Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Het “Israel Gods” en goddeloos Israel.

Het volk Israel blijft buitengewoon interessant, want het is volgens de Bijbel het volk, wat door  JHWH is gekozen, uitverkoren om Zijn Persoon, Zijn Tora (leefstijl voor omgang met Hem en elkaar) voor te leven en te verkondigen aan alle volken.
Dat is een pittige klus, die alleen lukt in algehele toewijding aan Hem, verbonden met Hem als een rank aan de wijnstok, zoals Hij ons vertelt in Zijn verschijning als mens in de  gestalte van Yeshua (Jezus) in Joh. 15:1-8.
En, bepaald geen verrassing, dat ging vaak fout, als individuele Israeliet en als volk, dus volgde er de vooraf bekend gemaakte straf om tot verbetering te komen.
In Israel vind je net als bij elk ander volk, goed en slecht door elkaar en JHWH koos Israel niet als grootste en meest makkelijk volk, integendeel: klein volk met veel hardnekkige karakters, aldus de Tenach in Ez. 3:7  “heel het volk Israel heeft een hard voorhoofd en een stug hart”.
Ziekte, oorlog, dood, ballingschappen, niets hielp afdoende, want steeds was er na herstel weer terugval.
Lees het Bijbelboek Amos even door, met de mening van JHWH  over Israel.
Net als in de tijd voordat Israel bestond, nl. t.t.v Noach, Gen. 6:5,6 , alles wat mensen in hun hart dachten was toen al verziekt , de zondvloed kwam en men ging daarna weer net zo slecht verder.
Daarna riep JHWH Abraham, die in geloof en vertrouwen Zijn stem verstond en die de stamvader van Israel als het uitverkoren volk was, met zijn zoon Isaak en kleinzoon Jacob, die na zijn bijzondere ontmoeting met JHWH  de naam Israel kreeg.
Volgens de orthodox Joods gevormde Paulus is het een voorrecht om Israeliet te zijn, omdat aan dit volk de Tora  en de hele Tenach is gegeven (Rom. 3:2) en omdat via het volk Israel de Mashiach in deze wereld is verschenen, in de Persoon van Yeshua van Nazareth.
Toen Hij verscheen , werd Hij door vele Joden herkend en aanvaard, maar door de officiele vertegenwoordigers van het volk verworpen als valse mashiach en daarom ter dood veroordeeld door het Sanhedrin en op hun aandrang gekruisigd door de Romeinse bezetter.

Na de opstanding van Yeshua uit de dood werd Hj weer in de eenheid van JHWH opgenomen en de gelovigen gingen van  uit de Tenach de komst , dood en opstanding van Yeshua verkondigen, geleid door de Heilige Geest (JHWH) , Die in hun leven centraal stond.
Veel Israelieten geloofden al in Hem en werden in dat geloof bevestigd, maar de meerderheid van Israel wees Hem af, begreep niet dat Hij de vervulling van de Tenach was.
De gelovigen uit de niet-Joden leerden te weinig of niets van de Tora en ontwikkelden een anti-Joodse kerk, de Rooms-Katholieke kerk met groeiend antisemitisme.
De oprechte gelovigen in Yeshua vanuit Joden en niet-Joden vormden de gemeentes, zoals die in het Nieuwe Testament worden genoemd, te Yerushalayim, Antiochie, Efeze , Rome etc., maar ook daar werd de Joodse Tora-basis te weinig begrepen.
De oprechte Tora-Yeshua gelovigen bleven een kleine minderheid, de RK kerk de grote hoofdmoot en de Joodse orthodoxie ging voort zonder Yeshua, in afwachting van een Joods-orthodoxe Mashiach, met alle vervolging door de ontjoodste kerk en later door de islam.

De vraag rijst dan: wat is nog Israel ???
Paulus wijst ons er op in Gal. 6:16 dat het gaat om het Israel van God, dus alle oprechte gelovigen, die in Yeshua de Vader kennen, of ze nu uit Israel afstammen of niet, dat maakt daarbij niet uit, Rom. 10:12,13
JHWH heeft  volgens vele Bijbelteksten, w.o. Rom. 11:1 , Israel als volk niet verworpen, Hij gaat door met Zijn plan en er zal een overblijfsel zijn uit Israel, wat Hem kent in Yeshua en met dat overblijfsel plus de oogst uit de niet-Joodse volken van oprechte gelovigen vormt Hij Zijn bruidsgemeente. (11:5 en 7)
JHWH heeft de afwijzing van Yeshua door de meerderheid van Israel gebruikt om het evangelie onder de niet-Joodse volken te verkondigen, zie Rom.11:11
Joden zijn immers over de wereld verspreid na de verwoesting van de tempel

https://nl.wikipedia.org/wiki/Joodse_Oorlog

http://www.bijbelseplaatsen.nl/plaatsen/J/Jeruzalems%20Verwoesting/219/

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bar_Kochba-opstand

70 na Chr.) en zeker na 130, verwoesting  Yerushalayim en de Yeshua-belijdende Joden hebben zo overal het evangelie kunnen verkondigen, vanuit de Tenach !

In Rom. 11 lezen we dan hoe Israel verder gezien moet worden, nl. als een volk, wat deels is weggebroken uit de relatie met JHWH , maar dat het wel oorspronkelijk  geheiligde takken waren (vs.17) !
Paulus spreekt de vurige wens uit, dat hij, als apostel voor de niet-Joden,  deze weggebroken takken tot jaloersheid mag verwekken , als ze zien hoe de niet-Joden  tot bloei komen door hun geloof in Yeshua ! (11:13-15 “dat er enigen  uit die afgebroken takken mogen worden behouden”).
JHWH kan ze immers  opnieuw enten op de stam, als ze hun ongeloof in Yeshua opgeven  en Hem aanvaarden, 11:23.
En de niet-Joodse gelovigen moeten in bescheiden dankbaarheid  van dit alles leren en zeker de afgebroken takken niet verachten, maar hen tot zegen zijn, m.n. in evangelieverkondiging.

Het wachten is nu op de tijd, dat allen, die uit de niet-Joodse volken tot geloof  zullen komen, ook werkelijk Yeshua hebben aanvaard en dat daarmee “de volheid der heidenen”  behouden is geworden( vs. 26).
Dan is “gans Israel” behouden, dwz. alle oprechten gelovigen uit Israel en uit de volken samen, het “Israel van JHWH”, zoals dat in Gal. 6:16 wordt genoemd.
Besef wel dat het grootste deel van Israel dus niet tot dat “overblijfsel” wenst te behoren en dus  verloren is, zie Hebr. 3 !
Het is dus zeer misleidend om als christen te  roepen, dat “elke Jood behouden is” en dat doet men in veel kerken en chr. organisaties !
Petrus begreep het beter,  als Yeshua belijdende Jood verkondigde hij aan de Joden in Yerushalyim ” dat ons onder hemelen geen andere Naam dan die van Yeshua is gegeven om behouden te worden” en 3000 Joden kwamen tot bekering , Hand. 4:12

In  11:28-32 wordt duidelijk gesteld, dat de gelovigen uit Israel en die uit de volken allemaal elk persoonlijk eerst ongehoorzaam aan JHWH hebben geleefd.
Afgebroken takken en heidenen  hebben geen van beiden eigen verdienste, maar worden allen met hun ongehoorzaamheid aan JHWH geconfronteerd en ook allemaal  met Zijn ontferming gezegend in Yeshua.

Wie als oprecht gelovige Israeliet leefde en vervolgens Yeshua  herkende en aanvaardde als de Mashiach, is wel een heel gezegend mens, want heeft is als natuurlijke, niet-afgebroken tak “genade op genade” ervaren ! (Joh. 1:16,17)
Na de zegen van de Tora in geloof Yeshua aanvaarden als de levende Tora is het mooiste geloofsleven, wat je kunt hebben.

Tot slot: de meerderheid van de Joden en ook van de niet-Joden wijst Yeshua af en/of gelooft niet in het bestaan van JHWH als de Schepper.
In de nabije toekomst gaat JHWH met deze wereld door een tijd, die “de dag van JHWH” wordt genoemd, een tijd vol van rampen, om de wereld tot inkeer te brengen, zie het hele boek Openbaring , het laatste Bijbelboek.
Ook het volk Israel, wat denkt in eigen  kracht Israel te kunnen herstellen als leidinggevende natie in de wereld met een eigen Joodse mashiach, een gewoon mens, die Tora-getrouw leeft en de tempel zal herbouwen en wereldvrede zal realiseren, moet nog door de diepte heen.
Alleen door het inzicht, dat eigen kracht en hoogmoed tot niets leidt, komt er vertrouwen in de Schepper, JHWH en Zijn verlossing in Yeshua.

In Zefanja 3:9-20 lezen we over Israel als overblijfsel, gered door JHWH in Zijn trouw aan hen, die oprecht Hem zochten en Yeshua hebben aanvaard.
Zie de profetie van Zacharia 13:7-9 en aansluitend hfdst. 14 , vs. 1-3  verwoesting van Yerushalayim voor de laatste keer.
In 13:7-9  is het resultaat van het verslagen Israel uiteindelijk oprechte bekering en dat laatste moet nog komen, dus we kunnen niet zeggen, dat deze profetie al vervuld is!
Velen menen deze profetie naar het verleden uit te moeten leggen, maar zoals gezegd, dat kan niet, zolang er geen bekering en aanvaarding van Yeshua volgt op de oordelen van JHWH.
Er komt nog een laatste poging van JHWH, om zoveel mogelijk mensen van  het volk Israel tot inkeer te brengen en die zal ongekende rampzaligheid met zich meebrengen, waarbij dan wel veel Israelieten uit al de stammen dan tot bekering zullen komen, zie Zach. 12:10-14
“Ze zullen Mij aanschouwen, die ze doorstoken hebben”, aldus 12:10, waarmee JHWH duidelijk maakt, dat Hij hen in Yeshua is verschenen en  ook voor hen de doodstraf heeft gedragen.
De liefde van JHWH en Zijn trouw aan Zijn verbond met Israel is enorm, Hij is bereid tot het uiterste te gaan om juist ook het volk Israel te bereiken.
En na hun afwijzing van Yeshua zal het herkennen van Hem door vele Israelieten en hun ommekeer de grootst denkbare zegen voor de wereld blijken te zijn.

Shalom,  reacties onder dit artikel zijn weer van harte welkom.

Ben Kok (joods-chr. pastor)

Navigeer naar andere artikelen

9 Responses to Het “Israel Gods” en goddeloos Israel.

 1. https://www.xandernieuws.net/algemeen/aartsbisschop-irak-christendom-midden-oosten-wordt-uitgeroeid-niemand-in-westen-geeft-er-iets-om/

  Het “christendom” reageert nog niet erg op bovenstaand artikel over Israel.
  Lees, als u er nog niet aan toe durfde zijn, eerst even wat christenen in het Westen doen, zijn of betekenen.
  Shalom
  Ben Kok (joods-chr. pastor)

  • Hahaha, de eeuwige kleuter (christen)… grappig gevonden ..
   Maar ten diepste zeer triest natuurlijk!!
   Hoe hou je het vol…

   • Hi Tanny, je wijst op de zin in het artikel van Xander: ” Dat komt er bij wijze van spreken op neer dat je tot je 80e als een kleuter ‘de hand van pappa’ vasthoudt en constant vraagt ‘pappa wat moet ik nu doen? ”
    De kleuterchristen, die in veel gevallen naamchristen is en verloren blijft.
    Ik neem aan dat je het artikel van Xander van harte onderschrijft, de diepe triestheid van de meerderheid van christendom en jodendom is schrijnend.
    Maar kun je nog ingaan op wat ik schrijf mbt. de diepte, waardoor het volk Israel nog zal moeten gaan?
    En op de dwaasheid van 99% van de Israelvrienden, die roepen dat alle leed is geleden voor de Joden en dat het huidige Israel de voorbode van het Koninkrijk van JHWH is in de meest letterlijke zin ?
    Terwijl Zach. 14 wel wat anders leert, het werk in eigen kracht moet eerst afgebroken worden, voordat het overblijfsel van Israel tot bekering gaat komen en het is de liefde van JHWH, om t/m dat einde door te gaan , opdat er überhaupt een overblijfsel is , ook in deze eindtijd.
    Shalom
    Ben

    • Hai Ben, zeker een waar woord van Xander …
     De eeuwige kleuter beseft niet eens dat het JHWH is DIE de touwtjes in handen heeft en niet die eeuwige kleuter!

     Wat betreft wat jij schrijft over de diepte die Israël nog moet doorstaan.. vind ik heftig en is nieuw voor mij, maar zo ik het uit jou woorden (en de bijbel) verneem… een waarheid die ik nog niet had opgemerkt!
     En net wat je zegt.. het is de liefde van JHWH die tot het eind doorgaat met Zijn plan…
     Hij heeft immers de regie hè ..
     Grtjs

     • Op 21 augustus 2019 @ 18:30 schreef Ben

      Hi Tanny, mbt Israel heb ik best een ontwikkeling door gemaakt:
      tot mijn 50 ste bestond Israel, maar op de achtergrond, verhalen om van te leren en het land, nou ja, dat was er weer.
      Maar toen kreeg ik via een vriend rond mijn 50 ste, kort na mijn volwassen doop, het belang van de Tora aangereikt en na de nodig studie werd Tora-Yeshua geboren als website, gemeente en geloofsvisie.
      Gelukkig deelde mijn vrouw dit gedachtengoed, het is immers Bijbels en daarbij waren mensen als o.a. Peter Steffens en Joseph Shulam inspirerend.
      Op enig moment hoorde ik Athur Katz spreken en zijn woorden , gericht aan de “Israel-freaks” zijn me bij gebleven:
      “jullie zijn allemaal antisemieten, want jullie zijn gek op Israel en alles wat Joods is, jullie sturen geld en zangkoren naar Israel, jullie reizen er naar toe om de haverklap, maar jullie onthouden ons het beste: het evangelie van Yeshua.”
      En zo is het nog steeds, dus van toen heb ik naar contacten met Joden gezocht en ze waar mogelijk het evangelie aangereikt.
      Chosen People en Jews for Jesus doen dat internationaal en zo zijn er nog wel meer, Steward to Joseph bijvoorbeeld.
      En van uit Tora-Yeshua hebben we ook het nodige gedaan, pro-Israel acties, waarbij het evangelie duidelijk klonk. Uiteraard ook naar Israel geweest, 4 keer, als kado van onze hemelse Vader ook nog.
      En ontmaskering van de ongenuanceerde Israelgekte via artikelen op onze site.
      Recent dacht ik er goed aan te doen om es te zien hoe het met Arthur Katz was, helaas inmiddels overleden, maar gelukkig heeft hij een website, die zijn familie beheerd en daar heb ik een paar boeken besteld, die me opnieuw tot zegen zijn, zie
      http://artkatzministries.org

      Wordt vervolgd, shalom,
      Ben

 2. De goddeloze Islam kan een voorteken zijn van de enorme rampen die Israël en ook de rest van de wereld zal treffen als een door de GOD van Israël toegelaten tuchtiging !! De islam is als het ware net zoals in het oude testament Babel ,een kromme stok om de wereld te richten ,bijna overal ter wereld wordt deze afschuwelijke genadeloze GODDELOZE religie ten onrechte als normaal beschouwd !!!Binnen de U.N.( United Nonsens ,de door de islam gecorrumpeerde Verenigde Naties) wordt veelal bijval gegeven aan deze doodzieke religie ( de islam)!Ook de meeste christenen zijn grijs gewassen door de huidige tijdgeest ,zoals de nep-naam christenen van de ChristenUnie !Wie zwijgt stemt toe!!Israël heeft niet echt redenen om jaloers te worden ,vanwege het zouteloze gedrag van veel christenen !!GOD heeft ZIJN volk niet verworpen ,maar de meeste Joden hebben GOD verworpen door YESHUA niet aan te nemen!De kruisdood van YESHUA HAMASIACH is en blijft de enige verzoening met GOD!Het huidige offerfeest van de moslims is een zinloze trieste vertoning !!Alleen het vlekkeloze offer van DE MENS ,YESHUA ( lam van GOD ZELF) is en blijft een geldig bewijs voor GOD ter verzoening met HEM!!

  • Hi Leon, van harte eens met je reactie. Misschien wil je nog iets over jezelf vertellen, jouw geloofsleven en achtergrond, hoe je tot de aanvaarding van Yeshua bent gekomen?
   We horen graag van je,
   shalom
   Ben

 3. ja, er mag nog een bekering en aanvaarding komen in Yeshua. Maar wat ik nu ook wel zie, is dat er ook juist een groei is naar judaisme toe vanuit kerken en messiaanse bewegingen. Dat de talmoed steeds meer plek in gaat nemen in de uitleg van de torah maar ook wel in rituelen tijdens bijv de moadiem en shabbat. En helaas hoor je ook steeds meer dat gelovigen Yeshua gaan loslaten en joods worden.
  Maar ook wel de noahide wetten die steeds meer bekendheid en invloed krijgen op politiek niveau.En de noahide wetten bestrijden het geloof in Yeshua. Ja, door de bedekking die op de joden is gelegd, mochten wij het evangelie ontvangen. Bescheidenheid is zeker op z.n plaats. Maar ook de ogen goed open houden. Want voor iedere gelovige geldt, torah en Yeshua. Ook voor christenen, ook voor joden, En mogen we onze ogen ook wel goed open houden voor de huidige ontwikkelingen. Dat wanneer je je uitspreekt tegen joodse rabbi’s die de talmoed volgen, wordt dat tegenwoordig ook al meer en meer als anti-semitisme benoemd wordt. Steeds vaker horen we dat er een bepaalde groep binnen het jodendom het n.t. wilt aanpassen omdat er uitingen van anti-semitisme in staan. Maar.. dat is nou ook weer niet de bedoeling.
  Steeds vaker wordt er binnen het messiaanse de torah gemengd met de talmoed en zelfs gepromoot.

  • Hi Elken,
   Dank voor je reactie, eens met wat je zegt ook over de verleiding om zo Joods mogelijk te doen en dan te denken dat het daar om gaat !
   Die fout maakten de Joden al vaker en Yeshua verwijt het hen, bizar dat men in de zgn. “Messiaanse kringen ” in die fout valt.
   Net zo bizar als Joden, die weigeren zich in Yeshua te verdiepen en Hem te aanvaarden.
   Het is “genade op genade”, dus Tora met Yeshua als vervulling, bekroning en doel van de Tora, als de levende Tora.
   De Tora verkondigt Yeshua en toen Hij kwam als de menswording van JHWH verwees Hij naar de Vader.
   Yeshua is de enige weg tot de Vader en dus gaat het om de Vader , om JHWH, wat men in de Pinkster en evangelie kringen vaak vergeet, het gaat om Jezus voor en na, ook nog een ontjoodste Jezus en de Vader verdwijnt op de achtergrond, wat bizar en misleidend is.
   De Noachidische geboden zijn ook een stuk misleiding van sommige rabbijnen afkomstig, met het idee: de Tora is alleen voor Israel, de goyim moeten het met de zgn. Noachische geboden doen, wat dan volgens andere rabbijnen onzin is.
   Dus goed om de misleiding op te merken, over blijft:
   in en door Yeshua als enige weg tot de Vader komen en in Hem blijven door Tora praktijk als een beschermende muur om ons heen.
   Dat is leven in genade en nooit in eigen kracht of prestaties, maar wel Yeshua liefhebben, zoals in Joh. 14:21 “Wie Mijn geboden (Tora) heeft en ze bewaart (praktiseert), die is het die Mij liefheeft.”
   Het gaat om “JHWH liefhebben boven alles en de naaste als jezelf” en omdat Yeshua de menselijke uitbeelding van JHWH is, kun je deze tekst ook verstaan als “de geboden van JHWH hebben en bewaren, dat is liefde voor Hem”, maar dat gaat dan weer nooit buiten de bewezen genade van JHWH in Yeshua om.
   Shalom
   Ben

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*