Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Bijbels geloofsleven moet je begrijpen en doen !

Bijbels geloofsleven moet je begrijpen en doen !
In Joh. 14:27 zegt Yeshua: “wie Mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft!”
Juist door het praktisch invullen van de woorden van Yeshua ervaar je hoe zegenrijk die principes zijn en zo groeit je vertrouwen , je geloof in Hem!

Helaas hebben de beminde gelovigen altijd de bizarre vrijheid genomen om zelf uit te maken welke woorden van Yeshua men in wenst te vullen en ook nog in welke mate en Yeshua roept het dan ook  in verontwaardigde bewogenheid uit:

Wat noemt gij Mij Here, Here, en doet niet wat Ik zeg? Een ieder, die tot Mij komt en mijn woorden hoort en ze doet, Ik zal u tonen aan wie hij gelijk is. Hij is gelijk aan iemand, die bij het bouwen van een huis diep gegraven en het fundament op de rots gelegd heeft. Toen een watervloed kwam en de stroom tegen dat huis aansloeg, kon hij het niet aan het wankelen brengen, omdat het goed gebouwd was. Doch wie hoort en het niet doet, is gelijk aan iemand, die een huis op de grond bouwt zonder fundament. Toen de stroom daar tegenaan sloeg, stortte het terstond in en het huis werd één grote bouwval. (Lucas 6:46-49)

In veel kerken de woorden van Yeshua slechts ten dele onderwezen, men laat het volgende weg om het voor de leden zo makkelijk mogelijk te maken, uit angst voor confrontatie met de wereldse samenleving , uit angst voor ledenverlies, als kwakzalvers en als zachte heelmeesters ,die stinkende wonden maken:

-men verkondigt alverzoening, iedereen komt toch wel in Gods Koninkrijk.
-men laat zo veel mogelijk moeilijke punten onbesproken en/of  men kiest voor “alles moet kunnen”.
-als er al een duidelijke evangelieboodschap klinkt, dan doet men vervolgens geen oproep tot bekering en
vraagt men geen duidelijke response op de boodschap.
-men geeft geen onderwijs over heiliging, d.i.  het onderwijs van Yeshua in praktijk brengen, men bedenkt
zelf wat algemene waarden en normen op basis van de 10 geboden naar eigen keuze in te vullen of niet.
De Tora-praktijk, zoals Yeshua leert, wordt bewust genegeerd.

Want wat onderwijst Yeshua eigenlijk? Wat is dat “evangelie van het Koninkrijk”, zoals Zijn boodschap in de Bijbel wordt genoemd?
Matth. 4:23
En Jezus trok rond in heel Galilea, gaf onderwijs in hun synagogen en predikte het Evangelie van het Koninkrijk, en Hij genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk.
Die verkondiging werd kracht bij gezet door de wonderen van genezing, die Yeshua deed en waarmee Hij bewees de Mashiach te zijn, de al 4000 jaar lang beloofde en geprofeteerde Redder,Verlosser, Messias.

https://tora-yeshua.nl/2023/06/wat-is-het-evangelie-van-het-koninkrijk-volgens-yeshua/

De basis van het Bijbels geloof in de Schepper. JHWH via Yeshua als de enige weg leest u hier:

https://tora-yeshua.nl/hoe-leer-je-de-enige-ware-god-kennen/

De essentie van ons Bijbels geloofsleven is dus:

Door bekering, dwz vergeving van zonde in het aanvaarden van Yeshua en vervolgens heiliging, dat is het volgen van Yeshua in alles wat Hij onderwijst (weten wat Hij zegt en doen wat Hij zegt), groei  je in geloof en heb je eeuwig leven (de relatie met JHWH in Yeshua, Joh. 17:3).
Je leeft Zijn komst tegemoet en hebt een plaats in Zijn Koninkrijk, nu en door de dood heen in eeuwigheid.

Shalom, stel mogelijke vragen, reageer via “contact” op deze site en voorkom dat je voor eeuwig verloren blijft, aanvaard Yeshua als de Enige oplossing in deze verloren wereld, die op haar einde loopt.
Stop met nep-gelovige zijn, word opnieuw geboren als oprechte gelovige met een leven waarin je groeit in overgave aan Yeshua en alles, wat Hij onderwijst.

Ben Kok (joods-chr.pastor)

Navigeer naar andere artikelen

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*