Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Rosh Hashana ?? De Tora leert ons Yom Teruach !

Als je de Tora volgt als leefstijl ons door JHWH gegeven en door Hem vervuld en voorgeleefd in Yeshua ha Mashiach, dan doe je wat in Lev. 23:23, 24 staat:
“En JHWH sprak tot Moshe: Spreek tot de Israelieten: in de 7e maand op de 1e dag van die maand zult ge een shabbath hebben, aangekondigd door bazuingeschal, een heilige samenkomst.”
Dat is de maand Tisjri, begint op  maandag 6 september bij zonsondergang doorlopend op di.  7 september. zonsondergang, dus a.s. dinsdag vieren we shabbath, als startmoment van de najaarsfeesten,  Yom Kippur (10e dag , donderdag 16 sept. dus)
en Sukkoth (Loofhuttenfeest).
In Israel  staat zowel dinsdag als woensdag genoteerd als feestdag, maar dan heeft men het helaas alleen over “Rosh Hashana”.
Uiteraard is Yom Kippur een shabbath en verder is dinsdag 21 sept  de 1e shabbath van Sukkoth ,  7 daags feest, met als slotshabbath de 8e dag, dus op di. 28 sept. ., Sjemini Atzeret genaamd.
Zie https://moadim.nl/moadim/uitleg-feesten

Er wordt weer van alles veranderd vanuit de Tora naar de praktijk, wat niet de bedoeling is, in plaats van  Yom Teruach is deze dag  tot nieuwjaarsdag  gebombardeerd, Rosh Hashanna, terwijl JHWH ons zegt dat de 1e maand van het nieuwe jaar  de maand van Pesach is, Lev. 23:5 .
Het is ook symbolisch logisch, het leven begint met verlossing uit de duisternis en zo ga je op weg.

Al lezende over  Rosh Hashana  ontdekte ik op een website dat dit woord taalkundig is gerelateerd aan het Arabische woord voor nieuwjaar in de islam: Ras as-Sanah en dat is  natuurlijk door de moslims gejat van het Jodendom destijds, wordt afhankelijk van de maankalender ook in de tijd van Rosh Hashana gevierd door moslims.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Islamitisch_Nieuwjaar

Joden hebben zelf eerder in ongehoorzaamheid aan de Tora  de nieuwjaarsdag van Babylonisch heidendom  overgenomen, die werd ook rond de tijd van Yom Teruach gevierd en werd daar “Akita” genoemd.
Maar ondertussen is die onjuiste viering van Yom Teruach via de islam tot  gewoonte geworden en nu is dat wereldwijd een nieuwjaarswens van en voor Joden geworden, zonder enige inhoud.

En ja hoor, enkele dagen nadat ik dit artikel schreef, las ik al over de verbroedering:
https://www.jpost.com/Middle-East/Rosh-HaShanah-greetings-in-the-Muslim-world-are-changing-603462

Het is aanpassen aan de wereld, immers, je kunt best een Joodse Nieuwjaarswens rond sturen of ontvangen, dat hebben alle volken, in de zin van jaartelling.
Maar als je een gezegend Yom Teruach rond stuurt, in de Bijbelse betekenis, dan word je voor sektarisch, overdreven religieus aangezien, niet “van deze wereld” en dat wil de meerderheid  wel graag zijn.
Het is te gek voor woorden, nergens lees je over Yom Teruach, uitsluitend over  Rosh Hashanne, nieuwjaar, appeltje en honing.
Joden laten met deze foute invulling van Yom Teruach  hun Bijbelse opdracht liggen, nl. om de  Tora voor te leven zoals JHWH heeft geboden en ze gaan op in wereldgelijkvormigheid, wat tragisch is.

De bedoeling van Yom Teruach is: de Koning komt, met bazuingeschal aangekondigd, waar ook in 1 Thess. 4:16 naar wordt verwezen, we uiten onze vreugde daarover met bazuingeschal.
Yom Teruach: dag van de bazuinen, van vreugde over de komst van de Koning.
En dat is JHWH in de gestalte van Yeshua !
Daarom de daarop volgende “10 ontzagwekkende dagen” en Yom Kippur (Grote Verzoendag) om onze zonden te belijden en vergeving in Yeshua te aanvaarden en te beseffen.

Dus geen vuurwerk om de demonen te verdrijven , zoals bij heidens  Nederlands nieuwjaar of een vaag nieuwjaarsfeestje , in tegenspraak met de Tora samen met islam en  Babylonisch heidendom met een stukje appel in honing gedoopt voor “een goed en zoet jaar”.

Het volgende las ik op http://www.olivebranch57.nl/bijbelstudies/feest-der-bazuinen/

Tussen de voor- en najaar feesten zijn 7 maandelijkse nieuwemaansdagen  die hun hoogtepunt hebben in het Feest van de Bazuinen.  Op elke nieuwemaansdag wordt er op de bazuin geblazen voor het aangezicht van God tot gedachtenis en zijn een heenwijzing naar de volheid van het Feest van Bazuinen die oproepen tot berouw en bekering en ter herinnering van het naderende oordeel dat men opgeroepen wordt om voor God terecht te staan en herinnert ons eraan dat wij allen voor de Rechter stoel van Christus openbaar moeten worden. Dit is een jaarlijkse oproep tot bekering en nalaten van zonden. De eerste bazuin klinkt op Pinksteren, en de laatste, de zevende bazuin op Jom Teruah, op het Feest van de bazuinen. Het geluid van de laatste zevende bazuin, die is op de eerste van de zevende maand, die  is bedoeld om onze harten op te wekken en wakker te maken en voor te bereiden voor het komende oordeel, en voor de eerste opstanding uit de dood. Ook de 7 bazuinen in Openbaringen zijn een jaarlijkse waarschuwing om tot berouw en bekering en om verzoend te worden met de Levende God, die genadig is in zijn oordeel.

Uiteraard is de ergste fout, die men maakt, het niet herkennen van Yeshua als de Mashiach, want Hij draagt immers als JHWH in mensengestalte  de straf op onze overtredingen van de Tora.
Alle berouwvolle gedachten leveren niets op , als er voor jouw zonden niet betaald is en Yeshua is de Enige , die dat kan doen, als je Hem aanvaard en in Hem verbonden verder leeft tot Hij komt.

Shabbath shalom,  gezegend Yom Teruach voor komende dinsdag/woensdag  toegewenst,

Ben Kok (joods-chr. pastor)

Navigeer naar andere artikelen

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*