Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Steeds meer “tekenen des tijds”, de Koning komt !

Vandaag vieren we Yom Teruah, het Feest der Bazuinen, die klinken in verwachting van de spoedige komst van de Koning.
Naarmate de duivelse machten zich meer manifesteren,  is die tijd nabij, de nood en het aantal crises nemen toe, om met de woorden van Yeshua te spreken: de geboorteweeën van het komende Koninkrijk volgen elkaar steeds sneller en heftiger op.
Bij de laatste wereldoorlog, WW II , dacht men ook dat de tijd van de komst van JHWH in de gestalte van Yeshua nabij was, maar we staan mogelijk aan de vooravond van WW III, gezien de tactiek van USA/EU naar de rest van de wereld en de reacties van Rusland sinds de laatste jaren in Georgie, Krim en nu  Oekraïne.

De duivel probeerde Yeshua al te verleiden met de wereldmacht ( Matth. 4) als het hoogst bereikbare ideaal, maar Zijn antwoord was:
“JHWH, uw God, zult gij aanbidden en alleen Hem  dienen”  ipv satan, het kwaad, je eigen ego of alles wat los van Hem is.

De toren van Babel, Genesis 11, was ook zo’n poging om de wereldmacht te grijpen, als verenigde mensheid, maar JHWH verhinderde dat om ons bestwil, want dan zouden we denken alles te kunnen bereiken wat we maar wilden.

Ook nu is de USA al decennia lang uit op de wereldmacht, maar ook China en Rusland en de VN  hebben dat duivels verlangen en hebben we niet allemaal van die momentjes, als mens?
Sommige kleuters zeggen in hun onwijsheid wel es iets dergelijks: “ik ben de baas” en als je dan doorvraagt:”van de hele wereld”.
En als volwassene heb je ook wel es iets van “ikke, ikke, ikke en de rest kan stikke” of op z’n Fries:
“Fryslan bobbe, de rest in de grobbe”.

JHWH leert en gebiedt ons in de Tora, volgens de samenvatting door Yeshua: “heb JHWH lief boven alles en  je naaste als jezelf” en daar hebben de meesten geen zin in en die paar, die dat zouden willen, hebben daar een levenslange klus aan, om in die houding te groeien.
Gelukkig vergeeft JHWH die zonde van alle overtredingen van Zijn Tora bij elk mens, die zijn schuld belijdt en Hij droeg er de doodstraf voor, bepaalt geen makkelijke vergeving, maar onderbouwd dood de doodstraf, die Hij voor ons vervulde.

Er is geen enkele godheid in welke religie ook, die dat doet!  Je snapt dan ook niet , dat er nog mensen zijn, w.o. voorgangers en theologen, die beweren dat alle religies op hetzelfde neer komen!
Dat is de grootste zonde, het ontkennen dat Yeshua als JHWH in mensengestalte kwam om ons nabij te zijn, om het evangelie van. het Koninkrijk te verkondigen en voor ons de dood te overwinnen!

“In Zijn Naam vragen we u: laat u met JHWH verzoenen”aldus de Joods apostel Paulus aan de gemeente te Corinthe.

2 Korinthiërs 5:17-21

“Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen. En dit alles is uit God, die door Christus ons met Zich verzoend heeft en ons de bediening der verzoening gegeven heeft, welke immers hierin bestaat, dat God in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende was, door hun hun overtredingen niet toe te rekenen, en dat Hij ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd. Wij zijn dus gezanten van Christus, alsof God door onze mond u vermaande; in naam van Christus vragen wij u: laat u met God verzoenen. Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem.”

Het bekende gebed “onze Vader” begint met de woorden: “Uw Naam worde geheiligd, Uw wil geschiede, Uw Koninkrijk kome, alzo op aarde als in de hemel.
Die bede zal vervuld worden en mijn vraag aan u is: wilt u om uws levenswil gaan onderzoeken of de Schepper bestaat, wie Hij is en hoe u in relatie met Hem kunt bestaan.
Stel u vragen hier onder, mail of bel  en bid vooral tot Hem, lees

https://tora-yeshua.nl/hoe-leer-je-de-enige-ware-god-kennen/

Shalom,
chaq Yom Teruah ha sameach.

Ben Kok (joods-chr. pastor)

zie ook: https://tora-yeshua.nl/2019/09/yom-teruach-rosh-hashanna-tora-heidendom/

Navigeer naar andere artikelen

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*