleiding niet het publiek vermoeien.
      Shabbath shalom , volg Yeshua, zoals Hij ons verschijnt in de Bijbel, doe Zijn leer en praktijk, op basis van je bekering.
      Ben

 12. Op 23 augustus 2019 @ 17:48 schreef Elbert pezarro

  Beantwoorden

  Hoi Ben,

  Ik heb jouw stuk weer eens doorgelezen en is voor iedere gelovige van welke kerk dan ook zeker belangrijk om dit ook te lezen en er over na te denken.

  Shabbath Shalom,

  Elbert.

 13. Pingback: My Homepage

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*