Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Actueel antisemitisme nog steeds in de kerken !

In het Bijbelleesrooster voor deze week lazen we o.a. in Exodus 12:49:

Dezelfde wet (de Tora) zij voor den ingeborene (van Israel) en den vreemdeling, die als vreemdeling in het midden van u verkeert.”

En in Johannes 3:16 lezen we, dat JHWH de hele wereld liefheeft:

“Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, (verloren zou gaan) maar het eeuwige leven hebbe”.

JHWH gebruikt eerst Adam/Eva als voorbeeld, later Noach en dan het volk Israel om zo aan de wereld te laten zien hoe Hij de wereld liefheeft.
Als dat allemaal lijkt te zijn mislukt door de ongehoorzaamheid van de mensen, verschijnt  JHWH  ons in mensengestalte in Yeshua en dat lijkt te eindigen in de kruisiging als nederlaag, maar is in Zijn opstanding de grootste overwinning over zonde en dood!

Hoe moeten wij dan leven? Wat vraagt JHWH van ons na al die openbaring van Zichzelf, hoe onderwijst Hij ons ?

Om te beginnen de bron (Tora)lezen over Adam/Eva (leven in de dichte nabijheid van JHWH met meest optimale leefstijl.
Na overtreding van Zijn gebod moesten ze uit het paradijs weg, gingen dood  ipv eeuwig te leven en daarmee brachten ze hun nageslacht in die situatie van dood en verval, maar kregen ook de belofte van verlossing en bevrijding mee, zie Gen. 3:15  , n.l.de komst van Yeshua ha Mashiach/Jezus Christus).

Hun nageslacht ging verder de weg van ongehoorzaamheid aan JHWH, de mensen werden ruim 100  jaar lang gewaarschuwd door Noach, tot de zondvloed kwam, zie  Genesis 6.
Alleen Noach en zijn gezin gingen in de ark en de dieren, iedereen mocht aan boord, maar de rest kwam om in de zelfgekozen  zondvloed.

Helaas ging de wereld onvolkomen verder , daarom riep JHWH via Avraham, Yitzhak en Yakov het volk Israel tot leven om te ervaren hoe zegenrijk het leven met JHWH is , mits men leeft volgens de Tora.
In de Tora wordt nl. heel duidelijk gemaakt, dat elk mens tekort schiet i het leven volgens Gods waarden en normen, vervolgens wordt uitgelegd hoe men vergeving kan ontvangen via de symbolische offers, ziende op Yeshua (YHWH in mensengestalte), die voor ieder die in Hem gelooft, de doodstraf droeg.
Na 430 jaar slavernij in Egypte toonde JHWH Zijn bevrijdende macht via de 10 rampen en met Moshe als leider ontving Israel de kern van de Tora, 10 kernwoorden op schrift.
Met geboden over de feesten van JHWH (sabbat, Pesach, 7 daags feest van de ongezuurde broden, Shawoeoth,  Yom Teruach, Yom Kippur en tot slot Sukkoth, een jaar vol ontmoeting met Hem.
En gedragen door de symboliek van diverse offers, die voor dank en zondenvergeving en genade  werden gebracht, in geloof en schuldbelijdenis, vertrouwend op JHWH, dat Hij de symboliek van het lam, wat stierf in de plaats van de schuldenaar, zou vervullen.
Zoals bij Yitzhak, de zoon van Avraham,  die niet hoefde te sterven omdat JHWH voorzag in een ram.

JHWH verscheen in mensengestalte in Yeshua 1300 jaar na Mozes, als “genade op genade” (Joh. 1:15-17)

“Johannes  (de Doper) getuigt van Hem, en heeft geroepen, zeggende: Deze was het, van Wie ik zeide: Die na mij komt, is voor mij geworden, want Hij was eer dan ik en uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade.
Want de Tora is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door Yeshua ha Mashiach  geworden.”

Als we zeggen dat we Jezus (Yeshua) volgen als Zijn leerlingen, dan moeten we uiteraard doen wat Hij leert en leeft en als we dat dan lezen in de Bijbel, dan is het 100% duidelijk dat nagenoeg alle synagoges en kerken op essentiële punten fout bezig zijn.

In de orthodoxe synagoges wijst men Yeshua af als valse messias en zien dus niet dat Hij in de zondevergeving heeft voorzien als het ultieme offerlam.
Gelukkig zijn er ca. 1 miljoen Joden wereldwijd, die Yeshua wel hebben aanvaard en dat aantal groeit!
In de kerken heeft men Yeshua wel aanvaard, maar niet in Zijn Joodse context, men wenst de Tora niet te aanvaarden, maar denkt dat de 10 geboden wel genoeg zijn, waarbij men de sabbat heeft geschrapt en de zondag er voor in de plaats zet.

Daarom is de Tora-Yeshua geloofslijn het meest Bijbels: Yeshua volgen in bekering en heiliging, waarbij heiliging het doen van de Torageboden is in de dagelijkse wandel met onze hemelse Vader, die als Heilige Geest in ons woont.
De Bijbelse gelovigen bestaan sinds Adam/Eva, Noach, Avraham, Moshe, volk Israel, boven al Yeshua en de Yeshuavolgers (Messias-belijdende Joden en christenen die doen zoals Hij).

In een ontjoodste Jezus geloven, met de zon als achterliggende  afgoderij door de zonnewende (kerst) en de zon-dag  te vieren, de Tora te beschouwen als afgedaan op 9 van de 10 geboden na dan, is onBijbels !
Pasen als vruchtbaarheidsfeest met eieren en een haas ter ere van  afgodin Astarte as oorsprong is bizar, ook al plakt men daar de opstanding van Jezus over heen.
Dat is allemaal RK-misleiding, die is opgestart in de 3e/4e eeuw en die wordt nagevolgd tot nu toe , ook in alle kerken, die zich hebben afgescheiden van de RK kerk (grote schisma en reformatie) !!!
Daarin moeten de kerken tot inkeer komen en hun schuld belijden als antisemitisme, want negeren van de Tora is negeren van het voorbeeldvolk Israel, zoals door JHWH bedoeld was.
Immers, het Bijbelse voorbeeld van het Basis Verbond (Tenach,  OT) is ons niet voor niets gegeven, maar om na te volgen en via het volk Israel hebben we de hele Bijbel inclusief  het vervolg, het Vernieuwde Verbond (NT) gekregen, allemaal (40) Joodse schrijvers.
En bovenal is via hen JHWH tot ons gekomen in de gestalte van Yeshua!
Zie Romeinen 3:1-3 .

‘En waarom noemt u Mij Here, Here, en doet niet wat Ik zeg?” roept Yeshua ons verontwaardigd en bewogen toe, zie Lucas 6:46.

Yeshua volgen is geen hobby of cultuur, maar de essentiële leefstijl om behouden te worden en te blijven, want  Yeshua zegt in Markus 13:13
“En gij zult gehaat worden van allen, om Mijns Naams wil; maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.”

In een openhartig gesprek wat ik had met een reformatorische dominee vroeg deze broeder me:
“ik ben het met je eens, maar als ik met mijn gemeente nu gewoon doorga met de inderdaad foute weg, zou God me dat dan kwalijk nemen?”
En aan het eind: “zou ik dan verloren gaan”?

Mijn antwoord was, dat beide vragen in gebed gesteld heel duidelijk beantwoord zullen worden.
Alleen al uit respect voor de Schepper van de kosmos dienen we Hem te gehoorzamen, ons tot zegen en bescherming voor afdwalen.
Bedenk ook dat de leefstijl van de Tora , vanuit de Heilige Geest doorleefd en nageleefd, Yeshua volgend, ons beschermt voor afdwalen, waardoor men tot afval kan komen!
Zelf heb ik bovenstaande ontdekkingen rond mijn 50 ste mogen doen en we ervaren de zegen van de Tora-Yeshua lijn al ruim 20 jaar.
Van mijn 20 ste tot 50 ste dacht ik net als in vele kerken dat bekering voldoende was  en dan Jezus op alleen NT. wijze volgen met weglaten van de constante verwijzingen naar het OT.
Maar toen het mij rond die leeftijd   duidelijk werd dat ik al die jaren tekort ben geschoten in het volgen van Yeshua inclusief  Zijn Tora-onderwijs, ben ik dat gaan toepassen en er enorm door gezegend.
Behouden, gered door de genade ons in Yeshua gegeven en op Zijn weg gebleven en gegroeid in heiliging door de beschermende werking van Zijn leefstijl in de Tora, levend door de Heilige Geest.

Graag nodig ik ieder, die dat wil uit over verder gesprek hier over, reageer onder dit artikel, mail of bel aub.

Shalom
Ben Kok (joods-chr. pastor)

Navigeer naar andere artikelen

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*