Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Wie is Yeshua ha Mashiach/Jezus Christus ? (een Bijbelse antwoord en tevens een waarschuwing tegen dwaalleer)

Tot mijn verdriet moet ik constateren, dat er al maanden een oude dwaalleer wordt  verkondigd van uit de Immanuelgemeente  in Alblasserdam.
Samen met de voorganger, Wim Verdouw , zijn mensen als Levi Zoutendijk, Martin Rozema en Hans Holtrop (leden/gastleden van deze gemeente) bezig om  Yeshua als mens te verkondigen, die  ca. 2000 jaar geleden door  God de Vader werd verwekt in de schoot van Maria.
Yeshua bestond niet eerder dus in eeuwigheid in de “volheid Gods” en had ook niets van doen met de schepping van de wereld volgens deze dwaalleer;  Yeshua is een mens, uit  God de Vader en Maria tot stand gekomen/geschapen.

Waarom noem ik dat een dwaalleer?

1. Zie de volgende Bijbelteksten, waaruit  het meest duidelijk blijkt, dat Yeshua de zichtbare verschijning van de onzichtbare  JHWH is en dus van eeuwigheid  deel is van “de volheid Gods” , het spiegelbeeld van JHWH, zoals een Zoon zijn Vader  weerspiegelt.

-Gen.1:2  Elohim sprak “er zij licht”. Dat licht is een eerste openbaring van JHWH en dat licht wijst op Yeshua, die Zich immers het “Licht der wereld” noemt (Joh.8:12), “wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben”
Elohim noemde het licht “dag” en de duisternis “nacht”, we zien elk etmaal deze les; de profeet Jesaja (5:20) zegt heel duidelijk: “wee hen die de duisternis licht noemen en het kwade goed”
N.B: dit Licht (ha Or) gaat veel dieper dan het  gewone licht van de “lichten des  hemels” als zon, maan en sterren, die pas in Gen. 1:14 aan de orde komen!
In Joh. 1:1-18 wordt datzelfde Licht genoemd in de woorden:
“In de beginne was het Woord en Woord was bij Elohim en het Woord was Elohim. Dit was in de beginne bij Elohim. Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is.
In het Woord was leven en het leven  was  het licht der mensen en het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen”; dwz. dat dit Licht niet door de duisternis verdreven kon en kan worden.

NB: in Opb. 19:11-16 wordt Yeshua  “het Woord Gods”  genoemd en Hij heeft op Zijn kleed en op Zijn dij  staan “Koning der Koningen en Here der heren”.  Dat “Woord Gods”, Yeshua dus, was er volgens Joh.1:1 al in de beginne bij Elohim, dezelfde als hier in Opb.19 dus.

2. Let op de erkenning van Yeshua door de  discipelen, geleid door de Heilige Geest in :
*Matth. 16:13-20  “Gij zijt de Mashiach (Christus), de Zoon van de levende God”  …….en op dat geloof zal Ik Mijn gemeente bouwen.
“Joh. 1:14-18 “de eniggeborene van de Vader (de Enige , die rechtstreeks uit de Vader is voortgekomen): Deze was het , van wie ik (Johannes de
Doper): “Die na mij komt, is voor mij geweest, want Hij was eer (was er eerder) dan ik”
*Joh. 6:29 “Dit is het werk Gods. dat  gij gelooft in Hem, die Hij gezonden heeft”
*Joh. 6:57 “Gelijk de levende Vader Mijn gezonden heeft en Ik leef door de Vader…..”
*Joh. 6:70 “Gij (Yeshua) zijt de Heilige Gods”
*Joh. 8:14 ” want Ik (Yeshua) weet van waar Ik  gekomen ben en waar Ik heen ga; maar gij weet niet, vanwaar Ik kom of waar Ik heen ga”
*Joh.12:34 “Wie is deze Zoon des mensen? Yeshua  dan zeide tot hen: “Nog een korte tijd is het Licht onder u. …….. Gelooft in het Licht opdat gij
kinderen des Lichts moogt zijn”.
* Joh.14:9  “Wie Mij  (Yeshua) gezien heeft, heeft de Vader gezien”
* Joh.16:27″…gij (de  discipelen) hebt geloofd, dat Ik  (Yeshua) van JHWH ben uit gegaan. Ik ben van de Vader uitgegaan en in de wereld
gekomen; Ik verlaat de wereld weder en ga tot de Vader”
* Joh. 16:30 “hierom geloven wij  (de  discipelen), dat  Gij van JHWH  zijt uitgegaan” (dat is de basis van ons geloof in Yeshua!!)
* Joh. 17:11  Heilige Vader (JHWH), bewaar  hen in Uw  Naam, welke Gij Mij gegeven hebt, dat zij een zijn zoals Wij. (Yeshua  geeft hier aan, dat
Hij de Naam van de Vader heeft, JHWH dus en dat lees je ook in Ph. 2:9, nl. “de Naam boven alle naam, dwz. JHWH)
* Joh. 17:14  …gelijk Ik  (Yeshua) niet uit de wereld ben.
* Joh. 17:18  Gelijk ook  Gij  (JHWH) Mij  (Yeshua) gezonden hebt in de wereld.
* Joh.17:23,24  …opdat de wereld erkenne, dat  Gij Mij gezonden hebt en dat Gij hen liefgehad hebt,gelijk Gij Mij liefgehad hebt.  vs. 24: ” om Mijn
heerlijkheid te aanschouwen, die Gij  Mij gegeven hebt, want Gij hebt Mij liefgehad voor de grondlegging der wereld”

3. Ph. 2:5-11 , de woorden van apostel Paulus, geleid door de Heilige Geest:  “Yeshua , in de gestalte Gods zijnde, heeft het Gode gelijk zijn niet voor Zich alleen gehouden, maar dit afgelegd om voor ons  (tijdelijk) mens te worden.

Grondtekstvertaling vanuit Aramees (Peshitta) volgens de “Hebraic Roots Bible” :

5 For think this within you, which mind was also in Messiah Yahshua,

6 who existed in the very form of Elohim, thought it not robbery to be the equal with Elohim,

7 but emptied Himself, taking the image of a servant, having become in the image of the sons of men

Philippians

8 and being found in form like a man, He humbled Himself, having become obedient until death, even the death of a torture stake.

9 For this reason also, YAHWEH highly exalted Him and gave Him a name above every name,

10 that at the name of Yahshua “every knee should bow,” of those in heaven, and those on earth, and those under the earth,

11 and “every tongue should confess” that Yahshua Messiah is YAHWEH, (the Son) to the glory of YAHWEH His Father. (Isa. 45:23)

4. Let op, wat Johannes in Openbaring doorgeeft, geleid door de Heilige Geest:
Opb. 1:12- 20  Yeshua als Goddelijke verschijning, die zegt:” Ik ben de eerste en de laatste” en dat zijn woorden, die Jesaja (41:4/44;6/48:12 )
gebruikt voor JHWH

5. Opb. 21:22 zien we dat JHWH en het Lam (Yeshua) samen de tempel zijn van het  hemels Yerushalayim, wat op aarde neerdaalt.
In 22:3 wordt gesproken van  1 troon, die van  JHWH en Yeshua te samen dus , als eenheid.
Opb. 22:12, daar zegt Yeshua “Ik ben de alpha en de omega, de eerste en de laatste , het begin en het einde.  Dat is dus  JHWH en Yeshua, echad.

Conclusie:
Yeshua is de enige, die rechtstreeks uit JHWH is voortgekomen, in de eeuwigheid voor de schepping bestond en verscheen  fysiek als mens onder ons in Yeshua van Nazareth, (Ph. 2:5-11) gekruisigd en opgestaan uit de dood , voor ons de doodstraf dragend.

Hij kwam van JHWH en ging weer terug naar JHWH om weer echad (eenheid) te zijn met Hem.

Gemeentes, die anders leren, kunnen niet als Geestverwant worden beschouwd en dus ook de Immanuel-gemeente (dat betekent ” God met ons !! (hier in de verschijning van Yeshua, zie  Jes. 7:14) en als men daar consequent is, moet die naam veranderd worden, want Yeshua is niet God volgens hen) in Alblasserdam niet, zolang men daar in genoemde misleiding doorgaat en dat als voor hen belangrijk dogma verkondigd.
Diverse gemeenteleden en bezoekers zijn om genoemde misleiding uit de Immanuelgemeente vertrokken en dat zegt ook wat.
Van harte hoop en bid ik voor bekering van deze dwaling en mocht dat gebeuren, dan kan de oude Geestverwantschap weer vermeld worden op onze site.
Graag zie ik dan ook uit naar commentaar op dit artikel van Wim Verdouw en anderen.
Ook graag de reacties van allen, die het met de conclusie onder dit artikel eens zijn en de genoemde misleiding onderkennen.

Voorbeelden van misleiding mbt. de Persoon van Yeshua en daarmee ook tot  het zicht op de volheid Gods,  de God van Abraham, Isaak en Jacob.
NB: punt 1 is onze mening en ons antwoord op de vraag van Yeshua, van harte eens dus met de (ook Joodse!) Petrus. De  verdere punten vanaf 2 geven de dwalingen weer.

Wie zeggen de mensen dat de Zoon des mensen is ?  en dan: wie zegt gij dat Ik ben, de kernvraag van Yeshua in Matth.16:13-20

1. Petrus: Gij zijt de Mashiach, de Zoon van de levende God,  zie conclusie hierboven, zoals we dat hier verstaan. Yeshua is dus ook “de Zoon des mensen”, wat een term is uit Dan.7:13,14  “Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet zal vergaan en zijn Koningschap is een, dat onverderfelijk is”
Yeshua is de enige, die rechtstreeks uit JHWH is voortgekomen, in de eeuwigheid voor de schepping bestond en verscheen  fysiek als mens onder ons in Yeshua van Nazareth, (Ph.2:5-11) gekruisigd en opgestaan uit de dood , voor ons de doodstraf dragend.
Yeshua is “het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der  ganse schepping, want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn………………….en Hij is voor alles en alle dingen hebben hun bestaan in Hem…want het heeft de “ganse volheid ” behaagt in Hem woning te maken………………………..Colossenzen 1:15-23

Hij kwam van JHWH en ging weer terug naar JHWH om weer echad (eenheid) te zijn met Hem.

2. bij Jehova getuigen: God schiep 2 engelen, de duivel en Jezus en daarna  Adam/Eva, dwz., Jezus is een geschapen engel (of  wezen).

3. Yeshua/Jezus is door God in  Maria verwekt (geschapen) , heeft geen voor-bestaan in de eeuwigheid bij de Vader en is dus nu ca. 2000 jaar als
de opgestane Zoon van God aan de rechterhand van de Vader.,  zo leert men in Alblasserdam, net als enkele zeer kleine kerkgenootschappen,
bijv. de Broeders van Christus of Christadelphians.
Een mens, feitelijk een halfgod.
Ze degraderen Yeshua daarmee nog verder dan de Jehova-getuigen al doen.

4. Jezus is een profeet en wordt als Isa in de koran beschreven,  is niet gekruisigd en opgestaan uit de dood en zal  samen met de Mahdi aan het
eind van de tijd alle Joden en christenen dwingen moslim te worden en wie dat niet wil , wordt door Jezus gedood.

5. Jezus is een goed mens, bijzonder wijs, maar niet Goddelijk, niet opgestaan uit de dood.

6. Hij is  Elia of Jeremia of een van de profeten, die is terug gekomen (sommige Joden in Matth. 16:14)

7. Jezus  is het goede in de mens,  New Age.

8.  Na de vorming van de Handelingengemeente te Yerushalayhim in de eerste eeuw kwamen er  strijdvragen over de Persoon van Yeshua en dat verhaal is na te lezen op http://nl.wikipedia.org/wiki/Tweenaturenleer  ; er wordt daarbij verwezen naar

Allerlei kerkscheuringen waren het  gevolg en  het mag duidelijk zijn, dat er  altijd al  getwist is over de Persoon van Yeshua, de Zoon des mensen, de Mashiach ben David.
Daarom is het ook echt de moeite waard, om  er met elkaar goed uit te komen en ik ben dankbaar over wat er nu op een rij staat in de  2 artikelen  “Wie is God” en “Wie is Yeshua”, waarbij we kunnen leren van de ontwikkelingen/misleidingen in het verleden.

Zie ook hieronder een stukje uit een artikel van  Tony Robinson, pg.12, met dank aan Charlie Lengkeek, voorganger Emmeloord, die mij er op attent maakte: (http://www.messiaanshetlevendwater.be/Tony%20Robinson.html  , klik op “50. Kitavo voor het hele document)

 1. Yeshua HaMashiach is Goddelijk

I. Lees Jesaja 60:15-16. We hebben reeds gezien dat de sidra en de Haftarah beiden het nagenoeg zelfde woord  gebruiken in het Hebreeuws, voor het woord  Mashiach (Messias).
Het woord Mashiach betekent, de Gezalfde. Achteraf gezien weten we dat Yeshua de Gezalfde is. We weten ook dat Hij onze Redder, Bevrijder,Verlosser is. Jesaja 60:15-16 gebruikt deze beide termen.

 1. Wie is volgens 60:15-16 Israels Redder en Verlosser?27 Wat moeten we dan besluiten over Yeshua’s origine?28 Dit is een eerder stoutmoedige verklaring ; nochtans, zie wat Yeshua in Johannes 8:58 verklaarde over Zijn origine :Jezus zeide tot hen:” Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Eer Abraham was, BEN IK“ .Toen Yeshua de uitdrukking gebruikte , “IK BEN,” gebruikte Hij YHWH! Bijgevolg stelt Yeshua Zichzelf gelijk aan YHWH.
 2. Dit fenomeen is niet uniek . Er zijn andere voorbeelden waar de Tanakh een profetie geeft betreffende YHWH en we zien dat het vervuld is door Yeshua! Vergelijk Jesaja 40:10-11 en Openbaring 22:12. Hoe zijn deze Schriftverzen thematisch verbonden ?29 Aan de ene kant stelt Jesaja dat het de Here God is die zal 1) regeren, 2) Zijn loon zal hebben bij Hem en 3) zal handelen als een Herder. Aan de andere kant, tonen de passages in Openbaring duidelijk dat het Yeshua HaMashiach is die zal
  1) regeren, 2)Zijn loon bij Hem zal hebben en 3) zal handelen als een Herder .
 3. C. Lees Jesaja 40:3-5. Voor wie is de stem in de wildernis aan het roepen, “Bereid de weg?”30 Gedenk telkens wanneer onze moderne Nederlandse vertalingen het woord HERE met allemaal hoofdletters gebruiken, staat er in de Hebreeuwse tekst YHWH. Hoe weten we dat Yeshua de YHWH is waarvan gesproken wordt in Jesaja 40:3-5?31 En weer wordt een profetie over YHWH toegeschreven aan Yeshua door een schrijver van de B’rit Chadashah (Nieuw Verbond Geschriften ).

D. Lees Jesaja 45:18-19. Wie schiep het heelal ?32 Lees nu Hebreeën 1:2 en Kolossenzen 1:16. Wie schiep het heelal ?33 Zie je naar welke conclusie de Schriftverzen ons leiden? Ten laatste, lees Jesaja 45:22-25. Voor wie zal elke knie buigen?34 Lees nu Filippenzen 2:10-11Het zou heel duidelijk moeten zijn dat Paulus aan Jesaja 45:22-25 dacht toe hij deze uitspraak in Filippenzen 2 deed. Paulus toont ons in essentie aan, dat wanneer de Schrift stelt dat elke knie zal buigen voor YHWH, dit refereert naar Yeshua.

Samengevat,vele van de profetien van de Tanakh aangaande YHWH vinden hun vervulling in Yeshua omdat Hij één (echad) is met de Vader. Hij is niet de Vader. Hij is echad met de Vader. Dit is een mysterie . Ik ben niet zeker of we dit ooit werkelijk zullen begrijpen, tot we weten gelijk ook wij gekend zijn. Hoe dan ook , we kunnen formeel verklaren dat Yeshua Goddelijk is. Het is wat de schrijvers van de B’rit Chadashah dachten.

_________________________________________________________________________________

Tot zover  het citaat van Tony Robinson, tot slot:

Zie in dit verband ook het artikel “Wie is God”, waarop velen intensief en betrokken hebben gereageerd (met dank):
http://tora-yeshua.nl/2011/10/wie-is-god-2/

Shalom, in de Naam van Yeshua,

Ben Kok (joods-chr. pastor)

NB: duidelijk stukje van Brad Scott, een zeer gewaardeerde Bijbelleraar in onze kringen:

The point is this: we use the language of the Hebrews because Hebrew expresses the culture, passion, and thought behind the words in Scripture. Multiple translations have lost the full meaning of words. Let’s go back to our word Yeshua‘. As I have said before, the concept of first mention is very valuable in understanding the literal as well as the symbolic meaning of words. The first mention of Yeshua‘ is in Bere’shiyt (Genesis) 49:18. In the Hebrew it says, “Liyshu’atkah quytiy YHVH” or “I wait for thy salvation O YHVH.” The meaning behind Yeshua‘ is salvation. Right in the middle of Ya‘aqov’s (Jacob) blessings for his sons comes this phrase. There is not time now to elaborate on this, but this begins the establishment of the meaning of this word throughout Scripture. The name that most Christians know as Jesus appears in the Tanakh over two hundred times. Yesha’yahu 12:2, for example, states, “Hinney ‘El yeshu’atiy”, “Behold God is my yeshua‘ [salvation]”. Mizemor (Psalm) 106:4 says, “Remember me, O YHVH, with the favor that thou bearest unto thy people; O visit me with thy yeshua‘ [salvation].” In Luke 19:44 Yeshua‘ says to His own people who made this cry in the Psalms, “And shall lay thee even with the ground, and thy children within thee; and they shall not leave in thee one stone upon another; because thou knewest not the time of thy visitation.” Make no mistake about it. Yeshua‘ did everything He was expected to do and more. In Luke again we see that Simeon had great insight into who this little baby was when he said, “Master, now lettest thou thy servant depart in peace, according to thy word; For mine eyes have seen thy salvation.” Pardon me a moment while I tend to some leaky eyes.

Navigeer naar andere artikelen

198 Responses to Wie is Yeshua ha Mashiach/Jezus Christus ? (een Bijbelse antwoord en tevens een waarschuwing tegen dwaalleer)

 1. Shalom Ben;
  Na doorlezen van je verklaring/uitleg, kan ik niets anders zeggen dan: Correct!
  Maar ik kan nog niet verklaren waarom/waardoor mensen als Levi c.s. deze verdraaiïngen/ vergissingen bezigen.
  Wat mij aangaat: Yahshua zeide: “Ik en de Vader zijn Echad.
  Dit is voor mij genoeg. En alle andere stellingnames vallen daarbij/daardoor ,weg.
  Am Yisra-El Chai.
  PS. Op de site van Cip een artikel van Noteboom aangaande dankdag etc.
  Mijn reactie is tot nu toe, om onduidelijke redenen, nog niet aangenomen.
  heb alleen maar vermeld dat er 3 dankfeesten voor de oogst(en) zijn.
  Waarin de totale profetie aangaande de voledige Verlossing door Yahshua in
  wordt weergegeven.

  Shalom.

  • Hi Pieter,
   Ik snap ook werkelijk niet , waarom men zich zo laat misleiden, juist om dat men beter wist/kan weten.
   Bidden en uitleggen, dat is het enige.
   Mbt CIP: vraag ze om uitleg, ben benieuwd. Ik weet, dat men de Tora lijn niet wil volgen daar, maar of dat in jouw geval het punt is, moet je ze zelf vragen.
   Shalom
   Ben

   • ‘Dat men de Tora-lijn niet wil volgen’ in Alblasserdam?
    Gelukkig dat u de lijntjes uitzet, Ben..

    God heeft de lijnen uitgezet en wij kunnen elkaar in de haren vliegen over wat hij bedoeld, maar zeg niet dat wij de Torah-lijn niet willen volgen, a.j.b.

    De naar mijn overtuiging Bijbelse leer van JHWH echad (Alleen de Vader is God) wordt al meer dan drie jaar in Immanuël geleerd, by the way.

    • Hi Levi, waar zou ik zeggen, dat men in Alblasserdam de Tora-lijn niet wil volgen?
     Laat dat even zien, dan weten we ook de context; ik herinner me niet dat gezegd te hebben.
     En de sneer “dat ik de lijntjes uitzet” vind ik ongepast, ik ga de discussie aan over een misleiding van eeuwen oud overigens, nu weer actueel in Alblasserdam.
     Ik heb de gemeente Alblasserdam altijd gewaardeerd , maar sinds enkele maanden weet ik, dat men er over een heel ander beeld van Yeshua spreekt, dan dat de meeste christenen dat doen en dat ik dat doe, heb ik daar ernstige kritiek op.
     Yeshua als geschapen wezen, niet van eeuwigheid bij de Vader, maar pas 2000 jaar oud en vooral mens is volgens 2 Cor. 11 “een andere Jezus” en dus een andere evangelie, een andere geest.”

     Zie mijn artikel en conclusie en leg maar uit, dat al die teksten mijn conclusie niet zouden rechtvaardigen en jouw visie niet 100% tegenspreken.
     Shalom,
     Ben

  • Ik heb nu ook op dat artikel gereageerd. Bij mij staat die er nog gewoon.

  • Je schreef van de week, Pieter, nog:
   Moeilijk om tussen deze verklaringen te kiezen.
   Ook al omdat ik jullie beiden ken.
   Dus zet ik allerlei redeneringen-verklaringen en evt. spinsels opzij.
   Het enige dat blijft, is Naam em Waarheid.
   Ya(d)HeWaHe en YaHosjuWaH.

   Dus op basis van letterkunde (bij gebrek aan een beter woord) kies je voor Jeshua als meer dan een ‘halfgod’ (eigen woord)?

   Even goede vrienden, maar dit vind ik geen Bijbelse onderbouwing.

   • Pieter hoeft niet te kiezen tussen mensen, maar dient zijn mening van uit Woord en Geest te geven, Levi en dat doet hij ook.
    Shalom
    Ben

  • Op 5 november 2019 @ 11:31 schreef D. den Exter

   Beantwoorden

   Helemaal eens Yeshua de Zoon en de H.G. de Vader zijn Eén. De H. schrift is er heel duidelijk in.

 2. Shalom Ben,
  Betreft het artikel op je site “Wie is Yeshua” wordt verwezen naar de studie van Toni Robinson op de site messiaanshetlevendwater.be.

  Wat me niet zo duidelijk is, of het nu positief of negatief bedoeld is ? Ik kan het er althans niet uithalen. Ik hoor het wel.

  Een ander document wat we op site staan hebben is hetvolgende.
  http://www.messiaanshetlevendwater.be/Studie&artikels/Wie%20is%20YHWH.htm

  Graag nieuws
  Karel

  • Hi Karel, prima dat je reageert; het artikel van Toni Robinson is duidelijk een positieve, ondersteunende bijdrage. Hij zegt in elk geval da Yeshua van Goddelijke oorsprong is en dus van eeuwigheid.
   Ook de visie van David Warnink is ondersteunend, zoals hij reageerde bij het artikel “Wie is God” is confrom de link die je stuurt.
   Kun je ook jouw visie vermelden hier bij dit artikel?
   Shalom ,
   Ben

 3. dit was trouwens het artikel waar ik het afgelopen vrijdag over had en waar ik had op gereageerd: http://herboldblog2.wordpress.com/2011/05/24/moeten-we-de-sabbat-houden/

  • Hi Vincent, wat bedoel je met deze link, waarin alleen maar het voor ons achterhaalde verhaal van “geen Tora” staat ?
   Shalom, leuk je weer te zien vandaag en zegen met de krant!
   Ben

 4. Hoy Ben,

  Ik kan alleen maar amen zeggen op de studies van Toni Robinson tevens
  ook op dat artikel van David Warnink. Het zijn beslist niet de enige die daar een duidelijke visie over hebben.

  Gezegende groetjes
  Karel

  • OK Karel, helder en bedankt, het standpunt in Alblasserdam is dan ook een grote uitzondering op de gangbare gedachte en die laatste heb ik onderbouwd.
   Shalom,
   Ben

  • David Warnink (hij is nu op vakantie) schrijft letterlijk:
   God stierf niet op het kruis!
   Hij komt later er een beetje op terug, met Jeshua als manifestatie van God, maar toch. Ook Ben begint het beeld van de 3-1heid af te brokkelen.

   • Hi Levi,
    Zie de uitstekende reactie van David onder het artikel “Wie is God” en houd op met je suggereren, dat ik hier heb aangegeven in de 3-1 heid te geloven als 3 Personen in de Godheid , dat deed ik al niet en sinds ik me in deze discussie heb verdiept, heb ik dat ook steeds duidelijk gemaakt.
    Gewoon lezen.
    Shalom,
    Ben
    PS “God stierf niet aan het kruis” ? Nee, dat deed Yeshua als zichtbare verschijning van JHWH en dat was Zijn plan van uit de eeuwigheid, zie 2 Cor.2:6-16

 5. Op 1 november 2011 @ 22:56 schreef Peter Jansen

  Beantwoorden

  Hallo Ben,

  Die mensen uit Alblasserdam hebben nmm gelijk. Het is aantoonbaar dat de goddelijkheid van Jezus in de Bijbel is gefietst door de Katholieke kerk. Er zijn genoeg bewijzen te vinden dat Jezus een mens met een missie was en geen halfgod of hele God in het lichaam van een mens. Volgens mij is het de grootste dwaling die de mensheid ooit heeft gekend. Ik zal de mensen uit Alblasserdam eens bezoeken om hun verhaal te horen.

  • Hi Peter,
   Ieder zijn mening. Maar als je mijn artikel nu leest, al die Bijbelteksten, hoe kun jij dan uitleggen, dat Yeshua niet van Goddelijke oorsprong is en dus van eeuwigheid?
   Ik heb de artikelen van Alblasserdam goed gelezen, staan gewoon op de website daar en ik vond ze absoluut niet overtuigend.
   Dus nogmaals, ga eerst es inhoudelijk in op wat ik schrijf en leg me aub uit wat daar niet in klopt en waarom mijn conclusie niet juist zou zijn. Je zegt dat er genoeg bewijzen zijn, noem er es een paar.
   En inderdaad, luister en lees ook naar het andere standpunt , ik verneem graag je argumenten.
   Shalom,
   Ben

  • Je weet niet wat je zegt, gaat heen en leer!!!!

   • Hi Boaz, bedankt, Peter Jansen wil het eens zijn met de misleiding uit Alblasserdam en dat is zijn goed recht, maar heel jammer, gezien alle argumenten, die ik heb aangedragen en die door 99% van de reacties los van die uit Alblasserdam, worden gesteund en aangevuld.
    Shalom,
    Ben

  • Hallo Peter,

   Ik zou graag willen weten hoe je erop komt dat de RKK de goddelijkheid van Yeshua in de Bijbel zou hebben gefietst. Er zijn een boel verzen die direct zeggen dat Yeshua God is en nog meer die dit impliceren doordat Yeshua dingen over zichzelf zegt die alleen op God betrekking hebben.

   Ik zou graag willen weten waarom jij denkt dat bijvoorbeeld Johannes 12:39-41 geen bewering is van de apostel Johannes dat Yeshua YHWH is uit de Tanach, die Jesaja heeft gezien. Ook in Titus 2:13 en 2 Petrus 1:1 wordt Yeshua “onze God en Heiland” genoemd.

   Tenzij jij gaat beweren dat de Katholieke Kerk haar eigen verzen in de Bijbel heeft ingevoerd, zal je deze bewering toch moeten terugnemen.

   Graag jouw uitleg over bovenstaande.

 6. Spreuken 8 vanaf vers 22 tot het einde is toch erg duidelijk

  • Heel goed Angela! Inderdaad staat in Spr. 8:22 en verder een prachtige beschrijving van de Wijsheid, die als Persoon wordt beschreven en dus Yeshua moet zijn, ook in het kader van de vele andere verschijningen van JHWH, te beginnen als Ha Or, het Licht in Gen 1:3
   Shalom,
   Ben

 7. Shalom

  Ik ben blij met de mogelijkheid deze leer te bespreken.
  Toen ik mijn 1e gemeente zei dat ik niet geloofde dat Jeshua God was, zeiden ze dat ik de antiChrist was… Ik bedoel: we moeten dit toch kunnen bespreken. Samen lernen, broeders, zonder gelijk met woorden als ‘dwaalleer’ te komen..?

  Ik hoop later nog dieper in te gaan op sommige argumenten van Ben, maar op de naam van de gemeente die ik mag bezoeken wil ik even ingaan.
  Laat ik ook zeggen dat Wim Verdouw en Martin hier al veel langer mee bezig zijn en beide bijzonder mooie dingen hebben geschreven, welke ik van harte aanbeveel. (even het reclameblok).

  De naam van de gemeente, Immanuël, betekent niet: ‘Yeshua is God met ons’, zoals Ben hierboven beweert, maar gewoon: God met ons.
  Jeshua kreeg die naam omdat God door Jeshua te maken (lett.: genereren) in Mirjam zijn trouw aan de Torah nakwam, die immers Messias beloofde. Hij zag in ontferming naar hen om, en men kon zeggen dat God nog met hen was! Niet letterlijk, lieve mensen (!). Als Jeshua dat bedoelt zou hebben, was hij ook gelijk (terecht) gestenigd. Niemand kan zich God maken behalve JHWH.
  Ook was Jeshua die naam, die iets zegt over je karakter, niet je wezen – waardig, omdat Hij zoveel van God zijn hart liet zien, net als dat soms bij ons gebeurt. Niet meer. Hij was wel volkomen één met de Vader, maar hij verlangt dat wij op dezelfde manier één worden. Dit betekent niet één in wezen…

  Als wij elkaar toewensen: moge God met je zijn! bedoelen wij ook niet dat God achter ons aan loopt de deur mee uit… (Er zijn ook mooie Bijbelse voorbeelden om dit te bewijzen).

  Elke gelovige weet dat God onzichtbaar is, geest is (niet: een geest), een ontoegankelijk licht bewoont, zelf licht is, et cetera.

  De argumenten die hierboven genoemd worden lijken erg duidelijk en ik kan me goed voorstellen dat men Jeshua als God gaat belijden. Maar toch zijn alle argumenten een brug te ver om dit aan te nemen.

  Als we echt Torah zeggen te bestuderen, moeten we die opnieuw lezen, zonder vooringenomenheid. Als daarin staat dat God onzichtbaar is, net als de leerlingen van Jeshua beamen, dan vallen toch alle halve waarheden over vermeende Godheid als een huis zonder fundament om?

  De Bijbel moeten we lezen vanuit GOD’s oogpunt, Hij spreekt van eeuwigheid en over eeuwigheidszaken. Als Hij zegt dat Zijn voeten ooit op de Olijfberg zullen staan, kan Hij daar in het Hebr. en denken van die tijd ook heel goed zijn gezondene mee bedoelen. Die gaat in Zijn Naam! Maar is niet Hemzelf!

  Vandaag een timmerman aan de deur: ‘Maakt het uit als we een andere rustdag houden?’ Nee, zei ik, voor ONS maakt het misschien niet zo uit.
  Voor ons maakt het ook minder uit of we het mysterie van de Godheid kunnen begrijpen, maar Jah zei: Want dit gebod, dat ik u heden opleg, is niet te moeilijk voor u en het is niet ver weg.

  … Maar als we van JHWH houden, de Enige Waarachtige God, willen we hem gehoorzamen, Hem op de Hém welbehagelijke wijze dienen. Je moet dan weten wie Hij is. De Vader zegt: Ik ben de HERE (JHWH), uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, geleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. !!!!!!!

  En wij maken gezellig nog voordat de Roomse Christenen de Tien Woorden begrijpen en aannemen een Gouden Kalf van Jezus. De keizers moesten toch een fijne staatsgodsdienst doorvoeren met een gangbare drieeëenheid?
  Pas honderden jaren later!!!

  Ja, wij weten het beter dan onze oudere broer, het Joodse volk. Die begrijpen maar niet dat God zich in een ijsblokje heeft veranderd, en dan weer als damp werd (maar toch geen nevel), en toen werd het toch regen, maar geen mist (ofzo).
  Nee, JHWH is gewoon God en ‘De Vader’ (niet: God de Vader).
  Jeshua (‘JHWH redt’) wijst naar deze Enige waarachtige God, die geen mens kan zien en leven. Ja, wij zullen ze jaloers maken met het water-damp-ijsblokje-verhaal!

  Het gaat me er niet om hen jaloers te maken, al is het een opdracht. En met Messias kan je ze ook niet snel jaloers maken, maar de oren gingen deze zomer in eretz Israel open als je niet met belachelijke dingen aankomt als God in het vlees.
  Ik zou liever doodgaan dan de Bijbel verdraaien, ik doe het niet om hen te vleien of om Joods te lijken, het is volgens ons gewoon Bijbelse waarheid, dus laten we op gelijke grond lernen en elkaar niet verketteren.

  Afijn, ik zal het kort houden, maar ik hoop alleen, Ben, dat jij en andere deze invalshoek van Bijbellezen toch ruimte geven, want Gods perspectief is ruimer dan de onze. Wim Verdouw verwoordt dat ook mooi.
  JAH spreekt van eeuwigheid over een Koning die eens het Vrederijk zal dienen. In die zin bestond hij altijd in Gods plan en draait alles om Jeshua. Maar Jeshua geeft de eer weer terug aan de Enige aan wie het toekomt.

  Even fast forward: Wij zijn in dat Vrederijk dan als Jeshua gelijk (‘maar wij weten, dat, als hij zal geopenbaard zijn, wij hem gelijk zullen wezen’ – hoofdletters vert. weggelaten)
  en worden door hem ‘broeders’ genoemd.
  Maar wij kunnen toch niet gelijk worden aan God? En zijn wij soms een broer van God? Of jij wel, Ben?! Ik vraag het je op de man af. Graag een reply.

  Voor waarheidsvinding moeten we bij Torah beginnen en God echt proberen te begrijpen. Hij had al voor het begin van de schepping u en mij geroepen, en Jeshua als Koning gekroond, dat is niet letterlijk, lieve Griekse denkers!

  Dat JHWH u de ogen mag openen (gezond verstand gebruiken!) op dit punt;

  Ik zou nog meer willen delen, maar ik verwijs hierbij naar een site: yeshuahatorah.com en ik wijs er even op dat Kees Bloed zelf ook deze visie over Jeshua belijdt, blijkens dit artikel van enkele maanden terug, al voor zijn mooie parashot voor Immanuël: http://www.sjemajah.nl/pdfdocumenten/Jochanan1.pdf

  Ook verwijs ik naar het vorige artikel van Ben Kok die over dit onderwerp gaat.

  Als je Jeshua als Messias belijdt, ontvang je de Geest van het Zoonschap; nergens staat er dat je hem als God hoeft te belijden.
  Dat doet anders af aan de eer van JHWH. Zijn eer deelt HIJ met niemand!

  1 Kor. 8:6 wij weten: er is één God, de Vader, uit wie alles is ontstaan en voor wie wij zijn bestemd, en één Heer, Jezus Christus, …

  – (omwille (niet: door) van wie alles bestaat en door wie wij leven, eigen vertaling).

  Verbonden in de Zoon des Mensen/Mensenzoon (en Zoon van God, Mashiach),
  Shalom shalom

  • Hi Levi, dank voor je reactie, ik geef er punt voor punt commentaar op; er zitten helaas nogal wat onjuistheden in je verhaal.

   1. betekenis Immanuel is “God met ons” en dat zeg ik ook, alleen geef ik meteen er bij aan, dat het hier om Yeshua gaat, het stond er inderdaad wat slordig, ik heb dat verbeterd inmiddels, maar “God met ons” was
   steeds de bedoeling.
   We zien in Jes. 7:14, dat de geboorte van het kind Immanuel, zoon van Achaz, een beeld geeft van Yeshua, net als Jozef dat is bijvoorbeeld. In Jes. 8:8 wordt Israel het land van Immanuel genoemd en in 8:10
   wordt dan gezegd “want God is met ons”.
   Dus het profetische beeld van de zoon uit een maagd (jonkvrouw) , de zoon Immanuel als eigenaar van Israel en Immanuel als “God met ons” staan op een zelfde lijn.
   2.God is onzichtbaar, helemaal eens en juist daarom maakt Hij Zich zichtbaar, ik heb vele voorbeelden genoemd, Ha Or (het Licht), de Sjechina bij de uittocht en boven de ark des verbonds,
   de Engel (rots) in wiens naam de Godsnaam, JHWH, was, de verschijningen aan Abraham, Jacob, ouders van Simson, Jozua , Melchizedek, e.d. en bovenal in Yeshua.
   3. Je erkent, dat de genoemde argumenten in mijn artikel erg duidelijk zijn en je kan je voorstellen, dat met dus JHWH en Yeshua als God belijdt; maar dat zou toch een brug te ver zijn. Leg es uit, waarom.
   Ik lees je verhaal verder: als je onbevooroordeeld Tora leest, dan kan vanuit de gedachte, dat JHWH onzichtbaar is, er geen sprake zijn van zichtbaarheid?
   Het verbaast me, dat je dat zegt, lees je wel wat ik schrijf? Bij al die verschijningen van JHWH hult Hij zich in een voor ons te verdragen zichtbaardheid, juist omdat Zijn majesteit voor ons te groot is, een
   verterend vuur.
   En bovendien zien we, dat Mozes, Aaron, Nadab, Abihus en 70 oudsten van Israel, Ex.24:11, JHWH zagen, aten en dronken, dus overleefden.
   Ook Manoah, vader van Simson riep uit te zullen sterven na het zien van de Engel des Heren, die hij als JHWH zag (mijn Naam is wonderbaar), Richteren 13:22, maar zijn vrouw stelde hem gerust en zei, dat
   JHWH niet zo is in de ontmoeting met stervelingen, want Hij weet dat uiteraard Zelf wel en zorgt dat we niet sterven bij de ontmoeting met Hem.
   4. Je begint over “3 Personen in de Godheid” en als je nu goed had gelezen, dan zie je dat ik bij herhaling zeg, dat dit onzin is en dat ik weet, dat het in tal van kerkelijke belijdenissen staat, helemaal fout dus.
   5. Je maakt de vergelijking van ” ijs, water, stoom ” en maakt dat belachelijk. Het lijkt me echter een hele goede, H2O blijft de samenstelling, maar dit H2O uit zich in genoemde vormen.
   Dezelfde “volheid Gods” en toch in heel verschillende hoedanigheden, wat zou daar fout aan zijn? Het klopt met wat ik aan argumenten uit de Bijbel aanhaal.
   6. De Joden, onze “ouder broer” , gebruik jij als term. Dat moet veel genuanceerder, er zijn seculiere, wettische, liberale, traditionele en Yeshua-belijdende Joden. De laatsten zijn mijn broers, de andere categorieen
   niet, zolang ze Yeshua afwijzen.
   Yeshua Zelf wijst hen af, die Hem niet herkennen als de levende Tora, zie Joh. 8 en degenen, die tot bekering komen, zijn hartelijk welkom, als Joden, die de God van Abraham, Isaak en Jacob zochten, kenden
   en Hem in Yeshua herkenden. Ze zijn als “een heer des huizes, die uit zijn voorraad oude en nieuwe dingen te voorschijn brengt, Tora-Yeshua dus, zie Matth. 13:52
   Ze blijven dus Joden (voor dat iemand weer gaat gillen) en zelfs Joden met een +, ware Joden. Want het gaat er om ,dat je Jood in je hart bent, zie Rom. 2:25-29
   Daarom voel ik me eerder Joods, geestelijk Joods, door Yeshua verbonden met alle oprechte Joden, die in Yeshua geborgen zijn en dat geldt natuurlijk ook voor de Joden, die vanaf Abraham als oprechte
   gelovigen bekend zijn.
   En eveneens voor allen vanaf Adam, die oprecht in JHWH geloofden, Job zegt het al in het boek Job, 19:25 “ik weet , mijn Losser leeft”, ziende op Yeshua, op de voorziening van JHWH, dat hij voor het Lam
   zal zorgen, net als bij Abraham en Isaak, zie Gen.22:8
   7. In de Bijbel worden vaak beelden en gelijkenissen gebruikt en mensen slaan dan door in een rechtlijnige uitleg en toepassing, in Grieks denken. Hebreeuws denken is niet rechtlijnig, maar rond, als een diamant
   met meerdere facetten, die allen waar zijn.
   Dus om letterlijk te zeggen, dat we broers van JHWH zijn, is natuurlijk dwaasheid. En net zo dwaas is ons gelijk aan Yeshua te stellen, immers , Hij is de enige, die niet geschapen is, maar Hij is als spiegelbeeld
   van JHWH onder ons verschenen als Immanuel, in eeuwigheid in JHWH bestaand, heeft Hij ” in de gestalte Gods zijnde het Gode gelijk zijn niet voor Zichzelf als een roof vastgehouden, maar is mens geworden
   door die Goddelijkheid tijdelijk af te leggen, Ph. 2:5-11
   Door Yeshua kunnen we “zonen en dochters van JHWH zijn”, maar je begrijpt toch wel hoe groot het verschil tussen ons en Yeshua is, hoop ik? Zie Johannes in Opb. 1, die begreep het goed, toen hij Yeshua als
   Koning zag en als verheerlijkte Heer.
   8. Je verwijst naar een artikel van Kees Bloed, ik heb het gelezen , maar daar haal ik geen antwoord uit op de vraag, of Yeshua een eeuwigheidsvoorbestaan heeft of niet en dat is het grote verschilpunt, waar Wim,
   jij en Martin mee aankomen en waarmee Yeshua een geschapen mens wordt, waar ik met klem tegen protesteer op genoemde Bijbelse gronden met voor jou “duidelijke argumenten” , die je dan toch maar niet
   overneemt, zonder uit te leggen, wat je dan met al die duidelijke teksten doet.
   Ik heb Kees gevraagd zijn mening hierover te geven, nog niets gezien, maar kan nog komen.
   9. Je zegt dat er nergens staat, dat je Yeshua als God dient te belijden. Een deel van het Sanhedrin vond , dat Yeshua Zich wel als God manifesteerde en liet Hem juist daarom kruisigen.
   Yeshua ontkent de “beschuldiging” dan ook niet, maar bevestigt het. Matth. 26:63-66, de hogepriester eist antwoord, “ik bezweer u bij de levende God, dat Gij ons zegt, of Gij zijt de Mashiach, de Zoon van God.
   Yeshua zeide tot hem:” Gij het het gezegd. Doch Ik zeg u, van nu aan zult gij de Zoon des mensen zien, gezeten aan de rechterhand der Macht en komende op de wolken des hemels.”
   Zie Hem in Opb. 1 en verder. Hij is Gods Zoon en daarmee Gode gelijk, zie Joh.5:17,18 ……maar ook God zijn eigen Vader noemde en Zich dus met God gelijkstelde.
   10. Yeshua is eenheid met de Vader en de Geest, de volheid Gods, geef maar es commentaar op alle genoemde teksten in het artikel hierboven, dan kom je verder.

   Shalom,
   Ben

   • Shalom Ben.
    U schrijft, broeder, dat ik niet in ga op uw punten. Maar daar begon ik mijn antwoord mee, dat ik erop hoopte er later meer op in te gaan, en nu alleen op het punt van Immanuël inging en wat facetten van het mooie plan van God inzake de Messias.
    Ik kan ook niet op alles letterlijk ingaan. Ik probeer een nieuwe kijk op de zaak te brengen, een nieuw model van denken zo-je-wilt, vanuit Gods perspectief meen ik, waarmee zoekers, waaronder jij, Ben, zelf de ‘duidelijke’, maar toch discutabele versen in een nieuw licht kunnen gaan zien.

    Punt één vind ik inlegkunde, veel te kort door de bocht. Punt twee, dat JHWH onzichtbaar is, breng ik in verband met een andere eigenschap, zijn Onveranderlijkheid. Hij kan dus niet opeens toch zichtbaar worden (in een mens), wel laat hij zijn glorie zien. Ik heb ook eens ‘het licht’ gezien in een visioen; dan zeg je: ‘Ik heb God gezien’, zonder dat je dat letterlijk meent. Hij bewoont immers een ontoegankelijk licht? Je kunt niet tot hem naderen en leven. Wel vrijmoedig naderen tot de troon, in geloof. We kunnen niet alles letterlijk nemen. God zegt in De. 4:12 ‘Toen sprak de Here tot u uit het midden van het vuur; een geluid van woorden hoordet gij, maar een gestalte naamt gij niet waar, er was alleen een stem.’ Geen gestalte dus!
    Nog een vraag: Je zegt dat wij niet letterlijk aan Jeshua gelijk zullen worden, maar toch bedoelt de apostel dit hier letterlijk. Zo beschrijft hij dat wij eenzelfde soort ‘lichaam’ zullen hebben. Toch zeg jij dat het dwaasheid is om dit letterlijk te nemen. Zullen we nu gelijk wezen aan Messias? Of de apostel is verward, of Jeshua is (toch) niet God…
    Want je beaamt zelf dat niemand aan God gelijk kan zijn. Is de apostel nou verward, Ben? Hij meent de Geest Gods ontvangen te hebben, dit uitverkoren werktuig. Maar anders is Jeshua toch niet God.

    Joden zijn per definitie Gods Zoon door geboorte, al vervloekt hij volgens zijn recht – waaraan Hij Zich verbonden heeft – ongehoorzamen, maar Joden zijn per definitie onze oudere broer, dat is naar geboorte zo. Net als Christenen die uit de Geest van God geboren zijn en misschien seculier worden: als je dit nog niet weet, moet je ze benaderen als broer. Als het blijkt, dan is hij ons vaak een heiden of tollenaar. Geldt in sterkere mate voor Christenen, want Joden zijn misschien wat schuw door de acties van onze voorvaderen, he. Dus benader ik ze als grote broer.
    God heeft zijn volk (Israël is mijn eerstgeboren zoon) toch niet verstoten, Ben? Ik denk dat je hierin een fout maakt. Ik begrijp wat je bedoelt, maar hij zegt dat het zijn volk voor eeuwig is, al kennen ze nu Jeshua niet. Lag in Gods reddingplan, zodat het heil naar de heidenen kon. En dus is het onze oudere broer.
    Als jij je geestelijk Joods noemt, maak je een fout. Want je bent medeburger van Israël geworden (Ef. 2), en niet een bepaalde stam. Van Jodengenoot zijn we naar medeburger gegaan, = een volwaardige Israëliet dus. Dat is toch mooi?
    Er is geen onderscheid tussen Jood en Griek, maar dit betekent niet dat we Joden worden, maar dat beiden in Israël zijn.
    We hebben al genoeg aan Vervangingstheologie gedaan, en nergens worden gelovigen-uit-de-heidenen (geestelijke) Joden genoemd. Begin van Romeinen vermaant Sh’aul (Saulus) Joden onderling. We zijn ‘als in het land geborenen’, maar laten we die term Joden voor hen houden die naar geboorte Joods zijn!
    Ik zal niet meer zeggen dat je in een drieënheid gelooft, maar het lijkt toch weer vaak een soort tussenvorm.
    Over Kees Bloed, hij schrijft in het betr. art.: JHWH zou dan bestaan als drie personen en tegelijk als één persoon. Jesjoea, zou in deze denkwijze drie lichamen gehad hebben. Eén voordat Hij op aarde kwam, één op aarde, en het derde lichaam bij Zijn opstanding… Deze denklijn is terug te brengen op het Grieks/Romeinse denkenen handelen van de vroege roomse kerk.’ Toegegeven: hij zegt in het artikel niet letterlijk dat Jeshua geen voorbestaaan heeft, maar hij suggereert wel dat dit een rare gadachtesprong is. Ik zeg dan: als hij dit inderdaad niet heeft, een voorbestaan, dan kan hij niet God zijn, die van Eewig is. Kees wil hier niet op dit forum op ingaan, maar ik weet zeker wat zijn overtuiging in dezen is.
    Hij stelde zich niet letterlijk gelijk aan God, maar het was voor Israël ongehoord je ‘Dé zoon van God te noemen’, omdat alleen Israël als een volk de zoon van God was (en is). In toenmalig denken stel je je anderszins toch in enige mate gelijk. Men zei dan: Ik ben Levi, zoon van Ronald. Het leek dan of je familie was… Dat was Jeshua dan ook, maar dat konden ze niet begrijpen: God die een zoon op aarde schept in een mens? Dat was verborgen voor hen in de Torah!
    Als hij dat echt bedoelde, dat hij JHWH (God) zelf was, hadden ze hem – terecht – gestenigd, zoals gezegd.

    • Hi Levi,
     1. Als je punt 1 van mijn reactie op jou inlegkunde vindt, moet je ook uitleggen waarom en wat jou uitleg van deze teksten is, dat doe je niet en dan is het makkelijk om wat te roepen.
     2. JHWH maakt Zich zichtbaar aan mensen, die vervolgens erkennen,dat ze JHWH in een gestalte hebben gezien, ik noem de voorbeelden. Dat doe jij dan af met ” ik zie ook wel eens “het licht” gezien?
     Dat is toch geen nivo van discussieren Levi!
     Vervolgens laat je de nummer volgorde los, wat jammer is voor een ordelijk verloop van ons gesprek.
     En dan ga je stellen, dat we letterlijk “Yeshua gelijk zullen zijn”, want dat zou Paulus bedoelen. Waar zegt hij dat (zou fijn zijn als je de tekstverwijzing er bij zet). Maar als je denkt, dat je Yeshua gelijk zult wezen, zoals Hij zich vertoont in Opb. 1 bijvoorbeeld, dan snap je er weinig van, lees de beschrijving maar van de “alpha en omega in heerlijkheid” die aan Johannes verschijnt in 1:12-16
     Verder: dat alle Joden onze oudere broer zijn, is onzin en dat heb ik uitgelegd; je gaat niet in tegen mijn uitleg met argumenten.
     Maar nu kom je wel met een nuance: het kan blijken dat ze NIET onze oudere broer zijn. Dat schreef je eerst niet en de conclusie is dan ook, dat je het met me eens bent: het is per Joods persoon verschillend, net als bij elke persoon, die zich christen noemt.
     Vervolgens zeg ik “geestelijk Joods” in onderscheid van hen ,die het duidelijk qua afstamming zijn, ook nogal logisch.
     Het artikel van Kees vond en vind ik nog steeds niet relevant voor deze discussie, hij doet geen uitspraak over het voor-bestaan van Yeshua hierin en ik lees ook niet,dat hij het een “rare gedachtensprong ” vindt.
     Jij zegt, dat Kees het met je eens is en ik heb Kees gevraagd te reageren, prive of hier.
     Mbt. “Zoon van God” is de boosheid helemaal niet wegens het feit, dat Israel ook zo genoemd wordt, de boosheid is, dat”Yeshua Zich daarmee aan JHWH gelijk stelt, zie Joh.5:18 wat ik al aanhaalde.

     conclusie: je hebt geen argumenten genoemd, die verandering in de zaak brengen en je laat mijn artikel grotendeels onbesproken, waarin dan tal van Bijbelteksten staan, die mijn visie onderbouwen.
     Dat schiet niet op Levi.
     Shalom,.
     Ben

    • Hallo Levi,

     Ik heb begrepen dat je niet gelooft dat Yeshua heeft bestaan vóór zijn komst op aarde. Graag zou ik de volgende vragen beantwoord willen zien:

     1. Als Yeshua NA Johannes de Doper is geboren, hoe kan Johannes dan zeggen over Yeshua “Hij is het over wie ik zei: “Na mij komt iemand die meer is dan ik, want hij was er vóór mij.” (Joh 1:30)?
     2. Filippenzen 2:5 “Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, 6 die, in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, 7 maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is.” Hier staat dus dat Yeshua vóór zijn menswording ZICHZELF heeft ontledigd en een gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is. Zoals je ziet zijn deze worden in de actieve vorm, niet in de passieve vorm. Hoe kan iemand die niet bestaat voordat hij op aarde kwam als mens, ZICHZELF ontledigen en een gestalte van een dienstknecht aannemen? (nogmaals, dit zijn handelingen van hemzelf!)
     3. Op punt 2 voortbordurend, er staat ook dat hij “aan mensen gelijk werd,”. Spreekt het niet voor zich dat Yeshua mens werd, omdat hij dat voorheen niet was, maar in de gestalte Gods bestond?
     4. Hoe versta jij Johannes 1:1-3 en 14. “1 In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. 2 Dit was in den beginne bij God. 3 Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is… 14 Het Woord is vlees geworden “. Hoe versta jij het feit dat Yeshua “het Woord” is, door wie alle dingen gemaakt zijn en zonder wie niets is ontstaan? Slaat dit niet op Yeshua?
     5. In Joh 3:13 zegt Yeshua “En niemand is opgevaren naar de hemel, dan die uit de hemel nedergedaald is, de Zoon des mensen.” En Johannes zegt “Die uit de hemel komt, is boven allen; wat Hij gezien en gehoord heeft, dat getuigt Hij en zijn getuigenis neemt niemand aan.” Beide teksten wijzen naar Yeshua, maar hoe kan Yeshua uit de hemel zijn neergedaald als hij daarvoor niet bestond?
     6. In Joh 17:5 zegt Yeshua: “En nu, verheerlijk Gij Mij, Vader, bij Uzelf met de heerlijkheid, die Ik bij U had, eer de wereld was.” Indien Yeshua niet bestond voor zijn geboorte, hoe kan hij dan heerlijkheid hebben gehad bij de Vader voordat de wereld geschapen was. Let wel, hij zegt niet “verheerlijk Gij Mij…met de heerlijkheid die bij U was”, maar hij zegt “verheerlijk Gij Mij…met de heerlijkheid, DIE IK BIJ U HAD,”, wijzend op zijn aanwezigheid bij de Vader en niet op het aanwezig zijn van een aanstaande heerlijkheid bij God zonder zijn eigen aanwezigheid.
     7. In Joh 1:18 staat dat niemand God ooit gezien heeft. Echter zien wij in de Tenach vele verwijzingen naar Godverschijningen. Zo staat er in Gen 32:30 dat Ya´aqov God had gezien van aangezicht tot aangezicht. (Hebr: panim el panim, letterlijk!) en hij is verbaasd dat hij nog leeft. Wie was het dat hij zag en welke “Elohim” brengt zo een reactie teweeg, dat mensen hem ZIEN en verwachten te sterven, behalve de Elohim van Israel.

     Dit waren de voorlopige vragen die ik graag beantwoord zou zien m.b.t. de pre-existentie van Yeshua. Hoe lees jij deze teksten met in het achterhoofd dat Yeshua voor zijn geboorte in Beit-Lechem niet bestond?

     Ik zie verder heel veel fouten in jouw postings, vooral waar het gaat om historische beweringen die gewoonweg niet te onderbouwen zijn met geschiedkundige documentatie. Bijvoorbeeld, jij schreef: “Over Kees Bloed, hij schrijft in het betr. art.: JHWH zou dan bestaan als drie personen en tegelijk als één persoon. Jesjoea, zou in deze denkwijze drie lichamen gehad hebben. Eén voordat Hij op aarde kwam, één op aarde, en het derde lichaam bij Zijn opstanding… Deze denklijn is terug te brengen op het Grieks/Romeinse denkenen handelen van de vroege roomse kerk.’”
     Dit lijkt wel het stokpaardje van mensen die “vreemde theologie” menen tegen te komen in de kerkgeschiedenis: geef de Grieks/Romeins denkende roomse kerk maar de schuld ervan. Waar haal je het vandaan dat God, in drie personen bestaand, voortvloeit uit het Grieks/Romeinse denken en handelen van de vroege roomse kerk? Welke historische documentatie heb jij hiervoor dat aantoont dat er in de Romeinse/Griekse mythologie er een dergelijke zienswijze over God was? Bovendien, waarom denk jij dat het een logisch gevolg is dat de drie-eenheid betekent dat Yeshua drie lichamen zou moeten hebben gehad, aangezien de drie-eenheid niet eens betekent dat Yeshua oftewel de Vader, oftewel de Geest is?

     Ik laat het er hier maar bij, want anders wordt het een veel te lange post.

     Groet,
     Nakdimon

     • Op 31 december 2011 @ 00:48 schreef Ben

      Bedankt Nakdimon, goede punten, ik ben benieuwd, wat de aangesproken personen er op te melden hebben.
      Shabbath shalom,
      Ben

 8. Hallo Ben,

  Ik denk dat de bijbelse teksten duidelijk genoeg zijn. Ik steun dus jouw versie Ben! Verder denk ik dat ik mij geen ander oordeel wil aanmeten omdat het een heel moeilijk te begrijpen onderwerp is.

  Shalom,

  Paul Jansen

 9. Beste Peter Jansen
  Het is aantoonbaar dat Jezus God is als je dat onkent moet je toch wat beter onderzoek doen
  In Matteüs 16:15 zei Jezus het als volgt, “‘En wie ben ik volgens jullie?’ ‘U bent de messias, de Zoon van de levende God,’ antwoordde Simon Petrus.”

  wat betekend Ik ben ? Ik ben is God ,Jezus en de Heilige Geest ,de 3 eenheid

  Jezus zei ook IK BEN de alpha en omega daar heb je ook weer de woorden IK BEN
  het begin en het einde.

  God is Jezus en kwam dus als mens naar de aarde zo lief heeft Hij ons trek dat alsjeblieft nooit in twijfel want dan doe je jezelf HEEL veel tekort.

 10. Wat een onzin. Er is nooit ook maar een greintje historisch bewijs gevonden voor het bestaan van een jezus zoals in de bijbel is beschreven. Zou het andere schrijvers uit die periode in die regio niet zijn opgevallen dat dergelijke wonderen zijn verricht of dat er een zonsverduistering én een aardbeving plaatsvonden bij zijn kruisiging? Allemaal fabelverhaaltjes waarvan de joden (die er toch bijwaren) al 2000 jaar roepen dat het één grote leugen is.

 11. Levi, ik heb een vraag aan jou.
  Wat betekent het offer aan het kruis van Yeshua voor jou?

  • Hoi Abranna. Sommige Messiaanse leraren bekijken nu of het bloed van Jeshua niet teveel uit de context wordt gehaald. Of het dus wel letterlijk genomen moet worden.
   Daar ben ik het niet mee eens. Heel de eredienst van offers is een beeld van het hemelse. En daar doet onze Messias nu dienst, zoals Hebr. leert en wij allen weten.
   Dat bloed laat ons in de ogen van God rechtvaardig-verklaard zijn. En dat maakt dat wij vrijmoedig kunnen naderen en kunnen roemen op het oordeel.
   Ik zou er bijna Johannes de Heer-liederen van gaan zingen!
   Jeshua is Messias!

   • Haha Levi, ja, Johannes de Heer is de slechtste niet om te zingen.

    Maar, ik kan twee draadjes niet bij elkaar brengen in wat jij gelooft.
    1. Jij gelooft dat Yeshua een mens (met een missie) is.
    2. Jij gelooft dat Yeshua Zijn bloedoffer in staat is om jou weer de toegang tot
    Yahweh te geven.

    Heeft een mens, weliswaar met een missie, alle voorwaarden om aan punt 2 te kunnen voldoen?

    • Om punt 2 te begrijpen: Ga naar http://www.bijbelstudienet.nl en klik bij sprekers op Dato Steenhuisen zoek dan bij nr. naar Numeri deel 7 en je zult begrijpen hoe wij, als priesters, kunnen naderen tot God, Hem wijzende op het bloed van Yeshua en voor Hem staande met de handen vol, met als het ware, het bloederige offer en het brood.

     • Op 19 november 2011 @ 08:55 schreef Ben

      Hi Tiny,
      Je bedoelt punt 2 in het artikel? Dat lijkt me duidelijk genoeg, spreekt toch voor zich? De link die je meestuurt werkt niet, maar ik heb es gekeken bij Dato Steenhuis en de lijst van leraars/sprekers op zijn site.
      En bij genoemd artikel uit Numeri.
      De lijn die dan zichtbaar is (geldt niet voor alle personen, maar wel de grote meerderheid en in zekere mate voor allemaal !) is: je moet Israel en de feesten vooral symbolisch en profetisch uitleggen; ga vooral niet zelf leven zoals Yeshua vanuit de Tora leefde, shabbath vierde, kosher at zoals de Bijbel leert en Joden moeten christen worden en de Tora vergeten, wij christenen weten hoe het moet en vier met ons de zon-dag, zonne-wende (kerst) en voorjaarsvruchtbaarheidsfeest (pasen).
      Dat zijn oorspronkelijk feesten ter ere van de zon, van Mithras en Isthar, maar daar hebben we Bijbelse waarheden overheen geplakt, de Moadiem (feesten des Heren) hebben afgedaan.
      Kijk, daar protesteren we fors tegen als zijnde eeuwenlange misleiding en vervangingstheologie en antisemitisme.
      Ik praat er graag over verder, op basis van gelijkwaardigheid: jij stelt dat de lijn van Dato Steenhuis e.a. de ultieme waarheid is, waar wij dan hier van moeten leren om te begrijpen hoe het zit.
      Het zou ook andersom kunnen zijn, toch?
      Maar zo stel ik het niet, ik zeg liever: laten we es van gedachten wisselen om van elkaar te leren. Ik weet uit bijna 40 jaar ervaring als pastor, wat er omgaat in de verschillende kerkelijke en evangelische wereldjes en ik breng niet voor niets de Tora-Yeshualijn naar voren, de Handelingengemeente.
      Shabbath shalom, tot gauw,
      Ben

 12. Hallo beste Broeders en Zusters,

  Ik vind het heel verdrietig, Als ik mijn huis openhoud voor bezoek uit andere gemeentes,en dan ook nog een mooi gesprek met mekaar heb,om vervolgens de dagen erop veroordeeld te worden dat ik een dwaal leer volg,ik vind het zo niet vreemd dat veel mensen een afkeer krijgen van gemeentes die zo oordelen,laat het maar aan de allerhoogste JHWH over om over ons allen te oordelen.
  voor mij is er 1 Vader en als ik morgen aan een kruis genageld word, en ik roep in doodsnood ,Vader, Vader waarom hebt Gij mij verlaten, dan roep ik dat echt niet naar mezelf,dat deed Yeshua ook niet,Hij is de enige zoon van God,geboren uit de maagd maria uit de stam van Juda,
  en als ik dit zo allemaal lees ;pak ik de Tora of [bijbel] en Bid Vader houd me A U B heel dicht bij U, want van al die mensen die altijd maar gelijk willen hebben, en oordelen word ik zo moe van. Ik houd van U ABBA Vader,en Heeeeeeel Veeeeeeel van UW lieve Zoon.
  WAAR LIEFDE WOONT GEBIED DE HEER ZIJN ZEGEN.

  • Hi Wousje (vrouw van Martin Rozestraten, die het uitdragen en verwoorden van de visie op Yeshua als “mens, zonder voor-bestaan in eeuwigheid, geboren uit JHWH en Maria” als levenswerk beschouwd),
   Dank voor je reactie.
   In goed overleg met jullie ben ik gastvrij ontvangen om een inhoudelijk gesprek te hebben, zodat ik zo goed mogelijk uit de eerste hand kon begrijpen wat Martin bedoelt.
   Dat weet ik dan nu , we hebben ruim 3 uur kennismakend en inhoudelijk gepraat , waar je grotendeels bij was en daarom praten we er over verder, wat hard nodig is, want het maakt veel uit , als Yeshua de enige weg tot de Vader is, of je dan een juist beeld van Yeshua hebt en niet een verkeerde weg opgaat, die tot niets leidt.
   Overigens ziet onze Vader het hart aan en als je Hem oprecht zoekt, begrijpt Hij je uitstekend.
   Niettemin is het goed, om een “gevoel van christen zijn en bij God horen” uit te diepen en Bijbels te verwoorden, in alle bescheidenheid ook nog, omdat de “volheid Gods” voor ons altijd veel te groot is om te bevatten, daar heb je ook elkaar voor nodig, “samen met alle heiligen”, zie Ef.4:14-21
   Dat is dus wat we doen hier en ik heb net onder het artikel hierboven een rijtje mogelijkheden gezet over hoe mensen Yeshua zien; loop die es langs en kijk wat je sowieso fout vindt, onBijbels.
   Dan zie je ook, dat het van groot belang is, mensen die daarin onBijbels denken, op het goede pad te helpen.
   Martin verkondigt een standpunt, dat door minder dan 1 % van de christenheid wordt gedragen, zoals ik het verwoord, kan een grote meerderheid onderschrijven, zo blijkt ook uit de reacties hier.
   Ik wens jullie de leiding van de Geest van JHWH toe en ben graag bereid verder met jullie te praten, we waren het er over eens, dat de standpunten van de discipelen in evangelie en Handelingen en dan verder het hele NT ook goed zijn om na te gaan.
   Dat heb ik gedaan in mijn artikel, zie de disipelen bij Yeshua, zie Paulus in Ph. 2:5-11 en Opb. van Johannes.
   Hun antwoorden zijn glashelder, lees het artikel.
   Shalom
   Ben

   • Ben mag ervoor ijveren was volgens hem onrecht is te bestrijden, wij noemen de lering dat Jeshua God is ook een dwaallering.
    Alleen proberen elkaar niet gelijk te verketteren, he.

    • Hi Levi, je zegt het goed, zonder overigens met weerleggende argumenten te komen.
     Je zegt, dat jullie de leer, dat Yeshua ook JHWH is, dwaalleer noemen en dat zegt Wim Verdouw inderdaad ook, wilde om die reden al , dat de vermelding van de Immanuel gemeente van onze site ging.
     Die wens heb ik ingewilligd, toen ik begreep hoe erg het is, want dat is niet een simpel verschillend inzicht,maar dat is de basis van het evangelie weghalen.
     Als een schepsel (immers “niet-JHWH”, een mens geschapen 2000 jaar geleden in de moederschoot van Maria door JHWH) onze Middelaar is, dan is dat een mens en strict genomen een halfgod.
     Maar in Psalm 2:7 lezen we over “de Here en Zijn Gezalfde”, die dan de volkeren, de vijanden van JHWH, aanpakken en in vs. 7 spreekt JHWH tot de Zoon, dus ver voor het in de wereld komen via Maria.
     Yeshua is de Zoon als spiegelbeeld van de Vader in eenheid met de Vader al ver voor het als mens ter wereld komen en dat lezen we op veel meer plaatsen, die ik in mijn artikel noem.

     Jullie standpunt is dus daarom kwalijke misleiding
     en dat moet gezegd worden, zodat mensen gewaarschuwd zijn en niet net als jullie in die dwaling uiteindelijk zo ver verdwaalt, dat je tot een menselijke Mashiach komt, die alleen het volk Israel bevrijdt en Koning van de wereld zal zijn, zonder eenheid met JHWH te zijn van eeuwigheid tot eeuwigheid.
     Dat is een bekend Joods standpunt en wordt gehuldigd door Joden, die Yeshua niet als de lijdende Mashiach kennen en daarmee de genade en de vergeving missen.
     Elk mens heeft Yeshua nodig, maar dan wel als JHWH in mensengestalte, die voor ons de doodstraf droeg en genade bewerkt voor elk , die dat in geloof aanvaard.

     Ik waarschuw dus met klem voor jullie dwaling, net als we gezamenlijk hebben gewaarschuwd voor de dwaling van de leer van Kees Bloed over de echtscheiding en scheidsbrief.
     Waarschuwen in profetische zin, zie 1 Cor. 14:1 en 3, is een opdracht in de Bijbel.
     Dat is geen “verketteren” of oordelen, maar waarschuwen in liefde ,om mensen te behoeden voor verder verdwalen.
     Shalom, in de hoop dat je mijn argumenten nu eindelijk es gaat lezen,
     Ben

     • Op 3 november 2011 @ 14:00 schreef Abranna

      Ja Ben, ik ben het helemaal met je eens. Dit is een gevaarlijke situatie. Het is Joods geloof met een messiaans tintje.
      Tot zaterdag,
      Abranna

     • Op 3 november 2011 @ 14:52 schreef Ben

      Hi Abranna, zaterdag hebben we samenkomst in Den Dungen, zie het schema, het verspringt een week, maar je bent ook daar natuurlijk van harte welkom,net als iedereen.
      Zie http://tora-yeshua.nl/samenkomsten/
      Shalom,
      Ben

    • Levi,

     Als Yeshua GEEN God is, waarom wordt hij dan aanbeden in Openbaring 5, samen met hem die op de troon zit? Is dit niet afgoderij, het aanbidden van een schepsel naast God?

 13. na een en ander gelezen te hebben hier ,moet ik zeggen; wat ben ik toch blij één Leraar,te hébben,één Rabbi en dat is Yeshua,de Heere Jezus en de Ruach,Yahweh’s Geest behoedt mij voor allerlei winden van leer/dwaalleer,

  Yeshua zegt; Mijn schapen horen Mijn stem,ZIjn stem is de Ruach haKodesh,want Yeshua is hier niet meer,Hij heeft wel onder ons gewoond,maar is nu verheerlijkt zodat de Ruach kon komen,nu hebben we de Ruach,Yahweh’s Geest gekregen,want een rijkdom! we hoeven niet te dwalen en te dolen,want we hebben Woord en Geest/Ruach,als een lamp voor onze voet en een licht op ons pad(om het donker op te klaren,uit Pslam 119)

  de Heer,Yeshua is mijn Herder.ik heb al wat mij lust,Hij zal mij geleiden, naar grazige weiden,,Hij voert mij al zachtkens aan wateren der rust

  tot zover,

  Aliyah

  • H Aliyah, prima wat je schrijft, maar daarmee zeg je iets, wat voor alle oprechte christenen geldt.
   Je gaat niet in op de vraag, die hier aan de orde is en als je daar nog een antwoord op hebt, graag.
   shalom,
   Ben

 14. Dag Wousje
  Ik heb je man ontmoet met BenKok vorige week, dat was leuk. Ja het gesprek kwam op het verschil in de visie op Jezus. Ik hoop dat je blijft zien dat Jezus naast Mens ook God is want anders zou hij toch niet zulke grote wonderen kunnen doen. Probeer kinderlijk te geloven , dat probeer ik ook, Spaokenburgse groetjes
  mvg pfkoops Spakenburgse Vrijheidspartij

 15. Waaaaaaaaaaaaarom Ben moet je zo benadrukken dat ik de vrouw van Martin ben
  sta je dan sterker om nog meer over de gemeente te kunnen oordelen,sorry daar verlaag ik mij niet toe.
  Ik wens je Gods Zegen toe.

  • Hi Wousje, het lijkt me dat er niets mis mee is, om te vermelden, dat jij de vrouw van Martin bent en blijkbaar sta je achter zijn visie. Helemaal jouw goed recht.
   Ik oordeel niet over een gemeente, maar ik waarschuw voor een misleidend verhaal uit die gemeente.
   Daar praten we over, om tot een beter inzicht te komen.
   Shalom,
   Ben
   PS: weet je naar welke Geestesgave we vooral moeten streven? Lees maar in 1 Cor. 14:1 , dat is dus “profeteren” en dan staat er in vs. 3 wat die gave inhoudt: elkaar stichten (geestelijk opbouwen), vermanen en bemoedigen.

 16. Hallo Peter,
  Waar staat dat Jezus zelf zegd dat hij god is,Hij doet alles wat zijn Vader hem leert
  als hij toch alles wist hoefde Hij niet als 12 jarige jongen te gaan leren in des sinagoge,maar goed Peter,ik ben het met je eens dat we moeten geloven als een kind,maar ik doe niet meer mee aan al die dogma,s en gelijk willen hebben,voor mij is er 1 God de Vader en 1 zoon en niet een 2e god of we maken samen met de Heilige Geest er maar drie van.
  lieve groetjes van Wousje Rozestraten.

  • Hi Wousje, in mijn artikel noem ik toch genoeg teksten , waar uit blijkt dat Yeshua inderdaad JHWH is, zichtbaar in mensengestalte?
   Lees Joh 5:18 “maar ook God zijn eigen Vader noemde en Zich dus met God gelijk stelde.
   of Ph. 2:5-11 “in de gestalte Gods zijnde, heeft Hij het Gode gelijk zijn tijdelijk afgelegd ”
   Lees het artikel en vooral genoemde teksten rustig door in het verband waarin het staat en vraag om de leiding van Gods Geest.
   We hebben geen 3 en ook geen 2 goden, JHWH is echad, eenheid.
   Hij openbaart zich in diverse gestaltes, vooral in Yeshua in mensengestalte en in de Geest.
   Shalom,
   Ben

  • Beste mevrouw Wousje,

   Even een kleine aanvulling. Yeshua luisterde inderdaad op Zijn 12-de naar de leraren in de synagoge, maar hij stelde hen ook vragen en dan komt vers 47:

   47 ALLEN NU, DIE HEM HOORDEN, WAREN VERBAASD OVER ZIJN VERSTAND EN ZIJN ANTWOORDEN!

   Het is niet in twijfel te trekken dat Hij alles wist, hij antwoordde de leraren in de synagoge!!! Hij vroeg de dingen niet, omdat Hij de antwoorden niet wist.

   En… aangaande dat Yeshua zegt dat Hij God is: lees Johannes 14:30, hierin zegt Hij: WANT DE VADER EN IK ZIJN ÉÉN!!!

 17. hallo Ben,
  Vind jij niet dat jij oordeel,vergeet je dat je bovenaan je site mensen waarschuuw
  voor een dwaal leer,mijn gemeente,
  is dat opbouwend? Ik woon in een dorp met ik denk wel 13 kerken en allemaal met de zelfde zienswijze en nog is er geen eenheid,wat erg genoeg is;
  en vanaf de eerste dag dat ik bij de Immanuël gemeente kwam kon ik overal Amen op zeggen, en ik ga me niet verlagen om over dwaal leer te spreken,want ik druk mijn zienswijze niet door de strot,ik spreek er over en willen ze niet luisteren dan veeg ik het zand van mijn voeten en ga verder,maar met liefde want ik was lid van de gereformeerde kerk,en ik hou nog net zoveel van ze als voorheen,ik kan ze niet dwingen, dat laat ik aan onze Vader over,die heeft het laatste woord en dat geld voor ons allemaal .Aan Uw voeten Heer is de hoogste plaats.

  • Hi Wousje,
   Ik heb net aan Levi uitgelegd, dat profetisch waarschuwen niet onder “oordelen” valt. Inderdaad is “profetisch waarschuwen” zeer opbouwend, je voorkomt daarmee erger voor hen die het oppakken.
   De kerken heb ik overigens net zo gewaarschuwd over tal van foute standpunten, zie deze website.
   Dus waarom zou ik juist mijn vrienden dan niet waarschuwen?
   En goed onderbouwd, geen kretologie en “ik vind” zonder uitleg. Lees het maar als je wilt.
   En mocht je onze visie op Yeshua verder willen leren kennen, wees welkom in de Tora-Yeshua gemeente Amersfoort, zie http://tora-yeshua.nl/samenkomsten/
   Of laten we in een vervolggesprek zien, of we verder komen.
   Shalom
   Ben

   • de woorden uit Jesaja 9 vers 6;

    Want een Kind is ons geboren en een Zoon is ons gegeven en de heerschappij is op Zijn schouder, en men noemt Zijn naam ; WONDERLIJK,RAAD, STERKE GOD,VADER DER EEUWIGHEID,VREDEVORST

    (uit de statenvertaling en in the complete Jewish Bible online staat exact dezelfde tekst)

    Aliyah

    • Prima Aliyah, duidelijk en daarmee geef je aan, dat je het standpunt over Yeshua hier deelt: Hij is van eeuwigheid, in JHWH en is de zichtbare gestalte op aarde van JHWH.
     Shalom,
     Ben

     • Op 2 november 2011 @ 21:35 schreef Aliyah

      Ben, Yahweh heeft Zich in verschillende manifestaties geopenbaard,al in het oude verbond,met altijd als doel;zo dicht mogelijk bij de mensen te komen,Hij kwam ons tegemoet in Yeshua!

      er is zoveel om te getuigen over Hem,over Zijn wonderbare werken!

      ps. ik weet dat er over de Schriften niet te discusièeren valt,omdat de Schriften nu eenmaal onfeilbaar zijn,dus niet in twijfel te trekken en als het dan gaat om dingen te weerleggen,dan zou dat moeten zijn om misleiding en dwaalleer te weerleggen en niet om te ´bekvechten´dat leidt tot ordinaire discussie´s…

      zelf doe ik dus niets af aan de Schriften en voeg daar ook niets aan toe! Yahweh´s Woord is mij voldoende en ik weet me rijk,schatrijk,want zo heb ik de Weg,de Waarheid en het Leven mogen ontdekken,die Zelf zegt; IK BEN

      shalom,
      Aliyah

 18. Wie is Yeshua haMashiach?

  Zie ook mijn reactie (17) op:
  http://tora-yeshua.nl/2011/11/wie-is-god-2/#comments
  —-
  Conclusies trekken en oordelen zijn twee verschillende dingen, hoewel ze vaak door elkaar gehaald worden.
  Als je een conclusie trekt uit iemands woorden (of daden) en je verwoord dat als zodanig is dat nog geen oordeel vellen, hoewel dat wel vaak gedacht wordt.
  —-
  shalom cornelia

 19. Op 2 november 2011 @ 20:06 schreef Waterlelie

  Beantwoorden

  Er zijn 4 mensen die de Heerlijkheid des Heren mochten aanschouwen.
  Jesaja de profeet( jesaja 1 vers 1-4)
  Ezechiel de priester( Ezechiel 1)
  Daniel de Prins.( Daniel 7 vers 9 en 10)
  Johannes de apostel. (openb. 1 vers 9-20)

  Alle vier zagen ze de Heerlijkheid des Heren.

  Alle vier hebben ze de Here Jezus Christus gezien op Zijn Troon

  Want de cherubs en serafs zoals beschreven in deze vier teksten zijn de Troon van de Allerhoogste God.

  Omdat de mens de Here God/JHWH Zelf niet kan aanschouwen, omdat de mens dan verteerd zou worden, zien deze vier dienstknechten de Here God in de Zoon op de Troon zitten.

  We lezen in Ezechiel 1 vers 26 lezen dan ook:
  En daarboven , op hetgeen geleek een troon een gedaante , die er uitzag als een….mens.

  Het was geen mens, maar zag eruit als een mens.

  Jesaja hoort de cherubs en serafs roepen:
  Heilig, Heilig , Heilig is de Here der Heerscharen!!
  De ganse aarde is van Zijn Heerlijkhied ..vol.
  En de dorpelposten beefden van het luide roepen en het huis werd vervuld met rook!

  Deze tekst wordt door Johannes geciteerd als de Here Jezus Christus het heeft over Het Licht dat onder de joden is. Maar waar ze doof en blind voor zijn.
  Johannes 12 -43.

  De Here Jezus Christus deed wonderen en tekenen maar zij geloofden niet.
  En dan gaat jesaja 6 in vervulling:
  vers 38:

  Aan wie is de Arm des Heren geopenbaard?

  39 Hierom konden zij niet geloven, omdat Jesaja elders gezegd heeft:
  40 Hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, dat zij niet met hun ogen zien , met hun hart verstaan en zich bekeren en Ik hen geneze.
  41: Dit zeide jesaja,
  omdat..
  hij Zijn Heerlijkheid zag en van Hem ( de Here Jezus Christrus ) sprak

  Dus dit is duidelijk dat Ezechiel en Jesaja en Daniel en Johannes op Patmos de Here Jezus Christus zag Tronen op de Cherubs en de Serafs.

  Duidelijk dus de ze de Here God /JHWH zagen In de Here Jezus Christus.

  Die te zien is in de gedaante die er uit ziet als een mens.
  Het is geen mens , maar het is niet in woorden uit te drukken. Hij ziet er uit als een mens.

  Zo mochten en konden deze 4 Gods mannen de Heerlijkheid des Heren aanschouwen.

  Het is mij zo duidelijk geworden dat degenen die zeggen dat de Here Jezus Christus een geschapen engel of wezen is, dat ze totaal onbijbels zijn een een dwaling volgen!

  IN het O T wordt de Here Jezus Christus reeds getoond als de Here God/JHWH
  Die Troont te midden van de Troon, de cherubs de serafs!

  We kunnen de Here God/JHWH alleen maar zien door de Zoon.

  Vader, Zoon en Heilige Geest.
  Samen vormen ze : De Here God.JHWH! Ëén

  Wat een Prachtige Ontzagwekkende Here God.

  Wie is blind hiervoor en doof?

  Wat een geweldige voorrecht is het als je bij Ezechiel en Joahnnes en Daniel en Jesaja mag gaan staan in den vreemde
  om…. De Heerleijkheid des Heren te mogen zien!!

  W/lelie

  • Beste Waterlelie,
   Mag ik je zeer bedanken voor deze uitstekende inbreng!
   Helemaal helder, ik hoop dat degenen, die verdwaald zijn in de Alblasserdamgemeente het zien en reageren. Een christen moet allereerst kunnen zeggen:”vergeef me, ik had het fout”.
   Evengoed enkele kanttekeningen:
   Er zijn meer dan 4 mensen, die de heerlijkheid Gods zagen, zoals Mozes, en later Mozes met 3 man en 70 oudsten, Ex. 24 , maar dat weet je waarschijnlijk ook wel.
   Het bijzondere bij de 4 die jij noemt, is dat er een duidelijk verband is met Yeshua, overigens ook bij Mozes, (de plaats op de rots, die verwijst naar Yeshua in Ex. 33.
   Heel goed, dat je Joh.12:37-43 noemt, met het citaat uit Jes. 53:1 (“de arm des Heren”) en Jes. 6:10 “dat Ik hen geneze” ; het laat allemaal zien, dat Yeshua in JHWH was.

   Daniel 7:9-14 heb ik ook al aangehaald, de Zoon des mensen, Yeshua is hier zichtbaar en wat me nu ook opvalt is de beschrijving van JHWH:
   “kleed wit als sneeuw, hoofdhaar blank als wol,” en in Opb. 1:14 zien we de beschrijving van Yeshua, de opgestane Heer en Koning, “:en zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol”
   dat lijkt veel op elkaar plus dat zowel JHWH als Yeshua van Zich zeggen de “eerste en de laatste, alpha en omega” te zijn.

   Baruch ha Shem , Yeshua is in JHWH en Hij openbaart ons JHWH in mensengestalte. Het maakt onze blijdschap volkomen en het is Godslasterlijk om Yeshua af te doen als “mens zonder voor-bestaan, pas geschapen toen Maria leefde en een halfgod, los van JHWH.
   Dat mensen , die dat laatste leren en geloven, door de Geest van JHWH/Yeshua tot inzicht mogen komen en door het Woord.
   Shalom,
   Ben

  • W/lelie ik ben ook heel blij met jou bijdrage

   liefs en shalom,

   je zusje in Yeshua,de Heere Jezus

   Aliyah

 20. Op 2 november 2011 @ 21:53 schreef Waterlelie

  Beantwoorden

  Hierbij nog een enkele aanvulling dat de Here Jezus Christus/Yeshua de Here God/JHWH is.

  1e Jesaja 59 vanaf vers 15:
  Zo ontbreekt de waarheid en wie wijkt van het kwade , wordt slachtoffer van uitbuiting. Maar..
  de Here zag het en het was kwaad in Zijn ogen, dat er geen recht was
  16 Hij ontzette Zich, omdat niemand tussenbeide trad.
  Toen….
  bracht Zijn.. ARM .. Hem hulp en Zijn Gerechtigheid ondersteunde Hem.

  Bij dezelfde ( Rechter) hand en Arm zweert de Here God/JHWH.
  We lezen in Jesaja 62 vers 8:
  De Here heeft gezworen bij Zijn Rechterhand en Zijn sterke ARM!

  Nooit zal de Here God/JHWH zweren bij iemand die een geschapen wezen of engel zal zijn. Iemand dus die lager staat als Hij Zelf!

  3e Vervolgens lezen we dat in Jeremia 51 vers 14 sraat: De Here der Heerscharen heeft gezworen bij….ZichZelf.

  Dus Jesaja 62 vers 8 en Jeremia 51 vers 14 bevesigen duidelijk dat de Here God/JHWH zweert bij Zijn Rechterarm wat betekend: zweren bij Zich Zelf !!

  We weten ook dat er maar één is die de Here God/JHWH ter hulpe is gekomen. Namelijk : de Here God/JHWH in het Vlees , de Here Jezus Christus/YesHua . Welke is Zijn eigen Recherarm!

  Ik hoop dat deze teksten duidelijk maken dat de Here God/JHWH en de Here Jezus Christus /YesHua Dezelfde zijn.

  W/lelie

 21. De eenheid van de Eeuwige/YHWH die Israël geroepen is te verkondigen:

  16 Nadert gijlieden tot Mij, hoort dit:
  Ik heb van den beginne niet in het verborgene gesproken, maar van dien tijd af, dat het geschied is, ben Ik daar;

  en nu, de Heere HEERE/YHWH,
  en Zijn Geest
  heeft Mij gezonden.

  17 Alzo zegt de HEERE/YHWH, uw Verlosser, de Heilige Israëls:
  Ik ben de HEERE/YHWH, uw God,
  Die u leert, wat nut is, Die u leidt op den weg, dien gij gaan moet.

  Jesaja 48

  Hij zond Zijn ‘arm’ om redding te brengen en te verlossen (vs 14)-
  dezelfde als waarmee Hij de hemelen heeft uitgespannen …

  dit trof mij een paar jaar geleden toen ik ook geconfronteerd werd in mijn gemeenschap waar de uniciteit van de Eeuwige wordt voorgestaan: dat Hij ‘yachid’ is- een enig uniek God.
  Maar er staat in het Shema: ‘Echad’- dit is een meervoudig enkelvoud- als in ‘1 geheel’ – ‘1 dozijn’ – ‘1 groep’ enz.

  Zijn wegen zijn hoger dan onze wegen
  en Zijn gedachten hoger dan de onze.

  shalom

  • Beste “zoeker”, van harte eens; mijn vraag is wel “heb je al gevonden?”.
   Want wat is je antwoord op de vraag:” Wie is Yeshua?” Wordt door Hem JHWH zichtbaar, is Yeshua dus van eeuwigheid in JHWH Elohim aanwezig en verschijnt Hij onder ons als mens, nadat Hij “in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn heeft afgelegd” en onder ons als mens is verschenen in leven, kruisiging, dood en opstanding? (Ph. 2:5-11)
   Of heb je een van de andere opties, zie onder dit artikel , als visie?
   Shalom,
   Ben
   PS: welke geloofsgemeenschap bedoel je als “mijn gemeenschap?”

 22. Shalom Ben

  Messiaans, maar heb niet zoveel met Joodse tradities, die menselijke inzettingen zijn en niet van God/YHWH.
  En ja, ik heb gevonden, of beter gezegd Hij heeft mij gevonden :-)
  Nu zoek ik dicht bij Hem te zijn en te blijven
  en in Zijn waarheid-
  als ik mijn kennis bij moet stellen, ben ik altijd bereid me te laten onderwijzen door degenen die ook door Hem geleerd zijn-
  heb niets met leraren die Zijn shabbat en Feesten niet herkennen en erkennen.
  Ook ‘zoek’ ik anderen waar ik mee kan en mag delen,
  hoewel het niet altijd op prijs gesteld wordt haha

  Ik belijd Yeshua als het Woord dat mens werd-
  YHWH heeft Zich op verschillende manieren geopenbaard aan de mens-
  Yeshua is een van Zijn ‘verschijningsvormen’- zie ook Genesis 19: 24
  ik geloof dan ook niet in een ‘drie-personen’ God.

  En bovendien- een mens kan een mens niet verlossen Psalm 48: 8 ev

  De Farizeeën hadden zeer wel begrepen, dat Yeshua zich aan YHWH gelijk stelde
  en dat was een van de redenen waarom ze Hem wilden doden-
  Joh.5: 18/ Lev.24:16

  ps Heb Wim Verdouw zo’n 3 weken terug gesproken op het Loofhuttenfeest
  en we hebben het kort hierover gehad- hij heeft een ZDA achtergrond,
  waar Jezus als de engel Michaël wordt gezien (net als de Jeh. Get.)
  weet niet of dat nu ook bij Immanuël wordt beleden.

  • Bedankt Zoeker, we zijn het van harte eens.
   Ik wist niet dat der Zevende Dag Adventisten deze kwalijke visie hebben; kun je een link sturen waarin dat staat? Het is Jehovah-getuigen onzin.
   Wim gelooft dat niet, hij leert, dat Yeshua mens is, geschapen (verwekt) in Maria door JHWH, ca. 2000 jaar geleden, zonder voor-bestaan dus.
   Daar protesteer ik met klem tegen en daarom dus de 2 artikelen: Wie is JHWH en Wie is Yeshua.
   Ik hoor graag meer van je, schrijf je in op de nieuwsbrief als je wilt: http://tora-yeshua.nl/contact/
   Shalom,
   Ben

  • Shalom zoeker

   Goed dat je de leer van de ZDA aanhaald, want Yeshuä wordt door hen tot een engel verlaagd, eveneens de JG leren dit

   Met die gedachte goed kan ik het niet eens zijn

   Mijn visie is dat YEHSUÄ als het zijnde Woord van YHWH mens is geworden
   Het Memrah dat UITGING VAN YHWH

   Dus Voor AVRAHAM was YESHUÄ

   Ben ik het nu eens dat Yeshuä YHWH is!!
   Nee, dat ben ik niet

   UITGEGAANDE uit de VADER /YHWH werdt Het WOORD /LICHT, geschapen

   Gen 2; En ELOHIEM/ God zeide: Er zij licht; en er was licht.
   HAÖR =Het licht
   Telwaarde 613 (TORAH)

   Persoonlijk vindt ik dit alles een zeer kwalijke zaak
   brengt verwarring,
   Scheiding
   Het Lichaam van Yeshuä wordt verdeeld
   Kwade krachten maken hiervan gebruik

   Triest, zo komt er tussen de Torah beleidende ook een scheuring
   Is dit de manier om onze Joodse broer te kunnen benaderen

   Ik schaam mij rot, voor wat er gaande is

   Zelfs in de Rooms katholieke kerk heb ik dit nooit meegemaakt

   Sinds ik in de Protestande kringen ben gaan vertoeven
   heb ik nog niets anders gezien,
   Of ze protestante genoemd worden, of evangelish, of Pinkstergelovig enz, enz

   Mia

   • Hi Mia, het blijft zoeken naar woorden, want JHWH is te groot om te vangen in een kader van woorden en dat heb ik steeds benadrukt.
    Maar wat jij zegt en waar we het helemaal over eens zijn, is dat Yeshua in JHWH was, Ez.1:29 en diverse andere teksten en dat Hij van uit dat voor-bestaan in eeuwigheid tot ons kwam, in de gestalte Gods zijnde het Gode gelijk zijn niet als een roof achtende, maar een mens is geworden voor de tijd dat Hij op aarde was. (Ph. 2:5-11)

    NB: de RK maakt er ook een bende van, door bijv. Maria als medeverlosseres te zien, zodat het verlossingswerk niet van Yeshua alleen is, maar net zo veel of net zo goed van haar.
    En dan een paus als “plaatsvervanger van Yeshua of van JHWH op aarde”, hoe dwaas wil je het nog hebben?
    Een “andere Yeshua” dus, want Hij moet in de RK kerk Zijn verlossingswerk delen met de medeverlosseres Maria en Hij verschijnt als paus op aarde (er zijn 3 pausen geweest die zichzelf letterlijk “God op aarde” zagen).
    Shalom,
    Ben

    • Ben

     Het ging mij hier niet om de geloofsbeleidenis van de R.K.K, maar om de scheuringen waarvan ik weereens getuigen ben geworden, dit zien we NIET in de RKKerk waarin ik eens in vertoefde

     Met lede ogen heb ik meerder scheuringen mee gemaakt
     nu dit terug te herkennen onder de Torah believers doet pijn,

     Moeten we onderlingen geschillen op de straat brengen , of moeten we ze onder 4 OGEN bespreken

     We zijn het met zijn allen overeens dat dit onderwerp (haast niet te vatten is) mag de Ruach het zelf nog in de mens zelf openbaren?

     Alle Torah believers herkennen het verlossingswerk van Yeshuä op het kruis,
     Geloven in de shemä, in de YHWH van Avraham van Yitsaq en van Yacov, dit zou ons samen moeten houden

     Want wie de Zoon heeft; heeft de Vader
     NIEMAND KOMT TOT DE VADER dan door Yeshuä

     Mia

     • Op 3 november 2011 @ 20:13 schreef Ben

      Hi Mia,
      De RK kerk kent ook allerlei verdeeldheid, sowieso het Grote Schisma, splitsing van de kerk in Oosters Orthodox en Rooms Katholiek, http://nl.wikipedia.org/wiki/Oosters_Schisma#Het_grote_schisma
      en zie deze site http://nl.wikipedia.org/wiki/Christelijke_denominaties_in_Nederland#Katholieke_Kerk_en_afsplitsingen_hiervan
      Absoluut bedroevend allemaal.
      Omdat al die kerken fouten hebben, zijn mensen gaan zoeken hoe het dan wel zou moeten en zo zijn bijv. de Messiaanse of beter gezegd Tora-Yeshua gemeentes ontstaan, waarin we teruggaan naar de Handelingengemeente.
      Dan denk je even dat het dan ok is, maar nee dus.
      Het grote pluspunt is de meest Bijbelse structuur: Tora serieus nemen en navolgen zover dat praktisch is te doen, als leefstijl, vanuit de genade en het fundament, Yeshua. Bovendien de gaven de Geestes bewust worden en implementeren in een horizontale gemeentestructuur en dat zijn al aspecten, die nagenoeg geen enkele kerk invult. Handelingengemeente zijn dus.
      Maar mensen blijven mensen en als de persoonlijke geestelijke groei en het door de Geest geleid toepassen van de gaven niet goed gaat, dan groeit de gemeente zo weer scheef.
      Een van de gevaren is de balans kwijt raken en doorslaan naar Judaisme zonder Yeshua.
      En van daar uit een valse leer omarmen, die meer van uit het Judaisme denkt, de Moadiem vieren zonder dit “tot gedachtenis van Yeshua” te verstaan, met Hem duidelijk centraal in deze vieringen.
      Opeens wordt Yeshua dan “een mens zonder voor-bestaan in eeuwigheid, los van JHWH, een schepsel van JHWH en Maria”, zoals in Alblasserdam.

      Dat moet je eerst samen bespreken, ik heb zelf aan Wim Verdouw om zijn artikelen gevraagd, die overigens gewoon op hun website staan. Ik heb om een persoonlijk gesprek gevraagd met Martin Rozestraten, die zich er het meest in verdiept heeft en ik wil die gesprekken voort zetten, als men de 2 artikelen met al die overtuigende Bijbelteksten , die ik en anderen hebben aangedragen, ook echt doorneemt en evt. weerlegd waar dat zou kunnen.
      Het is een overduidelijke dwaling en die moet weersproken worden, inmiddels “en plein publique”, zodat mensen gewaarschuwd zijn.
      Lees maar es in de Bijbel hoe we met misleiding en dwaalleraars om moeten gaan.
      Maar inderdaad, het is heel jammer en ik had liever gezien, dat deze dwaling niet uitgedragen werd vanuit Alblasserdam. Men is zelf verantwoordelijk , ik ga er niet over, maar ik ben wel “mijns broeders hoeder” en dus weerleg ik het.
      Het goede nieuws is wel, dat we er met elkaar hier goed over doordenken en diverse mensen reageren met: “daar had ik nog nooit zo over nagedacht, ik ben blij dat het duidelijk wordt zo”
      Shalom,
      Ben

 23. Shalom Waterlelie;
  Zelf wilde ik dit oo schrijven, maar u heeft dit subliem gedaan.
  Een volledig AMEN.
  Am Yisra-El Chai en Maranatha Yahshua Adonai.

 24. Op 3 november 2011 @ 17:05 schreef Waterlelie

  Beantwoorden

  Het is voor een Christen gelovige heel moeilijk om sommigen te overtuigen dat zij niet geloven in drie goden.
  Als een Christen zegt: ik geloof in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en dat die drie Ëén zijn, dan wordt er vaak direct gezegt: jij gelooft in drie goden.
  En zo is het helemaal niet.
  Het is een ontbreken van woordden om uit te leggen hoe je als Christen de Here God/JHWH en de Here Jezus Christus/YesHua en de Heilige Geest /Ruach als Ëén ziet.
  Daarom nog ter aanvulling het volgende:
  We gaan staan naast Johannes die op Patmos is en door de Geest in de Hemel mag kijken. Wij kijken mee!!
  Wat is er te zien?
  Openb.5 1-14
  Er zit Iemand op de troon. Die Iemand is de Here God/JHWH. In Zijn Rechterhand van Hem is een boekrol van binnen en van buiten beschreven.
  Er was niemand in de hemel en op de aarde en onder de aarde die de boekrol kon openen..
  Johannes weende en wij wenen mee.
  Niemand te vinden!!
  Dan…zegt een oudste: ween niet. zie, de Leeuw uit de stam Juda, de wortel Davids heeft overwonnen om de boekrol en haar zeven zegels te openen.
  Wat zien wij als wij dit hebben gehoord en dan goed gaan kijken?
  we zien IN HET MIDDEN VAN DE TROON!!! een Lam staan als geslacht, met…zeven horens (getal van de Here God/JHWH) en…zeven ogen (weer het getal van JHWH) en…zeven ogen ( weer het getal van de Here God/JHWH.)
  Drie maal het getal zeven. Het getal van de volheid!
  Te midden van de Troon waar de JHWH op zit is Het Lam te zien.
  Nooit zal een engel of geschapen wezen of een lagere iemand te midden van de Troon aanwezig kunnen zijn.
  We zien in dit hemels gezicht dan ook de Here God/JHWH in al Zijn volheid.
  De Here God/JHWH de Vader op de Troon
  De Here God/JHWH de Zoon als het Lam IN de troon
  En de Here God de Heilige Geest/Ruach die in Zijn volheid gedragen wordt door Het Lam. Het zijn de ogen des Heren die uitgeoznden worden over de gehele aarde.
  Geen drie goden. Dit alles is dus te zien op en in de troon van JHWH!
  Dit hele tafereel die wij in de geest mogen zien is…JHWH
  We mogen hier met Johannes zien Wie de Here God/JHWH is en hoe HIj is.
  Onze tranen zullen net als bij Johannes afgewist worden als wij Hem zo zien!!
  Weent niet, want..
  de Leeuw ( dat is Hij ook nog eens een keer!!) heeft …Overwonnen!!
  IK ben blij dat ik Hem als gelovige Christen in de Geest zó mag zien. Samen met al de anderen die de Heerlijkheid des Heren hebben gezien .

  W/lelie

  • Uitstekend Waterlelie, opnieuw een tekst, die onmiskenbaar is en alle mond moet doen stoppen, waar gezegd wordt dat Yeshua niet van eeuwigheid in JHWH is en zal zijn, muv. de tijd, dat Hij, in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn heeft afgelegd en voor ons mens werd. (Ph. 2:5-11_
   Shalom
   Ben

   • mooi W/lelie, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen al wat Yahweh de Heere God bereidt heeft voor wie Hem liefhebben (uit 1 Korinthe 2:9)

    shalom,
    Aliyah

 25. Op 3 november 2011 @ 18:09 schreef Waterlelie

  Beantwoorden

  Ben
  Precies.
  Hij werd voor ONS mens.
  Hij had ook de mens aan zijn lot over kunnen laten. Maar, in de eeuwigheid stond het al beschreven in de boekrol. Hebr. 10 vers 7.
  we gaan nog even naar Spreuken 8 vers 22.
  Spreuken gaat over de Wijsheid. We weten dat Spreuken geschreven is voor de Zoon.
  De Wijsheid is de Zoon.De Here Jezus Christus/YesHua
  In spreuken 8 vers 22 staat: De Here heeft Mij tot AANzijn geroepen, als …het begin van Zijn wegen.
  vóór Zijn werken van ouds af.
  Hier ontdekken we het begin van het werk van de Here God/JHWH
  Het was de Wil van JHWH Zijn eigen rechterarm tot aanzijn te roepen als de Zoon , de Wijsheid omdat de Zoon/Wijsheid Zijn Wil kon volbrengen. Hij zou de hulp zijn die de Vader zou onderstuenen.
  De Zoon /Wijsheid moet IN DE TIJD datgene doen wat Hij reeds in de eeuwigheid aan de boezem van de Vader heeft geleerd.
  Maar de Zoon/Wijsheid moest eerst gehoorzaamheid leren.
  En dat is reeds gebeurd in de Eeuwigheid. De Zoon/Wijsheid , die tot aanzijn is geroepen vertoefde in de Eeuwigeheid aan de boezem van de Vader. Hij was het troetelkind van de Vader.(vers 30)
  Hij leerde gehoorzaamheid. Ja gehoorzaamheid tot in de dood..
  Hij, de Zoon/Wijsheid is het begin, de alfa , en is ook het einde. De Omega.
  Wie Hem gevonden heeft, heeft het Leven gevonden (spreuken 8 vers 35)
  Maar wie Hem mist..doet zijn leven geweld aan. Allen die Hem haten hebben de dood lief!vers 36.

  W/lelie

 26. Op 3 november 2011 @ 18:46 schreef marten kok

  Beantwoorden

  Bij het lezen van een artikel van de heer Verdouw, dat onder mijn aandacht werd gebracht kwamen de volgende vragen na lezing bij mij op. Eerst een opmerking vooraf,het is mijn stellige overtuiging dat God Zijn Woord in zoveel mogelijk talen bekend wil maken. Ik kan niets met Hebreeuws, Grieks of Aramees.Nu over de studie eer Abraham was Ben Ik. Ik vraag mij af waarom juist bij de uitspraken van Jezus, de heer Verdouw 2 dingen niet opmerkt. Met de uitleg over de ik ben’s van andere mensen dan Jezus ben ik het eens, maar bedoelt de heer Verdouw bij de uitleg van Jezus uitspraak te zeggen dat Jezus dit in de betekenis van ik ben de zoon van Jozef en Maria heeft gezegd? Gezien de reactie van de Joodse toehoorders is dit zeker niet het geval! In het gedeelte betreffende Joh. 6: 42 onderstreept nota bene de heer Verdouw de woorden IK BEN UIT DE HEMEL NEDERGEDAALD! Er wordt echter zozeer op de woorden IK BEN gefocust, dat het woord nederdaen wordt verdonkeremaand! Een persoonlijke vraag aan de lezer. Spreekt Jezus hier de waarheid of liegt Hij? Als Jezus liegt kan Hij uw en mijn persoonlijke Verlosser niet zijn! Er moest een Zondeloos Lam aan het kruis sterven en geen leugenaar. Tot slot wil ik nog enkele gedeelten van teksten uit de Nederlandse versie van de Life Application Bible citeren. 1)Joh. 7:16 “wat ik u leer, heb ik niet van Mijzelf, maar van God. Hij heeft Mij GESTUURD. 2)Joh. 7:18 “maar wie de eer zoekt van degene die Hem GESTUURD HEEFT. 3) Joh. 7:28 en 29 U kent God niet. Ik wel, want IK KOM BIJ HEM VANDAAN. HIJ HEEFT MIJ GESTUURD. Nog èèn tekst 1 CORINTIERS 10 VERS 3 EN 4 God zorgde ervoor dat zij allemaal geestelijk te eten en te drinken kregen. Dat drinken kregen zij van CHRISTUS, DE GEESTELIJKE ROTS die met hen meeging. Gaat Hij ook nog steeds met u mee? Eindigend met Openbaring22 vers 19 groet ik de lezer in Jezus Naam Marten Kok

  • Bedankt Marten ( zover ik weet geen familie, maar als je ver terug gaat, dan weet je het maar nooit),
   Wellicht heeft Wim Verdouw hier uitleg bij?
   Shalom,
   Ben

 27. Dit is wat Mia zegt:

  ‘We zijn het met zijn allen overeens dat dit onderwerp (haast niet te vatten is) mag de Ruach het zelf nog in de mens zelf openbaren?’

  en
  dat ben ik met haar eens-
  het is jammer dat er scheiding zou zijn hierover.
  Mbt ZDA:
  Hier is een link over Jezus als de engel Michaël
  in hun geschriften:

  http://www.7daweb.com/michael/59-michael-is-jezus

  shalom

  • Hi Zoeker, zie ook mijn antwoord aan Mia, wat jouw reactie mogelijk gekruist heeft.
   We zijn het met elkaar eens en uiteraard, de “volheid Gods” gaat ons mensen ver te boven, we mogen samen er iets meer van vatten en zeker is het de Ruach ha Kodesh, die ons moet leiden, vanuit het Woord en door Zijn aanwezigheid in ons hart.
   Dank voor de link van de ZDA, zie echter ook hun link: http://www.7daweb.com/michael/69-michael-is-niet-jezus
   Scheiding is jammer, maar het is beter, dat ieder zijn eigen weg gaat, dan besmet te worden met deze misleiding vanuit de ZDA en Jehovagetuigen, oude misleiding van nog veel verder terug, mensen leren blijkbaar niet van gemaakte fouten.
   In dit geval is het goede nieuws dat we hier met elkaar door de misleiding heen prikken in een Geest van onderscheidingsvermogen en we hopen de andersdenkenden er mee tot zegen te zijn .
   Gesprek en herstel blijft altijd mogelijk, maar de conclusie over het foute standpunt is inmiddels heel duidelijk, pure misleiding.
   Shalom,
   Ben

 28. Op 4 november 2011 @ 11:37 schreef Waterlelie

  Beantwoorden

  Al denkende over dit onderwerp kom ik nog een gedelte in de bijbel tegen waar duidelijk gemaakt wordt dat de Here God/JHWH en Het Lam Één zijn.
  We lezen in openbaring 21 vers 22 dat er in het nieuwe Jeruzalem , die nederdaalt uit de hemel, geen tempel meer zal zijn,
  want…
  De Here God/JHWH , de Almachtige , is haar ( de Bruid/vrouw) tempel en …het Lam.
  JHWH en het Lam is haar tempel. In de vrouw vertoeven geen twee tempels,
  nee,
  één tempel is er in he Nieuwe Jeruzalem. JHWH en Het lam= Éen.
  Ook vers 23 bevestigd dit nog een keer. De stad heeft de zon en de man niet van node,
  want..
  de Heerlijkheid Gods/JHWH verlicht haar en haar Lamp is …het Lam.
  Geen twee lichten , maar één Licht/Lamp = JHWH en Het Lam.
  Één Vrouw ( het nieuwe Jeruzelem ) waarin Één Man tarbenakeld. Namelijk JHWH en het Lam= Ëén
  De vrouw die haar man omvangt!!

  W/lelie

 29. Op 4 november 2011 @ 15:36 schreef marten kok

  Beantwoorden

  Graag wil ik een kleine bijbelstudie met de lezer houden. Zoekt u eens op Deut. 4: 2. Gelezen? Mooi, zoekt u nu eens op Mat. 22 vers 41 t/m 46. Nu wil ik tegen het uitdrukkelijke gebod van God ingaan. Tussen vers 45 en 46 voeg ik volgende woorden aan de Bijbel toe: En Rabbi Verdouw, die de geleerdste schriftgeleerde op Gamaliël na was, antwoordde Jezus, nu weet ik HEERE, dat Gij voor Uw vleeswording nooit bestaan hebt. Vervolgens laat ik vers 46 vervallen. Mijn vraag aan de lezers is: Ben ik schuldiger aan Schriftvervalsing dan de heer Verdouw, of zijn wij beiden even SCHULDIG? Mag de Heilige Geest ons overtuigen van de Waarheid van God’s Woord! In Christus verbonden Marten Kok

  • Hi Marten, ik begin toch te denken dat je familie bent hier of daar. Heel scherp en duidelijk, die tekst is nog niet gepasseerd,maar echt het antwoord van Yeshua Zelf.
   Dank je wel.
   Shabbath shalom,
   Ben

 30. Is Jesjoea GOD de VADER?

  Heb jij ooit dat verhaal gehoord van die man die een mieren nest bestudeerde?
  Hij zag hoe de mieren zwoegden en zwoegden en dan kwam er een miereneter en die vrat ze op en alles lag aan puin. De man probeerde ze elke keer te waarschuwen,
  Maar elke keer als hij bij het nest kwam om ze te waarschuwen, renden ze in paniek uit elkaar en door elkaar heen enliepen voor hem weg, want ze waren bang voor hem en begrepen niet dat hij geen kwaad in de zin had, maar ze juist probeerde te helpen.
  Jaren gingen voorbij en de man wist dat de enigste oplossing om de mieren te kunnen waarschuwen was, als hij zich zelf veranderde in een mier.
  Pas toen hij een mier werd onder de mieren,waren ze niet meer bang voor hem, en konden ze verstaan dat hij ze wilde helpen en waarschuwen, zodat ze niet steeds het gevaar liepen opgevreten te worden door de mieren eter.
  Misschien een rare vergelijking, maar dit verhaal heeft een diepe indruk op mij gemaakt ,heel lang geleden, en is me altijd bijgebleven.
  Voor mij is dit precies wat GOD heeft gedaan.Hij is in een menselijke vorm tot ons gekomen om ons te kunnen waarschuwen,
  En alleen toen HIJ aan ons verscheen in een menselijke vorm,toen kon hij ons bereiken..

  De bijbel zegt in het begin, dat GOD’s Geest zweefde over de wateren.
  En GOD sprak en door te spreken creeerde hij de aarde en alles wat er op was.

  Dan in Genesis 26,
  Zegt GOD laat ons mensen maken.
  En God zeide: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt. 27 En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. 28 En God zegende hen en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar en wordt talrijk; vervult de aarde en onderwerpt haar, heerst over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt.

  Tegen wie zei HIJ dat? Tegen het( levende) woord.
  En tegen zijn 7 geesten en de Engelen denk ik.
  Jezus noemt zichzelf het ( levende )woord.
  Openbaringen 1 -4:5
  4 Johannes aan de zeven gemeenten in Asia: genade zij u en vrede van Hem, die is en die was en die komt(GOD de VADER ), en van de zeven geesten, die voor zijn troon zijn, 5 en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene der doden en de overste van de koningen der aarde.

  (redactie: met vele teksten onderbouwd, maar die staan ook elders , dus terwille van de leesbaarheid ingekort)

  Jesjoea noemt zich zelf HET LEVENDE WOORD! Of niet soms?
  Aukina.:0)

  • Bedankt Aukina, terwille van de leesbaarheid heb ik de enorme hoeveelheid Bijbeltekst weggelaten, want die teksten zijn ook al elders genoemd.
   Maar je conclusie is helder: Yeshua bestond van eeuwigheid , als het Levende Woord, bij JHWH en is van daar uit in de tijd onder ons verschenen.
   Shabbath shalom,
   Ben

 31. Ik weet niet of de volgende tekst al voorbij is gekomen. Zoja, dan mag mijn reaktie verwijderd worden.
  De tekst geeft aan, dat Yeshua niet slechts vanaf Zijn geboorte leefde.

  56 Uw vader Abraham heeft zich erop verheugd mijn dag te zien en hij heeft die gezien en zich verblijd. 57 De Joden dan zeiden tot Hem: Gij zijt nog geen vijftig jaar en hebt Gij Abraham gezien? 58 Jezus zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Eer Abraham was, ben Ik. 59 Zij namen dan stenen op om naar Hem te werpen; maar Jezus verborg Zich en verliet de tempel.
  Joh. 8

  • Hi Wia, bedankt.
   Heel duidelijk, maar helaas maken mensen daar dan weer van, dat het een profetische blik van Abraham was. Overigens is dat dan onzin, want Yeshua wist het en als Hij geen voorbestaan had, hoe zou Hij dat dan weten? Met terugwerkende kracht of zo?
   Dus een prima tekst, als je die leest,zoals bedoelt: Yeshua zegt, dat HIj bestond voor Abraham er was en Hij weet blijkbaar, dat Abraham het bestaan van Yeshua kende.
   Nogal logisch, want Abraham kreeg 3 mannen op bezoek, waarvan blijkt en gezegd wordt in Gen 18, dat het de zichtbare verschijning van JHWH was, Yeshua dus.
   Shabbath shalom,
   Ben

 32. Het ging mij voornamelijk om de zin: Eer Abraham was, ben Ik.
  Dat Abraham bovendien een visioen over Yeshua heeft gehad, sluit ik ook niet uit.
  Abraham heeft JHWH (als Yeshua) op bezoek gehad en Hem in een visioen gezien. En Yeshua zegt zelf dat Hij er al was voor Abraham bestond.
  Als ik het te simpel zie, hoor ik het graag.

  Shabbat shalom

 33. Beste mensen,

  Allereerst een correctie. Binnen de ZDA is de visie van dat Jezus een engel is achterhaald. De officiele leer van de ZDA kerk is dat Jezus gelijk is aan God. Rond 1900 was alleen Uriah Smith een voorstander van deze leer, maar Ellen White was het daar niet mee eens. Binnen de kringen van de ZDA wil men nog wel eens deze leer van Smith propageren.
  Zelf ben ik van mening dat drie-eenheid een onbijbels gegeven is en dat Jezus een engel is wel erg kort door de bocht is. Ik mis bij Verdouw en levi de nuance. Zij bekijken het puur met een westerse blik. Het ligt allemaal ingewikkelder en daarom moet men kennis hebben van het Hebreeuws. In het OT wordt gesproken van Mal’âk,( wat betekent: taakvolbrenger) en dat heeft een diepere betekenis en kan niet worden afgedaan met engel als vertaling. Ik zal proberen het heel kort en overzichtelijk te maken.
  In de Heilige Schrift-De Bijbel-,wordt het ons duidelijk gemaakt dat De Allerhoogste GOD op verschillende manieren wordt aangeduid. Een veel gestelde vraag is: Wat is nu de juiste Naam van De Allerhoogste GOD? Wat is ZIJN Verbondsnaam en is er nog iemand anders die die Verbondsnaam mag dragen?
  In bijv. Gen.22:11-13 kunnen we al lezen dat het een Engel was die tot Abraham sprak.
  Bij nauwkeurig lezen van teksten als Gen.22:15-18, Ex.3:2 e.v. kunnen we gewaar worden dat de “Engel” des Heren onveranderd de Woorden van de Allerhoogste GOD uitspreekt.
  De vraag wordt gesteld: Wie is die Engel (Mal’âk) des Heren? Is het zo dat teksten als:Ex. 23:20-Ex.23:21 en Ex.20:22 ons dat duidelijk kunnen maken?
  De Engel des Heren heeft de Verbondsnaam in Zijn binnenste. Deze Engel had wel een heel bijzondere taak o.a. het Israëlitische volk te brengen naar de plaats die de Allerhoogste GOD voor hen bereid had. Ook had deze Mal’âk de bevoegdheid zonden/overtredingen niet te vergeven. Vele vragen worden gesteld v.w.b. deze Mal’âk, zoals:”Wie was de Mal’âk die vóór het aangezicht van het Israëlitische volk werd uitgezonden?”
  Ook Paulus wenst ons duidelijk te maken wie diegene was die met het Israëlitische volk in de woestijn meetrok, wie de geestelijke steenrots was waaruit zij dronken…… De Christus.
  In Hand.7:53 wordt ons ook duidelijk gemaakt dat de mensen De Wet hebben ontvangen door bemiddeling van engelen.
  Zeer duidelijk komen in teksten als Hand.4:8-12 tot uiting dat de enigste NAAM die nu aan de mensen gegeven is, waardoor zij behouden worden De NAAM Jezus Christus is.
  Ook mogen wij in de Heilige Schrift lezen dat de Christenen De Allerhoogste GOD met VADER mogen aanspreken, het is hun Hemelse VADER en als zodanig kunnen zij naar anderen (gelovigen/niet-gelovigen) toe, zonder meer duidelijk maken dat dat dezelfde VADER is die ook De VADER is van Jezus Christus. En aangezien er maar één Hemelse VADER is kan dat geen misverstand opleveren. Jezus Christus spreekt over onze Hemelse VADER en de betreffende teksten laten over de éénigheid daar- van geen twijfel bestaan.
  Er zijn nog steeds organisaties/mensen die menen dat het beter is een door mensen geconstrueerde/gefantaseerde naam voor de Allerhoogste GOD te gebruiken. De vraag kan gesteld worden: Zijn Christenen verplicht te getuigen met gebruikmaking van deze door mensen geconstrueerde/gefantaseerde naam?
  De naam van Jezus Christus (Jezus) is rechtstreeks afgeleid van Zijn oorspronkelijke naam is verloren gegaan. De met Heilige Geest gezalfde Christenen zijn huisgenoten GODS en spreken de Allerhoogste niet aan met een titel of Naam, maar zij mogen HEM aanspreken met VADER, het is hun HEMELSE VADER.
  Kortom:
  Jezus is tot bestaan gebracht voor aanvang van de schepping, dus wel in een voormenselijk bestaan. Daarom blijft dit een lastige discussie. Ik ben er zelf nog niet uit.
  Ten aanzien van de heilige geest is wel helder dat dat nooit de 3e persoon kan zijn. Die Geest is het innerlijke van de Allerhoogste. Maar dat is een andere discussie.

  • Hi Jan, dank je, goed doordacht en wat je zegt komt prima overeen met onze visie hier.
   Je haalt een aantal terechte teksten aan, die vaste Bijbels punten zijn en binnen dat kader mogen we JHWH als de enorm heilige, grote Schepper zien met in Hem Yeshua als het zichtbare “deel” van JHWH, die tot ons komt als Engel des Heren, Gen. 22: 15 “Toen riep de Engel des Heren ten tweede male van de hemel tot Abraham en zeide: “Ik zweer bij Mijzelf,luidt het woord des Heren: omdat gij dit gedaan hebt en uw zoon, uw enige Mij niet onthouden hebt, zal Ik u rijkelijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken (het volk Israel) etc.
   Ook hier zien we weer hoe JHWH en Yeshua (Engel des Heren) ahw. in elkaar overvloeien en eenheid zijn.
   Yeshua: het zichtbare deel van JHWH.
   Daarom is de visie in Alblasserdam (Wim Verdouw, Levi Zoutendijk, Martin Rozestraten, Uri Marcus, Kees Bloed) niet alleen te kort door de bocht, maar pure misleiding.
   Zie Ph. 2:5-11 , waarin ook de woorden “alle knie zal zich buigen voor JHWH in de Naam van Yeshua” een tekst uit Jesaja 45:23 en van Yeshua staat dan hier in Ph.2 “in de gestalte Gods zijnde heeft Hij het Gode gelijk zijn tijdelijk afgelegd om aan de mensen gelijk te worden”.
   Shabbath shalom,
   Ben

 34. Op 4 november 2011 @ 20:33 schreef Henk Verheul

  Beantwoorden

  Wanneer ik al die reacties lees over “wie”en “wat” is Jezus. Dan bedroefd het mij hoe vel men reageert. Voor mij is Jezus de Zoon van God. Hij, die de heerlijkheid bij de Vader heeft verlaten om naar deze zondige wereld te komen om de mens te verlossen. Hij was reeds voor de grondlegging der wereld. Er staat , Gen.1:26, laat ONS maken naaar ONS beeld en naar ONZE gelijkenis. Wie zijn die ONS ??
  De Vader, de Zoon en de H.Geest. Onze prediking moet dan ook geen menselijke inzicht zijn om tot discussies te komen, want daardoor krijg je hete hoofden en kille harten, zie de gemeente in Corinthe. Paulus zegt; ik heb niets anders te brengen “dan Jezus en Dien gekruisigde”. Laten wij de duivel geen voet geven door allerlei menselijke gedachten want dat veroorzaakt scheuringen en verwijdering.

  • Hi Henk,
   Ik begrijp je best, een eenvoudig vertrouwen op JHWH als God de Vader , die in Yeshua de Zoon tot ons komt kan meer dan genoeg zijn, in alle oprechtheid.
   Maar op het moment, dat er duidelijke misleiding opduikt, dienen we die op te merken en te ontmaskeren in liefde.
   Dat heeft niets met “eigen gelijk” of zo te maken wat ons betreft en wij hebben die misleiding ook niet bedacht en verkondigd, maar een groepje in Alblasserdam.
   Als je al de reacties leest en ook mijn artikel, dan gaat het om zorg voor de Bijbelse waarheid en liefde voor de “volheid Gods, voor JHWH, voor het evangelie zoals het in Yeshua is.
   Dat is zo kostbaar en belangrijk voor alle mensen, daar kan geen “andere Jezus, ander evangelie en andere Geest ” van worden gemaakt , waar Paulus in 2 Cor. 11 ook al voor waarschuwt.
   Ik hoop dat je dat belang ziet en dan is het wat makkelijk om het bij “simpel vertrouwen” te houden en de misleiding te laten voortwoekeren.
   Yeshua Zelf waarschuwt heel duidelijk voor misleiding in Matth 24 en ook Paulus en Johannes doen dat en pakken het ook aan.
   Zie 1 Joh. 4:1-7 en 2 Joh. 1:7-11 bijvoorbeeld en er zijn nog diverse andere teksten, waarin dat blijkt.
   Tussen “overal een punt van maken” en “laat ieder maar geloven wat hij wil” zit veel ruimte; op zeker moment wordt die ruimte overschreden en heet het de Bijbelse waarheid kapot maken, misleiden.
   Dan ben je verplicht om er over te praten en als dat niet tot verbetering leidt, trek je de consequenties en geef je je grenzen aan.
   Dat doen we ook met mensen, die bijvoorbeeld (dus wel iets anders) met de misleiding aan komen, dat de koranAllah dezelfde is als de JHWH in de Bijbel.
   Juist door deze discussie hier is dat laatste nu nog veel duidelijker, elke gelijkenis is zoek, als je het wonder van de Persoonlijkheid van JHWH ietsje dieper gaat begrijpen.
   Shabbath shalom,
   Ben

 35. Dag Ben,

  Degenen, die echt meer willen weten over dit onderwerp,
  kunnen de onderstaande artikelen en bijbelstudies op hun gemak
  gaan bestuderen.
  Vooral de studie : “Eer Abraham was ik” is zeer interessant.
  Daaruit blijkt, dat er eigenlijk staat :
  “Eer Abraham is opgestaan, ben ik al opgestaan”.

  De Waarheid mag dan niet altijd winnen,
  maar de Waarheid heeft altijd gelijk !

  http://www.immanuel-gemeente.nl/Artikelen_en_Bijbelstudies.htm

  En een Joods boek dienen we met een Joodse bril te lezen.
  En als we géén Joodse bril hebben, moeten we zoeken
  naar iemand met Joodse ogen, die voor ons het
  Joodse boek kan voorlezen. Het liefst een zeer orthodoxe
  Joodse schriftgeleerde, die Yashua heeft leren kennen.

  En Ben : Complimenten voor je zeer goede werk in Nederland !

  • Hi Hans, dank voor je waardering, baruch ha Shem.
   Verder lees ik al jaren met een Joodse bril op de Bijbel en leg uit in onze Tora-Yeshua gemeentes, hoe we de Tora dienen uit te leven in de genade van Yeshua, dus je opmerking daarover is overbodig.
   Mbt. Alblasserdam heb ik zelf al de artikelen opgevraagd, Wim Verdouw heeft ze ca. 2 maanden geleden direct toegestuurd; ik heb met Wim Rozestraten ruim 3 uur gepraat over zijn visie en levenswerk, om Yeshua als mens zonder voorbestaan in eeuwigheid af te schilderen.
   Ik vind de artikelen van Wim zeer zwak, zijn gemakkelijk te weerleggen en dat heb ik hem ook gemaild m.n. over “eer Abraham, was, ben Ik”. Het is gewoon een oude misleiding, waar jullie met het genoemde groepje de gemeente Alblasserdam in meeslepen; niet verbazingwekkend dat er diverse mensen zijn vertrokken wegens deze dwaalleer.
   Mijn vraag aan jou is: lees mijn artikelen “Wie is God” en Wie is Yeshua” met de zeer vele teksten.
   Als je de waarheid werkelijk wil weten, dan had je al lang in gezien, dat men in Alblasserdam pure Godslastering leert en anders had je inmiddels deze 2 artikelen gelezen en het alsnog begrepen.
   Ik noem een paar teksten uit de veelheid: Ez.1:26 “een mensengestalte in JHWH aanwezig” en dat in Opb. 5 is het Lam temidden van de troon van JHWH aanwezig.
   Col. 1:15 ” Yeshua is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping, want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en op aarde zijn etc…
   en Hij is voor alles en alle dingen hebben hun bestaan in Hem.
   Ph. 2 :5-11 ” Yeshua , in de gestalte Gods zijnde, heeft het Gode gelijk zijn niet voor Zichzelf vastgehouden, maar heeft dat Gode gelijk zijn afgelegd, is mens geworden etc.
   Graag hoor ik van je, wat je van de 2 artikelen vind en deze teksten.
   Shalom,
   Ben

  • en dan het liefst een zeer orthodox Joodse Schriftgeleerde…en dan maar hopen dat deze dan niet onder de categorie valt waar Yeshua,de Heere Jezus voor waarschuwde; Schriftgeleerden en bepaalde Farizëeers! je moet wel op je hoede zijn en weten wie je leraar/rabbi is,(er zijn namelijk heel wat ontrouwe herders…)

   mijn Rabbi/Leraar is Yeshua,door de Ruach haKodesh leer ik het Woord verstaan

   shalom,
   Aliyah

   • om hetgeen ik schreef nog even aan te vullen; je moet zelf al veel kennis van de Schriften hebben en weten geleid te worden door de Ruach haKodesh om niet in de handen van een dwaalleraar/misleider te vallen…

    shalom,
    Aliyah

    • Hi Aliyah,
     Inderdaad en zoals in Ef.3:14-21 staat: samen met alle heiligen (niet ieder voor zich) kunnen we beter zien Wie JHWH is, want we hebben een “zalving van Hem ontvangen” (de Heilige Geest, de Ruach ha Kodesh) die ons leidt vanuit de Bijbel, om die goed te verstaan.
     Zie 1 Joh. 2:26,27 en daat staat dus geen “u” maar “jullie” in de grondtekst, “samen” dus, zodat we elkaar kunnen aanvullen en corrigeren waar nodig en dwaalleer en misleiding voorkomen wordt,als we oprecht Zijn waarheid zoeken.
     En dat uiteraard in de hoofdzaken, geneuzel over details heeft geen zin, daar wordt ook voor gewaarschuwd in bijv. 1 Tim. 1:3,4 1 Tim.4 en 2 Tim.2:23-26
     Shalom,
     Ben

     • Op 6 november 2011 @ 11:36 schreef Aliyah

      hi Ben, zo is dat en goed dat je de desbetreffende Schriftgedeelten ook benoemt,zodat nagekeken kan worden,of het ook waar is wat je schrijft(zie Handelingen 17:11)

      ps ik ben in mijn geloofsleven altijd nog verder gekomen door de leiding van de Ruach/Yahweh’s Geest en daarnaast door onderlinge bijeenkomsten(waar twee of drie in ZIjn naam bijeen zijn)

      shalom,
      Aliyah

      shalom,
      Aliyah

 36. Als we dan bij het laatste hoofdstuk zullen zijn aangekomen,
  dan zullen we kennen:

  1 En hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal, voortkomende uit den troon Gods, en des Lams.

  2 In het midden van haar straat en op de ene en de andere zijde der rivier was de boom des levens, voortbrengende twaalf vruchten, van maand tot maand gevende zijne vrucht; en de bladeren des booms waren tot genezing der heidenen.

  3 En geen vervloeking zal er meer tegen iemand zijn;

  en de troon Gods en des Lams zal daarin zijn, en Zijn dienstknechten zullen

  Hem dienen;

  4 En zullen Zijn aangezicht zien, en Zijn Naam zal op hun voorhoofden zijn.

  Openbaring 22

 37. Op 6 november 2011 @ 14:35 schreef Hein van beek

  Beantwoorden

  En terstond was er in hun synagoge een mens met een onreine geest en hij schreeuwde luid, zeggende: Wat hebt gij met ons te maken, Jezus van Nazaret? Zijt Gij gekomen om ons te verdelgen? Ik weet wel wie Gij Zijt de Heilige Gods. Dus de geesten in deze man wisten heel goed wie ze voor zich hadden,namelijk de Heilige Gods.Als er iemand kon weten wie Jezus was dan waren het de boze geesten wel,want zij werden onttroond op Golgota. Ik kan mij nog herinneren jaren geleden was er een gemeente in Nederland die wilden hun naam veranderen. Maar er was verdeeldheid want de ene helft wilde die naam en de andere helft was het daar niet mee eens. En er ontstond een scheuring.Toen ging het nog maar om een naam wat al te gek voor woorden is. Laat het niet zo zijn dat dadelijk een scheuring zal ontstaan doordat wij niet geloven dat Jezus zowel mens als God is. Ben de teksten die je aanhaalde moet het nog duidelijker. Maar je ziet het of je wilt het niet zien. Shalom

  • Bedankt Hein, het wordt met de reactie duidelijker: Yeshua is van eeuwigheid en de zichtbare werkelijkheid van JHWH.
   Shalom,
   Ben

 38. Shalom,
  Ik zie veel reacties langskomen die telkens weer discussies uitlokken. Toch is er een uitleg die ik nog niet gezien heb.
  De Tora, en dus de Bijbel, begint met een interessant woord: Bereshit.
  Wordt in het Hebreeuws geschreven: bet, resh, alef, shin, yod, taf.
  Wat lees je dus:
  Mogelijkheid een: bet – resh, alef, shin, yod, taf.
  Vertaald staat er dan: in begin ( zonder lidwoord en met het woord begin in de betekenis van beginsel, niet als tijdsuitdrukking)
  Mogelijkheid twee: bet, resh – alef, shin, yod, taf.
  Vertaald staat er: Zoon die vaststelt (ten eerste: er was nog geen mens geschapen dus de enige Zoon die hier bedoeld kan zijn is Yeshua, ten tweede: “vastgestelt” ,dat hier gebruikt wordt is het woord dat scheppen, creëren betekent)
  Alles samengevat wordt hier dus:
  De Zoon creëerde (schiep) vanuit een beginsel scheppende hemelen ………etc.
  Yeshua God schiep dus twee keer iets.
  De eerste schepping kennen we allemaal doordat we daarin leven. De tweede komt er nog aan namelijk de nieuwe hemel en nieuwe aarde. Dit geeft het waarheidsgehalte aan van de vertalingsdualiteit. Yeshua, God de Zoon, IS GOD en die bestaat dus al in eeuwigheid want Adonai Echad, God is Een!
  Baruch haShem,
  Peter

  • Een schitterende ontdekking Peter, met dank. Overigens ben ik wel benieuwd, of hier nog commentaar op komt van de Hebreeuwse dekundigen onder ons. Maar inhoudelijk openbaart deze gedachte een diepe waarheid, in lijn met de vele teksten met dezelfde strekking:
   JHWH is echad en Yeshua is in Hem aanwezig evenals de Ruach ha Kodesh, van eeuwigheid tot eeuwigheid.
   Shalom,
   Ben

 39. Zie Opb. 21 vs. 9 e.v. over de Bruid, het nieuw Yerushalayim:
  De 12 edelstenen doen natuurlijk denken aan de efod van de hogepriester, waar bij die stenen symbool staan voor de 12 stammen , van Ruben (de oudste) tot Benjamin, de jongste.
  Ruben betekent :” kijk, een zoon!” en Benjamin : “zoon van de rechterhand”
  De 12 stammen getuigen van het werk van JHWH, de zichtbaarheid van JHWH in de zoon, Zijn heilrijke rechterarm.
  Vanavond naar Elhanan ben Avraham geluisterd, een leraar uit de gemeente van Jospeh Shulam en hij gaf dit door en ook legde hij prima uit, dat Yeshua Goddelijk is en van eeuwigheid, Gods heilrijke rechterarm.
  Deze arm trok hem uit de ellende en zorgde voor verlossing en vergeving. Die “arm” was Yeshua en Wiens arm was dat ? Inderdaad, de arm van JHWH.
  JHWH is 1, is echad, eenheid. Zijn werk, wat HIj zelf bedenkt en aanstuurt, wordt door Zijn arm uitgevoerd, Yeshua.
  En dan danken we JHWH als de Vader voor Zijn werk door Yeshua heen.

  Verder legde Elhanan op mijn verzoek nog uit, wat hij met Peter samen had ontdekt mbt. Bereshit, zie reactie van Peter hierboven.
  Bar-eshith: zoon-ik zal grondvesten , waarbij via het woordje shith naar Seth wordt verwezen, die in Abels plaats de lijn van de Mashiach voortzette.
  Shalom,
  Ben

 40. Dag Ben,

  Het onderwerp van deze discussie is dermate belangrijk,
  dat we ruim de tijd gaan nemen hierop te studeren.
  En als wij uitgestudeerd zijn, wenden we ons tot
  Sabra-Joden, uit orthodoxe hoek, die zeer intensief
  de Joodse schriften hebben bestudeerd en
  Yashua hebben leren kennen.
  Aan die Joden gaan we vragen of zij bij hun studie
  van Tenach aanwijzingen zijn tegengekomen,
  die wijzen op een goddelijk persoon naast YAHUA.
  Als Joden in de loop der eeuwen tijdens hun studie
  van Tenach nooit op zo’n persoon zijn gestuit,
  wie zijn wij dan om te stellen, dat er wèl een
  goddelijk persoon in de Tenach aan te wijzen
  zou zijn, naast de Eeuwige God : YAHUA ?
  Klinkt onze vaststelling dan niet een beetje pedant
  in hun oren ?
  Nogmaals : orthodoxe Joodse Sabra schriftgeleerden,
  die Yashua hebben leren kennen, kunnen ons
  uit de doeken doen wie Yashua is geweest :
  òf een stukje van de Eeuwige God,
  òf zoals zeer aannemelijk is : een mens,
  geboren in Bethlehem uit een Joods meisje
  van zestien jaar, opgegroeid in Nazareth.
  N.m.m. had Yashua 100% DNA van Miryam (Maria).
  Met een zeer bijzondere Vader,
  die door overschaduwing de eicel in Miryam
  heeft laten uitgroeien tot het mannetje Yashua,
  bij zijn geboorte.
  Als een baby moest Yashua gevoed worden
  en moesten zijn luiers met poep en pies
  regelmatig worden verschoond.
  Zijn Vader is zeer betrokken geweest
  bij zijn opvoeding. Hoe ? Dat vernemen we
  t.z.t. wèl.

  M.h.gr.

  Shalom,

  Hans

  • Bedankt Hans, ik ben blij dat je als nog gaat onderzoeken hoe je met het standpunt uit Alblasserdam om moet gaan en daarmee zeg je, dat het voor jou nog helemaal geen uitgemaakte zaak is.
   Graag lees ik nog je inhoudelijke reactie op mijn artikel, met als standpunt dat Yeshua van eeuwigheid is en de zichtbare verschijning van JHWH, ook wel “Zijn heilrijke rechterarm” genoemd, door bijvoorbeeld Elhanan ben Avraham (uit gemeente van Joseph Shulam) ondersteund.
   Zover ik Joseph ken, steunt hij dit zeker ook, dus dan heb je al 2 Joods opgevoede Yeshua belijdende broeders. Dan is Peter Nissen, ook Joods/Yeshua belijdend van dezelfde mening en nog zeker 5 collegapastors uit het Tora-Yeshua netwerk.
   Verder kun je onder de ruim 200 reacties op dit en het eerder artikel samen zien, dat alleen het groepje uit Alblasserdam vasthoudt aan de leer, dat Yeshua niet van eeuwigheid is, geen verschijning van JHWH, maar een schepsel in Maria, ca. 2000 jaar geleden, een mens dus , waarvan Wim schrijft dat deze Yeshua de genen van Maria heeft en jij zegt hetzelfde hierboven met de termen “100% DNA van Maria”.
   Ik heb m.i. voldoende argumenten gegeven , dat dit laatste verhaal een dwaalleer is, Godslastering zelfs en we zijn het er over eens, dat het zeer belangrijk is , hier een goed antwoord op te hebben.
   Daarom zie ik uit naar je inhoudelijke reactie op mijn artikel en later naar je verdere info van Yeshua belijdende Joden, die je nog hoopt te spreken of te mailen.
   Shalom,
   Ben

 41. Op 8 november 2011 @ 20:16 schreef Klaas den Besten

  Beantwoorden

  Shalom Ben,
  Misschien een aanvulling? In Joh.1:1 vinden we: In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Ik ken geen Grieks, maar verschillende mensen hebben me bevestigd dat voor de beide woorden God er verschillende Griekse woorden staan, nl. ‘Theos’ resp. ‘theon’ en dat de vertaling van deze woorden resp. ‘God’ en ‘goddelijk’ is. Dus er staat dan: In den beginne was het Woord (=Yeshua) en het Woord (=Yeshua) was bij God en het Woord (=Yeshua) was goddelijk.
  Lijkt me erg duidelijk.
  Klaas.

 42. Op 8 november 2011 @ 20:23 schreef Klaas den Besten

  Beantwoorden

  Nog een reactie: Joseph Shulam heeft over dit onderwerp “God, Israël en de kerk” een boekje geschreven. Ik weet niet meer hoe de Engelse titel luidt. Er schijnt een kans te zijn dat dit uit zal komen in Nederland.
  Klaas den Besten.

  • Hi Ewout, top!
   Van harte aanbevolen voor het groepje uit Alblasserdam, wat misleid is in deze zaak.
   Peter Steffens zit helemaal op onze lijn, dat Yeshua van eeuwigheid is, goed onderbouwd.
   Hij waarschuwt van uit een paar praktijkgevallen: men begint met het ontkennen van het God-zijn van Yeshua, dan is het Jood worden en vervolgens was Yeshua niet meer de Mashiach, maar een valse Mashiach.
   Dus Hans (Holtrop), aangezien dit voor jou van belang is: we hebben nu al 4 Joodse mannen, die Yeshua hebben aanvaard en als Jood zijn opgevoed/gevormd; zij ondersteunen volledig ons standpunt.
   Shalom,
   Ben

   PS: een voorbeeld van wat Peter Steffens aanhaald in het 2e geluidsfragment, vrij aan het begin:
   Jacob worstelde met een man, (isa), waarvan hij ontdekt, dat hij “het aangezicht van God heeft gezien”, de Memra, de Logos, Yeshua dus, zoals ik ook ontdekte, zie mijn artikel.
   Maar Peter noemt dan, dat het in Hosea 12:5 nader wordt bevestigd en wordt gezegd:”die man, die Memra, was “de Here der heerscharen, wiens naam is Here (JHWH).”

 43. Ook op CIP is men het eens met ons: ” Yeshua is God in mensengestalte, van eeuwigheid bij de Vader”
  Zie http://www.cip.nl/nieuwsbericht_detail.asp?id=25534#reacties
  Shalom,
  Ben

  • Van wanneer zijn dat betrouwbare bronnen?

   Als men al de dwalingen annaliseert die het christendom heeft gebracht

   Geef mij maar torah getrouwen, die zijn veel betrouwbaarder

   Mia

  • Persoonlijk hou ik niet van schreeuwerige massa vertoon,

   Ben door nare ervaringen allergish eraan geworden

   Mia

  • hi Ben, CIP kan het dan wel in deze met onze visie-die Bijbels gefundeerd is-eens zijn,maar CIP is verder niet zo koosjer hoor,CIP gaat voor kwantiteit en niet voor kwaliteit,dus de Bijbelse principes worden gehanteerd wanneer het uitkomt,reacties die respectloos en zonder eerbied en fatsoen voor de Bijbels feiten,laat men gewoon staan!

   shalom,
   Aliyah

   • Hi aliyah, ik ken CIP en ik weet, dat men daar weinig op heeft met de Tora, helaas.
    Maar dit artikel over Yeshua als JHWH in mensengestalte, dat was heel kosher. Een prima tegenwicht tegen al de afbraak, die men rond de visie op Yeshua naar voren brengt, eerst geen voor-bestaan, dan een Joodse rabbi zonder kruis en opstanding en vervolgens een valse Mashiach.
    Shalom,
    Ben

    • ja Ben, zal wel,alleen als iemand een reactie plaatst en zegt-ik durf dit bijna niet te herhalen hier- en dus zegt dat Maria de glijbaan was voor Jezus’…..ik heb er verder geen woorden voor,echter,het commentaar wat ik gister had,hoe respectloos ik zo’n reactie vindt,hoe oneerbiedig en onfatsoenlijk, is gister weggehaald,zojuist heb ik een nieuwe poging gedaan,ga ffe kijken of mijn reactie daar nu wel blijft staan

     genoeg nu over CIP,ik ben niet zo’ CIPperig’

     ps ik begrijp Ben,dat je de link alleen aangehaald heb omdat er ook mensen zijn,die in deze de Bijbelse waarheid onderstrepen,maar goed ‘een weinig zuurdesem’….

     shalom,

     Aliyah

  • “Op CIP zijn ze het met ons eens”.

   Op CIP moet je niet te radicaal worden, want dan halen ze je reactie subiet weg.
   Jezus zou daar ook niet mogen reageren.
   Omdat Hij de Waarheid is en spreekt!
   Dat kunnen ze niet hebben daar.
   Zijn ze te farizeïsch voor!
   —-
   shalom cornelia

 44. Hoorde gisteren van een Pinkstergelovige die geloofde dat Jezus een Griek was

  daarop zei ik haar , O, Neen, Yeshuä was een pure jood, je had haar gelaat moeten zien, Hoe zei ze; een jood!!!!

  Mia

  • beste Mia, vergis je niet in de dwaalleer en misleiding die ook voorkomt in gemeenten met een messiasbelijdend ‘tintje’,heb al genoeg dwaalleer gezien bij sommige die ik ken,niet alles is goud wat blinkt! jij hebt alleen commentaar op christenen….

   ik hoor nog steeds van een messiasbelijdende-voormalige christen- die níet gelooft dat Yeshua ook Yahweh is…

   in het -orthodox- Jodendom zijn helaas ook heel wat dwalingen!

   Aliyah

   • hi Ben, mag ik de volgende Bijbelstudie hier plaatsen?

    dit is een Bijbelstudie om eens rustig door te nemen en te onderzoeken,deze studie-eenvoudig uitgelegd- gaat over de Yeshua,Die ook Yahweh is,
    http://gemeente-van-christus.org/preken/Davison/Roy/godheid.html

    graag hoor ik wat jij van deze studie vindt Ben …het zal voor sommigen wel te’christelijk’zijn,neem ik aan,aan de andere kant,ik maak ook mensen mee-voormalig christenen -die neigen naar het Judaïsme,die de Godheid,het Yahweh zijn van Yeshua,de Heere Jezus ontkennen…

    shalom,
    Aliyah

 45. Op 9 november 2011 @ 19:56 schreef Waterlelie

  Beantwoorden

  Ben:
  nog een tekst uit betrouwbare Bron. De bijbel zelf. Titus 3 vers 4:
  Maar…toen de goedertierenheid en mensenliefde van onze…
  Heiland HereGod/JHWH.verscheen..
  Er is één Heiland, de Here Jezus Christus /YesHua (vers 6 van Titus 3)
  Vers 4 benoemd Hem : Heiland (en) Here God/JHWH.

  W/lelie

 46. SPREUKEN 8 met name vanaf vers 22; Yeshua al vòòr de grondvesting van de wereld !! Hij die voor de Vader een Bron van Vreugde toen al was, lezen we in verdere verzen van Spreuken 8. We hoeven ons niet lang af te vragen juist ook m.b.t. Genesis naar wiens evenbeeld we altijd bedoeld zijn & IN Wie wij voor God ,Die wij in Yeshua Vader noemen, tot gerechtvaardigde Vreugde zijn.. Of kunnen worden voor wie Yeshua nog niet kent als Verlosser. Zo zien we dat alleen al wat het “evenbeeld” aangaat het voor ons “verzoent zijn met” of “gescheiden van” God kan betekenen.

 47. Lange termijn studie is en blijft de aangewezen weg.

  • Hi Hans, voor sommige zaken wel. Maar niet om Yeshua als de zichtbare gestalte van JHWH te aanvaarden, dat snap je snel genoeg als je gewoon de Bijbel leest en je luistert naar de stem van Gods Geest.
   Die ” 5 uit Alblasserdam” dienen zich als “geuzen” te zien, las ik van je. Het is te bizar voor woorden! Dit is geen spelletje met woorden van mensen, die een oude ketterij weer optuigen, dit gaat over de kern van het geloofsleven.
   Als je al een vergelijking wil trekken, noem die 5, waar jij dus bijhoort, maar de “5 dwazen” uit de gelijkenis van Yeshua in Matth. 25 , die uiteindelijk van Yeshua te horen kregen “voorwaar, Ik zeg u, Ik ken u niet”.
   Mensen die Yeshua reduceren tot “een mens, niet van eeuwigheid, maar geschapen,verwekt door JHWH in Maria,” die zitten er nog verder naast dan Jehova getuigen met “Yeshua is als hoogste engel geschapen nog voor Adam bestond”
   Geef es inhoudelijk antwoord op bovenstaand artikel en denk niet, dat je JHWH/Yeshua al redenerend, rationeel tot jouw proporties kunt terug vertalen. Denken dat je Hem in een menselijk kader kunt vangen is pure hoogmoed en zonde.
   We dienen te volstaan met de Bijbelse ijkpunten te benoemen en daarbinnen en daar buiten “de volheid Gods” , JHWH, die echad is, als onbeschrijfelijk groot te zien, zie de visioenen van Ezechiel en Jesaja, als ze JHWH aanschouwen.
   Maar Hij komt ons in Yeshua, Zijn zichtbare werkelijkheid (Memra) nabij, al zichtbaar in Ez.1:29
   Shalom,
   Ben

   • Want in Hem/Yeshua woont al de volheid der Godheid lichamelijk,(uit Kolossenzen 2:9)
    de volheid God’s woont in Hem,dat is; Yahweh,de Heere God in al ZIjn volheid in Mensengestalte,deze tekst uit Kol.is voor mij ook weer een bevestiging,dat Yeshua niet een gewoon mens was!
    Kollossenzen 2:4-23 is een waarschuwing tegen dwaalleringen en in vers 8 lezen we het volgende; pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudloze verleiding,volgens de overleveringen van de mensen,volgens de gronbeginselen van de wereld,maar niet volgens Christus,want in Hem woont de volheid van God/Yahweh lichamelijk

    shalom,
    Aliyah

    • Heel goed Aliyah, ik was bij 1:15 blijven steken, maar 2:4-23 is zeer aanvullend, welke vertaling citeer je hier overigens?
     Shalom,
     Ben

     • Op 11 november 2011 @ 12:32 schreef Aliyah

      hi Ben, oeps….goeie vraag,ik heb deze tekst uit een online Bijbelstudie,zelf lees ik die ouderwetse statenvertaling,lekker degelijk

      shalom,
      Aliyah

     • Op 11 november 2011 @ 18:12 schreef Aliyah

      hi Ben, ik heb de vertaling gevonden zoals deze in Kolossenzen 2:8 staat,
      het komt uit de herziene statenvertaling.

      Shabbat shalom,
      Aliyah

 48. Hallo allemaal,

  Ik weet niet beter of zij leren dat God “Echad” een is?
  dus Jeshua is God zelf, als mens op aarde gekomen!

  m.h.gr

  • Helemaal eens Marion, Yeshua is JHWH in mensengestalte.
   Wie bedoel je met “ze” ?
   Als het op de groep in Alblasserdam slaat, dan heb ik inmiddels duidelijk aangetoond, dat men daar , als dwaalleer, stelt, dat Yeshua niet YHWH in mensengestalte is. Men leert daar helaas, dat Yeshua een mens is, die geen bestaan had voor de geboorte uit Maria; Yeshua is in hun visie verwekt door JHWH in Maria en is dus dan een schepsel, zoals er ook engelen en mensen zijn geschapen en hij is dan de Zoon van God in unieke zin, maar als een schepsel, wat geen deel uit maakt van JHWH.
   Ik hoor graag of het zo helder is en wat jij vindt, van uit de Bijbel uiteraard.
   Shalom,
   Ben

 49. Shalom,

  nu ik meende dat die gemeente wel leerde dat Jeshua God in mensengedaante
  was.Dat hebben ze mij geleerd! via internetmails
  dus ik ben wat verwonderd! vadaar mijn reactie.
  Ik geloof namelijk dat Jeshua God de Vader zelf is, want het Woord is toch vlees geworden. Joh.1:1. en het heeft onder ons gewoond :14, wie anders zal er onder ons gewoond hebben?
  anders krijg je toch weer die drieèènheid?

  ik ben hier wel een beetje van slag van!! m.h.gr.

  • Hi Marion.
   We zijn er allemaal wel van slag van geweest; helaas is het gewoon waar, ik schreef net aan iemand, die 3 artikelen van Wim Verdouw had gelezen over dit onderwerp het volgende:
   “Wim Verdouw herhaalt en herhaalt maar, dat JHWH echad is (klopt) en dat Yeshua de Zoon is (klopt, mits goed begrepen, in overdrachtelijke zin) en dat ze dus niet dezelfde zijn en verder, dat Yeshua geen pre-existentie heeft. (die laatste 2 opmerkingen zijn dus de fout, die gemaakt wordt)
   Hij is niet in staat of onwillig om in te zien, dat JHWH zodanig anders is dan gewone mensen, dat Hij Zich op meerdere manieren kan uiten, als mens, engel, als Yeshua.
   Terwijl de Bijbel dat in tal van teksten laat zien, Ph. 2:5-11 is voor mij een van de meest duidelijke.
   Zie verder mijn 3 artikelen hierover op tora-yeshua.nl
   Wim V. verstaat onder Yeshua een totaal andere persoon dan ik (wij) en dat betekent, dat hij daarmee zijn eigen relatie met JWHW op het spel zet, immers, Yeshua en de Vader zijn echad, eenheid.
   Wim V. maakt er 2 verschillende Personen van en dat is JHWH uniek en enig en Yeshua een schepsel, zoals ook in de bijlages staat. Hij stelt dat JHWH de Enige God is (klopt) en dat Yeshua een apart in Maria verwekt schepsel is en die schepping heet dan Zoon van God, een mens die niet van het zelfde Wezen als de Vader is en geen pre-existentie als JHWH heeft.
   Helaas gaan Wim Verdouw, Kees Bloed, Hans Holtrop, Martin Rozestraten, Levi Zoutendijk en Uri Marcus met dit denken richting een andere Yeshua, waar Paulus uitdrukkelijk voor waarschuwt in Gal 1 en 2 Cor. 11
   Tragisch, maar waar.”

   Shalom,
   Ben

 50. AMEN!
  Jiooda.

 51. Yeshua zei; eer Abraham was,was Ik (uit Johannes 8:58) en de Joden-Farizëeers en Schriftgeleerden?- dat horende,namen stenen op,om deze naar Yeshua te gooien,Yeshua verborg zich en ging de tempel uit
  conclusie; men geloofde toen al niet dat Yeshua,de Heere Jezus er al was vóór de grondlegging der wereld,men wilde Hem notabene stenigen…

  YHWH de Heere God manifesteerde Zich in verschillende gedaantes,niet als ‘spook’maar om heel dicht bij de mensen te kunnen zijn en daarom werd Hij ook in het vlees geboren…

  en straks zullen we Hem zien en elke knie zal buigen en elke tong zal belijden Yeshua,is Adonai,Heere der Heerscharen,Allerhoogste Heer

  en straks vieren we Chanoeka en vele oprechte christenen vieren straks ook het Kerstfeest en dan wordt Jesaja 9:5 geproclameerd’; Want een Kind is ons geboren,een Zoon is ons gegeven en de heerschappij is op ZIjn schouder.en men noemt Zijn naam Wonderlijk,Raad,sterke God,Vader der eeuwigheid en Vredevorst (uit Jesaja 9:6)

  shalom!

  Aliyah

 52. Op 6 februari 2012 @ 18:54 schreef Hans Holtrop

  Beantwoorden

  Heel bemoedigend voor velen, dat er nu een boek is uitgekomen, waarin antwoorden zijn te vinden op al onze vragen :

  “IF” … The End Of A Messianic Lie http://above-and-beyond-ltd.com/store/books/if.html

  Boek is een fundament van : http://www.immanuel-gemeente.nl/index.htm

  • Dag Hans,
   Je schrijft “Heel bemoedigend voor velen, dat er nu een boek is uitgekomen, waarin antwoorden zijn te vinden op al onze vragen”
   Volgens mij heb je wat gemist, er is al ca. 1700 jaar een complete Bijbel aanwezig, de laatste 5 a 6 eeuwen voor bijna iedereen verkrijgbaar, sinds de boekdrukkunst is uitgevonden, dat boek heet de Bijbel, een bundel van 66 boeken, geschreven door 39 Joodse schrijvers en 1 Griek, in 3 verschillende talen, nl. deels Hebreeuws, Aramees en Grieks en toch, door Gods Geest geleid, 1 geheel.
   Je mag em gerust van me lenen, ik heb er meer en anders in elke boekhandel verkrijgbaar.
   Dat boek, waar jij naar verwijst, heb ik inmiddels besteld, om te zien, hoe jullie aan de misleiding komen, dat Yeshua niet de zichtbare, menselijke verschijning van JHWH zelf is, maar slechts een mens, geschapen door JHWH in de moederschoot van Maria, een halfgod dus op die manier.

   Blijkbaar is het nu zo erg met je gesteld, dat je naast de Bijbel het boek van Uri Marcus, een waar promotor van jullie misleidende dogma, accepteert als “boek waarin alle antwoorden op onze vragen” te vinden zijn.
   Nadat ik er diverse apologetische artikelen aan heb gewijd, zal ik uit jullie “levensboek” nagaan, waar de misleiding staat en waar het toe leidt.
   Zie die artikelen op
   http://tora-yeshua.nl/2012/01/laatste-nieuws-wycliffe-frontiers-en-sil-passen-bijbelvertalingen-aan-tbv-de-moslims/ en op
   http://tora-yeshua.nl/2011/11/jhwh-de-god-van-abraham-isaak-en-jacob-alev-en-tav-net-als-yeshua-echad-met-hem/

   Shalom, alleen verkrijgbaar bij Yeshua, die JHWH is in mensengestalte, zie maar wat in Zach. 12:10 staat en waar JHWH zegt: “Ze zullen zien op Mij ,die ze doorstoken hebben”; in vele vertalingen staat “op Hem”, maar vraag het aan elke Hebreeuwse leraar, in het Hebreeuws staat “op Mij”, op JHWH dus in mensengestalte.

   Ben Kok (joods-chr. pastor)

   PS: als dit boek van Uri Marcus “een fundament van de Immanuelgemeente te Alblasserdam genoemd wordt, door jou dan toch in elk geval in je tekst, dan is men daar zeer te beklagen.
   Immers, in 1 Cor. 3:10 staat: “Want een ander fundament, dan dat er ligt, namelijk Yeshua ha Mashiach, kan niemand leggen”
   En dan is het nog van groot belang hoe je er op voort bouwt, met hout, hooi, stro of met goud, zilver kostbaar gesteente. Maar als er al een fout fundament ligt, het boek van Uri
   Marcus of de brochure van Martin Rozenstrate ipv Yeshua Zelf, dan is de ramp verzekerd.

 53. Elohiem: Genesis 1:1 ¶ In den beginne schiep God den hemel en de aarde.

  Psalmen 33:6 Door het Woord des HEEREN zijn de hemelen gemaakt, en door den Geest Zijns monds al hun heir.

  Yeshua:
  Johannes 1:10 Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem gemaakt; en de wereld heeft Hem niet gekend.

  Efeziërs 3:9 En allen te verlichten, dat zij mogen verstaan, welke de gemeenschap der verborgenheid zij, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, Welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus;

  Colossenzen 1:16 Want door Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen;

  Colossenzen 1:17 En Hij is voor alle dingen, en alle dingen bestaan te zamen door Hem;

  Hebreeën 1:2 Welken Hij gesteld heeft tot een Erfgenaam van alles, door Welken Hij ook de wereld gemaakt heeft;

  Openbaring 4:11 Gij Heere, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, en de eer, en de kracht; want Gij hebt alle dingen geschapen, en door Uw wil zijn zij, en zijn zij geschapen.

  Ik ben bang dat Verdouw e.a. voor deze teksten een kant en klare verdraaiing in de aanbieding hebben, maar een overtuigender bewijs was er voor mij niet Yeshua HaMashiach = Elohiem = Adonai!

  Broeder Shaul schrijft dat God de wereld MET ZICHZELF verzoende in Yeshua HaMashiach 2 Corinthe 5:18-19

  Shalom
  Henk Rijstenberg Veenendaal

  • Bedankt Henk, ik ben erg blij met iedere steun tegen de Godslastering van Verdouw c.s.; wie even gewoon eerlijk wat Bijbelstudie doet op dit punt, snapt het meteen.
   Shalom,
   Ben

 54. Op 30 maart 2012 @ 18:11 schreef Hans Holtrop

  Beantwoorden

  Dag Ben,

  Hoever ben je al gekomen in het boek van Uri Marcus aka Uriel ben Mordechai
  met titel : “If ? The End of a Messianic Lie” , zie http://www.ntcf.org/
  Graag verneem ik je commentaar op de inzichten van Uri Marcus.

  Met hartelijke groet,

  Shabbat shalom,

  Hans

 55. Op 1 juli 2012 @ 21:12 schreef Sandra

  Beantwoorden

  Hallo Ben,

  Zie John. 19:19 En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis; en er was geschreven: JEZUS DE NAZARENER, DE KONING VAN DE JODEN… in het Hebreeuws is dit:

  Yeshua Hanotzri Wemelech Hayehudiem…. LET OP DE HOOFDLETTERS!!!

  Shalom,

  Sandra

  • Hi Sandra, ik weet het , JHWH Zelf stierf voor ons en stond op uit de dood, in de gestalte van Yeshua.
   Shalom , geprezen tot in het oneindige is Zijn Naam.
   Ben

 56. Op 2 juli 2012 @ 11:37 schreef Renske

  Beantwoorden

  Zij zullen zien op Mij die zij doorstoken hebben.
  Kent u dat boekje van M.S. Bromet uit de19e eeuw? Is een familie erfstuk, mijn vader heeft het gescand. Er staat in hoe hij overtuigd is vanuit de Schrift dat Jezus de Messias en God is.

 57. Hoi Ben,
  Een ieder die de Goddelijkheid van Yeshua loochent is een antichrist zegt de bijbel. 1Joh. 2:22-23 Wie is de leugenaar anders dan hij die loochent dat Jezus de Christus is. Dat is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent.
  Ieder die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet.
  Who is the shakran (liar)? Who but the one making hakhchashah (denial) and claiming that Yehoshua is not the Rebbe, Melech HaMoshiach? This one is the Anti-Moshiach, the one making hakhchashah (denial) of HaAv and HaBen. No one making hakhchashah of HaBen has HaAv; the one making hoda’ah (confession) of HaBen has HaAv also. (Yochanan I 2:22-23 )

 58. In ieder congregatie of dominatie is er wel iets wat afwijkt. Daarom hoef je nog niet je ermee te conformeren. Of anders sticht je toch je eigen kerk.
  Mensen die in 1Joh. 2:22-23 met de haren erbij slepen, lezen dat de Christus (betekenis: gezalfde, messias) hetzelfde is als goddelijkheid moeten hoognodig woordenschat uitbreiden. Deze twee termen zijn beslist niet synoniem aan elkaar.
  Mensen die zeggen dat nergens in het NT staat dat Jezus God is hebben gelijk. Het staat er inderdaad nergens expliciet in.
  Mensen die zeggen dat uit uitspraken van Johannes,andere apostelenen en Jezus Himself te herleiden is dat Jezus de incarnatie van JHWH is hebben ook gelijk.
  Doch slechts één is waar. Voor mij persoonlijk is het de laatste groep

  @Sandra: Het opschrift: JEZUS DE NAZARENER, DE KONING VAN DE JODEN in hoofdletters is zegt op zich niet zoveel. Immers het Romeins schrift kende geen onderkas (kleine letters)

  Shalom,
  Thad

  • Hi Thad,,
   Leuk je hier te leren kennen als Geestverwant.
   Overigens vind ik dat Yeshua wel degelijk Zelf zegt, dat Hij JHWH is, zie:
   * Joh. 17:11 Heilige Vader (JHWH), bewaar hen in Uw Naam, welke Gij Mij gegeven hebt, dat zij een zijn zoals Wij. (Yeshua geeft hier aan, dat
   Hij de Naam van de Vader heeft, JHWH dus en dat lees je ook in Ph. 2:9, nl. “de Naam boven alle naam, dwz. JHWH)

   En het feit, dat er “JHWH” aan de bovenkant van het kruis stond, als vertaling van INRI, zegt veel.
   Shalom
   Ben

 59. In zijn brief aan de Efeziërs beschrijft Paulus de eenheid in Christus: “Als gevangene in de Here, vermaan ik u dan te wandelen waardig de roeping, waarmede gij geroepen zijt, met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, en elkander in liefde te verdragen, en u te beijveren de eenheid van de Geest te bewaren door de band van de vrede: één lichaam en één Geest, gelijk gij ook geroepen zijt in de ene hoop van uw roeping, één Here, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die is boven allen en door allen en in allen” (Efeziërs 4:1 t/m 6).
  Paulus is heel duidelijk in zijn onderwijs aangaande Gods zoon.
  1. “Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen” (1 Timoteüs 2:5, 6).
  2.”Want al zijn er zogenaamde goden, hetzij in de hemel, hetzij op de aarde — en werkelijk zijn er goden in menigte en heren in menigte — voor ons nochtans is er maar één God, de Vader, uit wie alle dingen zijn en tot wie wij zijn, en één Here, Jezus Christus, door wie alle dingen zijn, en wij door Hem” (1 Korintiërs 8:5, 6).
  Jezus maakte nooit aanspraak op de titel God de zoon, net zo min als de zoon van een baas zegt dat hij de baas is.

 60. Meneer Verdouw, heeft mij gedreigd met gerechtelijke stappen, omdat ik op internet hetzelfde had aangegeven wat Ben hier terecht aantoont. Dat toont al de geest van dwaling, die zijn eigen gelijk probeert te zoeken. De broeders zouden elkaar nooit voor een gerecht willen slepen.

  • Hi Rene,
   Tragisch, als iemand, die christen zegt te zijn en als voorganger functioneert, niet een verschil in inzicht aangaande zo’n belangrijk punt wil bespreken.
   Ik ben er al meer dan een jaar mee bezig, neem zelfs het voor Verdouw c.s. “heilige boek” van Uri Marcus door met Hans Holtrop om zo hoofdstuk voor hoofdstuk de misleiding te ontmaskeren.
   Zie http://tora-yeshua.nl/2013/02/de-grootste-misleiding-yeshua-is-niet-meer-dan-een-mens-volgens-uriel-ben-mordechai-c-s/
   Helaas is mij ook gebleken dat er met Verdouw, Levi Z, Kees Bloed en Martin R. niet te praten valt, omdat ze hun dogma “Yeshua is alleen mens, zonder pre-existentie en dus niet JHWH in mensengestalte” coute que coute willen vasthouden.
   Yeshua wordt dan tot een halfgod gemaakt, geboren uit JHWH en Mirjam.
   Terwijl de waarheid zo simpel te begrijpen valt: JHWH is echad en verschijnt in meerdere gestaltes, ook als mens bij Abraham, Jacob, ouders Simson en bovenal in Yeshua, “de afdruk van Zijn wezen”, het vleesgeworden Woord.
   Het feit dat JHWH in meerdere gestaltes verschijnt, maakt niet, dat er meerdere Goden zijn natuurlijk en het feit dat JHWH Geest is, betekent niet dat JHWH als (Heilige) Geest als 2 Personen moet worden gezien; Hij blijft echad, 1, uniek.
   Zie http://tora-yeshua.nl/2011/11/jhwh-de-god-van-abraham-isaak-en-jacob-alev-en-tav-net-als-yeshua-echad-met-hem/
   Shabbath shalom
   Ben

 61. Zonder een discusie te willen veroorzaken maar ik ben wel heel benieuw wie mij kan uitleggen waarom paulus in 1 tim 2:5 een uitspraak doet, de mens jezus christus? Ik bedoel mag je God dan mens noemen en de mens God.?

 62. Kunt u mij vertellen wat het betekend dat Hij(Yeshua) gehoorzaamheid geleerd heeft door wat hij geleden heeft? Als hij God is, dan hoeft hij toch niets meer te leren? M.vr.gr. Nel

  • Dag Nel, prima vraag.
   JHWH is Geest en heeft derhalve nooit het mens-zijn “aan den lijve” ervaren, dat kon pas toen Hij in Yeshua het mens-zijn doormaakte van foetus tot en met volwassenen mens, inclusief de dood en bovendien de opstanding.
   Zo was het mogelijk dat Hij Zelf voor ons de doodstraf droeg als “het ware Pesachlam”.
   En zo kun je ook genoemde tekst uit Hebr.5:8 begrijpen.
   Shalom,
   Ben

 63. Bedankt voor je antwoord,maar toch zit ik nog steeds met vragen. ik heb vroeger in de kerk eens een uitspraak gehoord:”God van God ontdaan, wie kan dat verstaan?”. Als Yeshua aan het kruis uitroept:” Mijn God, mijn God waarom hebt Gij mij verlaten?” Dan kan ik me niet voorstellen dat God tegen zichzelf roept. Dat lijkt me heel tegenstrijdig. Tegen Wie heeft Yeshua het dan?
  Met vriendelijke groet, Nel

  • Dag Nel,
   JHWH is altijd overal, dus als Hij een deel van Zichzelf zichtbaar maakt in Yeshua, dan kan Yeshua in gesprek zijn met JHWH als “Deel van het Geheel”.
   Net zoals jij wel es in gesprek kunt zijn met jezelf.
   Shalom,
   Ben
   PS mijn artikel hierover gelezen?

 64. Ik wil even reageren op de leer hierboven.

  De schrijver heeft echt zijn best gedaan om de teksten te weerleggen waaruit moet blijken dat Jezus (Yeshua) al voor de grondlegging der aarde bestond. Geweldig om te zien dat iemand zo vasthoudend bezig is geweest. Ik heb een vraag en misschien wel twee vragen aan de schrijver. Vragen waar die even diep over mag nadenken.

  1. Wat zou er zijn gebeurd als Adam en Eva niet van de appel hadden gegeten?

  2. Waarom is Jezus (Yeshua) gekomen.

  Graag op deze twee vragen een gericht antwoord aub.

  Bij voorbaat dank.

  • Hi Vincent,
   De mens is geschapen met keuzevrijheid en verantwoordelijkheid, dus de 1e mensen kozen, verkeerd. Als ze trouw waren gebleven in de relatie met JHWH, waren ze gezegend gebleven, geen zondeval en zou de mensheid gezegend zijn ontwikkeld.
   Helaas koos men tegen de basis van alle leven in en dat blijkt elk mens steeds weer te doen.
   Yeshua kwam om de doodstraf te dragen, die alle mensen verdienen, omdat niemand de Tora van JHWH goed houdt.
   Gezegend ieder, die dat offer aanvaardt, want Yeshua is en blijft de enige weg tot de Vader.
   Shalom,
   Ben
   PS zie http://tora-yeshua.nl/hoe-leer-je-de-enige-ware-god-kennen/

 65. Op 1 oktober 2014 @ 14:21 schreef Jan Pieter

  Beantwoorden

  Ik val wat laat in maar de ‘bewijstekst’ van Ph. 2:5-11 kan nooit zeggen dat Jezus maar direkt God is. ”Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken”..

  Dus je wil beweren dat God God verhoogd heeft. Dat is ten ene male onmogelijk.

 66. Op 1 oktober 2014 @ 14:35 schreef Jan Pieter

  Beantwoorden

  En: de wijsheid in Spreuken’wordt als een persoon beschreven en: ‘moet’ dus wel Jezus zijn? Wat is dat nou voor bewijsvoering? Sinds wanneer zijn suggestieve uitspraken bewijsvoering? Kom nou.

 67. Beste mensen, ik ben een Christen, maar door internet raak ik ‘verdwaald’ Zoveel verschillenden meningen! Ik weet niet meer wie of wat ik moet geloven!! Denk ik dat Dato een goede bijbelleraar is, schijnt die niet goed te zijn…. Geloof ik in de drieeenheid, (wat ik zelf altijd wel lastig vond) schijnen de meningen heel verdeeld te zijn! Geloofde ik dat Jezus God is, wat dit ook door velen ontkent. Ik weet het niet meer! Heb te weinig bijbel kennis om te weten wat waar is! In iedere uitleg kan ik wel iets vinden. ‘k Word er bijna ongelovig van, helaas. Dit terwijl ik juist God/Jezus zo zoek!!

 68. Op 19 juli 2015 @ 21:40 schreef Johan Broersma

  Beantwoorden

  Hallo allemaal, ik las zojuist (gedeeltelijk) een behoorlijk lange discussie (vanaf 2011 !) over de persoon van Jezus (Yeshua of Yehoshua) en Zijn Goddelijkheid. Indien je alle kennis van de Hebreeuwse en Griekse teksten meeneemt en alle exegeses hierover kan het een behoorlijk ingewikkeld verhaal worden. Ik geloof dat onze Here God Zijn Woord niet alleen heeft voorbestemd voor wijzen en geleerden maar voor alle mensen. En die “alle mensen” bezitten niet al die kennis. Laten we het eenvoudig houden zoals het bedoeld is en het Woord nemen zoals het is. Ikzelf begrijp niet hoe het precies in elkaar zit maar ik weet dat onze Messias Yeshua en Zijn Vader een zijn. Ik geloof dat daarmee bedoeld wordt een eenheid vormen zonder daarmee de conclusie te trekken dat Zij een en dezelfde persoon zijn. Lees bijvoorbeeld in Mattheus 24:36 : Doch van dien dag en die ure weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan Mijn Vader alleen. Yeshua verwijst hier naar Zijn Vader. Geeft dit u niet te denken ? Ik wens u allen God´s vrede toe. Uw broeder in de Christus (de Messias) Johan

  • Dag Johan,
   Goed dat je reageert, maar je doet de argumenten in het artikel wel erg tekort.
   JHWH is echad: uniek, enig, eenheid, 1, dat is de uitleg en nooit mag je er 2 Goden naast bedenken als Zoon en Geest. JHWH is echad en verschijnt ons op meerdere wijzen.
   Yeshua is de menselijke vorm, tevens de verkleinde vorm van JHWH in Zijn verschijning op aarde en Hij stelt dat alleen de volheid van JHWH alles weet, Yeshua in de menselijke vorm van JHWH weet en doet slechts, wat Hij de Vader heeft zien doen.
   En daar zat op het moment van Matth. 24 niet het exacte moment, dag en uur, van de verschijning van JHWH als Koning op de Olijfberg bij, zoals in Zach. 14 staat, Hij komt dan in de gestalte van Yeshua, zoals Hand. 1:9-11 aangeeft.
   Het geeft zeker te denken, laat zien Wie JHWH is en hoe Hij verschijnt.
   Niet als 2 of 3 Goden, maar als JHWH, die echad is en verschijnt zoals Hij verkiest: in de Sjechina, als de Engel des Heren, als Melchizedek, als “mens die bij Abraham, Jacob, ouders van Simson” verschijnt, bovenal als Yeshua ha Mashiach, destijds als vrucht in de moederschoot van Mirjam,opgroeiend tot volwassen man, gestorven, opgestaan en opgevaren ten hemel, weer in de Vader terugkerend.
   De alomtegenwoordige JHWH, die Geest is, de Heilige Geest dus, is er altijd en overal, de verschijningen waren tijdelijk en voor een duidelijk doel.
   Shalom, hoor weer graag van je,
   Ben

   PS zie ook http://tora-yeshua.nl/2011/11/jhwh-de-god-van-abraham-isaak-en-jacob-alev-en-tav-net-als-yeshua-echad-met-hem/

 69. Hoi Ben,

  Dank voor de uitleg, heeft mijn overtuiging nog even benadrukt en versterkt.
  Aangezien internet verwarrend kan zijn m.b.t. dit onderwerp voor mij en anderen.
  Tip: dit verhaal audio visueel maken en op YouTube zetten?
  Voor vele zoekende die audio visueel zijn ingesteld snel en makkelijk bereikbaar. In tegenstelling tot een uitgebreide lap tekst.

  Groet Maurice

  • Hi Maurice,
   Heel goed dat je je eigen vraag met antwoord kon terugvinden op onze site. Als toespraak op You Tube is best een idee, maar waar haal ik de tijd vandaan?
   Dank voor de tip in elk geval, hoop je spoedig weer te zien,
   shalom voor jou en je net uitgebreide gezin,
   Ben

 70. ik vind het zo verdrietig dat we als broeders elkaar de oren over Gods woord wie er nu gelijk heeft, laat dat a.u.b aan God zelf over, Hij toch is onze Vader en zijn Geest leidt ons in die waarheid, waarom gaan jullie niet gezaamelijk bidden en God vragen wt nu waarheid is, Hij zal het vast en zeker openbaren, weten jullie niet dat satan de vader der leugen is, die verdeeldheid brengt,die de gemeente verscheurt.
  niemand heeft de waarheid dan God alleen , want Hij is waarheid , en wij mogen om die wijsheid vragen en God zal het ons geven.

  Shalom
  erik

  • Dag Erik,
   Het gaat niet om “gelijk hebben”, maar om ontmaskering van dwaalleer, een zeer Bijbelse opdracht.
   Mensen die bijv. leren dat de koranAllah “dezelfde “is als JHWH, zijn verderfelijk Godslasterend onBijbels bezig en we dienen dat aan de kaak te stellen, zodat zoekende mensen er niet door misleid worden.
   Dat geldt voor nog een aantal belangrijke punten, w.o. dus de dwaalleer uit Alblasserdam van Wim Verdouw c.s., onderschreven door o.a. Levi Zoutendijk en uitgedragen door Charlie Lengkeek in Emmeloord.
   Shalom,
   Ben

 71. Hoi Ben , ik heb contact met levi, en ik vond het zo geweldig om te zien hoe messiaanse belijdende joden juist de Messias aan hebben genomen, ik vind het natuurlijk belangrijk als er dwaalleer word verkondigt dit aan de kaak te stellen en te ontmaskeren, maar in de evangelische en charimatische wereld is er ook zoveel aan de hand, en ook veel dwaalleer naar mijn idee,Heeft dit te maken met de eind tijd, dat het huis van God verdeeld raakt over de waarheid, is dit nu waarvoor de bijbel voor waarschuwt, ik weet gewoom niet wat ik nog moet geloven en vind het heel verdrietig, ik hou mij maar vast aan de bijbel en bid dat God hij mij leidts in
  zijn waarheid en mij wijsheid geeft.
  Shalom erik

  • Hi Erik,
   Op onze site worden meer zaken ontmaskerd, ook de valse oecumene en de charismatische beweging, ik zal je morgen wat links noemen.
   Shalom,
   Ben

 72. Ben,

  Goed stuk.
  Ik heb een kort en bondige aanvulling (het is een copy paste van wat ik eerder schreef in een facebook groep)

  WAS JEZUS GOD?

  Mensen wringen zich in onmogelijke bochten door ingewikkelde studies over “of Jezus mens was of God” te maken.

  Mijn filosofie is heel simpel:

  1.
  Jezus voordat hij mens werd was Gods woord. God de Vader is zijn meerdere.

  2.
  Hij kwam op aarde als mens. Al zijn heerlijkheid heeft hij afgelegd. Hij was volledig mens ook blootgesteld aan dezelfde vleselijke verleidingen maar zondigde niet. Sterven als mens was de absolute voorwaarde.

  Samenvattend:
  Als mens was Jezus geen God ongeacht welke namen hij kreeg. Voordat hij mens werd was Hij Gods woord en daarom stond hij onder het gezag van God de Vader.

  De volgende stelling helpt je om beter te snappen wie Jezus was, God of mens:

  Stelling:
  Toen Jezus op aarde was, was Hij een mens en geen God, want:

  1. Je kunt God niet doden
  2. God is geen vlees, Jezus was wel vlees.
  3. Alleen een mens kan sterven voor de mensheid. Dus Jezus was een mens.

  De standaard vraag: “was Jezus God” is geen goede vraag. De juiste vraag is: was Jezus God voordat hij mens werd?

  Verder een vraag die men moet stellen is: “Was Gods woord geschapen of eeuwig?” Deze vraag is ook een eye opener voor moslims aangezien zij ook erkennen dat Jezus Gods woord is. Is Jezus (voordat hij mens werd) geschapen of is hij eeuwig?

  • Hi Michael,
   Dank voor je reactie, goed om een Geestverwant mee te maken; zou je me es willen bellen, ter kennismaking?
   Zie https://tora-yeshua.nl/contact/
   En verder is de Bijbel zelf glashelder over Wie Yeshua is, lees Hebt. 1:3 , “de uitdrukking van het wezen van JHWH en de afbeelding van Zijn heerlijkheid”.

   Yeshua is dus geen apart schepsel, JHWH maakt Zich zichtbaar in deze mensengestalte en deze gestalte heet dan Yeshua.
   Als je die mensengestalte moet beoordelen als mens of als JHWH, dan is dat net als bij een foto van jezelf.
   Ben jij dat? ja, natuurlijk.
   Maar heeft die foto dezelfde waarde als jij? Nee, want jouw werkelijkheid als mens is veel groter dan die foto van jou.
   In Ph. 2 lezen we dan ook, dat Yeshua Zijn God-zijn aflegde om mens te kunnen zijn voor een tijdje en na Zijn overwinnen van de dood verrees Hij in een verheerlijkt lichaam en werd via de hemelvaart weer eenheid met JHWH, die Geest is.
   Yeshua wordt ook “Gods rechterhand” genoemd, dwz. de uitdrukking van het scheppend en reddend handelen van JHWH.
   Hij is JHWH in de zin van de eeuwigheid, maar was mens gedurende ca.32 jaar uit liefde voor Zijn schepping, de wereld.
   Overigens was de hemel niet leeg en zonder JHWH in die 32 jaar, jij als mens en jij als foto kunnen prima tegelijk bestaan.
   Shabbath shalom,
   Ben

 73. Op 27 mei 2022 @ 16:03 schreef Peter Nissen

  Beantwoorden

  Shalom Ben,
  Helemaal eens.
  De Bijbel begint met בראשית en een van de betekenissen daarvan is: “de zoon bevestigd”.
  Als Yeshua haMasjiach dus alleen mens was en niet eerder bestond dan zou het eerste woord van de Bijbel dus al een leugen zijn. Als de zoon de schepping van haShem bevestigd, voordat die begon, moet Hij dus al voor de grondlegging der schepping bestaan. En aangezien haShem zelf zegt: “Adonai echad” kan dat ook niet anders. HaShem is haMasjiach zelf! Overigens spreken we alsmaar van Yeshua maar Yoseph kreeg de opdracht van haShem om Hem de naam Immanuel, God redt (Matth. 1:23), te geven, hetgeen nog meer duidelijk maakt dat Hij God is.

  • Hi Peter, goed om van je te horen, artikel is van 2011, dus fijn dat je meeleest ook, het blijft een heel essentieel onderwerp.
   Hoe gaat het met je?Laten we een keertje bellen binnenkort!

   Shalom,
   Ben

 74. YESHUA HA MASSIACH
  IS DE WARE ENIGE ECHTE ZOON
  VAN ONZE VADER JHWH

  DE ENIGE SAVIOR DIE REDDEN KAN
  DE ENIGE NAAM DOOR WIE wij behouden worden DE WAARACHTIGE RABBI

  Handelingen 4 vers 11-12

  ik zegen jullie IN DE NAAM VAN YESHUAH HA MASHIACH

  GLORIE ZIJT DE NAAM DES HEILAND VERLOSSER EN REDDER VOOR ALLE EEUWIGHEID AMEN

 75. Op 15 augustus 2022 @ 09:48 schreef Hugo Appermans

  Beantwoorden

  Waarom verstaan zo weinige dat de Here God niet op te delen is, in Vader en Zoon, omdat we het niet verstaan dat het ook niet om de zonde gaat maar om verlossing van de eeuwige dood, waar de ziel zouden gevangen gehouden worden!
  JHWH de Schepper, van onze Schepping, dit wil zeggen, van ons mensen welke door de verleiding van het kwaad kozen voor de dood, maar u zult ongetwijfeld weten dat de ziel niet kan sterven, omdat we geschapen zijn naar Zijn Beeld als Zijn gelijkenis! Maar de mens gevangen gezet werd in een vleselijk lichaam dat wel zal sterven. En terug keert naar de aarde waaruit het genomen is.
  Voor de Here JHWH gaat het om de ziel, Gods deel, Zijn eeuwig leven, daarom werd JHWH mens in Yeshua, een vleselijk lichaam, waarin Hij JHWH de ziel was, en zodanig de overheden van het kwaad kon overwinnen, want dat kon alleen in een vleselijke toestand. Besef wel goed, Yeshua was en is God JHWH, dan zie je in de hele bijbel. Een geweldig voorbeeld, verheerlijking op de berg Mathh. 17
  In Hem jullie broeder.

 76. Op 26 maart 2023 @ 13:10 schreef Ingrid Tempel

  Beantwoorden

  Mijn enige vraag na het lezen van al dit is:

  Wanneer wordt JWHW weer mens in Yeshua, een vleselijke lichaam, waarin hij JHWH de ziel is?

  Wat voor mens zou dat zijn?

  Liefs Ingrid

  • Hi Ingrid, dank. voor je reactie.
   Yeshua is volgens Col 1:15 en Heb. 1:3 het “beeld van JHWH”, de “afdruk van het wezen van JHWH” en de afstraling van de heerlijkheid van JHWH”.
   Als Yeshua naar onze hoop en verwachting spoedig komt, op de Olijfberg, is Hij dat opnieuw, dus vanaf dat moment breekt het Koninkrijk van JHWH verder door en worden alle vijanden van dat Koninkrijk verslagen.
   JHWH blijft in de hemel, maar is ook op aarde in de gestalte van Yeshua zichtbaar, het gaat om de ene ware God, JHWH dus, die zichtbaar is in Yeshua.
   Je moet m.i. niet spreken over 2 of 3 goden, maar over 1 God, JHWH genaamd en Hij is Geest, de Heilige Geest dus, zichtbaar in Yeshua als afbeelding, plaatje, selfie.

   De verwoording “JHWH is dan de ziel van Yeshua” haal je uit de vorige reactie ( Hugo A.), maar zo zou ik het niet willen zeggen, hoewel ik wel denk dat Hugo het goed bedoelt en ergens is het ook zo, maar door het zo te zeggen, lijkt het dat het meer om Yeshua gaat dan om JHWH.
   Het Origineel (JHWH) is altijd belangrijker dan de afbeelding (Yeshua) en we lezen in 1 Cor. 15:20-28.

   Shalom, hoor graag meer van je, ook als je dat wil, iets over jouw geloofsachtergrond.

   Ben

   zie ook https://tora-yeshua.nl/2016/04/onheilige-drie-eenheid-puur-heidendom/

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*