Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Pinksteren is bijna overal mismaakt, onbegrepen !!!!!!!!

We weten dat er een schepping is, volgens de Bijbel gemaakt door de Schepper, God, genaamd JHWH, die Geest is.
Deze Geest getuigt van Zijn almacht en creativiteit door deze  schepping en Hij schiep ook de mens uit het materiaal (stof) van de aarde, maar maakte hem levend door hem Zijn Geest in te blazen.
De Heilige Geest komt dan voor het eerst bij ons binnen tijdens de schepping dus, maar Hij wordt vreselijk teleurgesteld in de mens, die toch als kroon op de schepping naar het beeld van God gemaakt was, zeer goed.
JHWH leerde de mens namelijk te leven zoals Hij wist dat het meest optimaal was, eten van de boom des levens (Tora) en niet van “goed en kwaad”.
De Geest wordt zo bedroefd en vertoornd dat Hij de toenmalige wereld moet laten kiezen: aan boord van de ark van Noach, de laatste oprechte gelovige, als stap van bekering en herstel of ten onder gaan in de aangekondigde zondvloed, waarbij ieder verdronk.
Zo openbaart de Geest zich dus in Noach en de ark, als weg om gered en behouden te worden.
De mens bleef zich onvolmaakt gedragen, ongehoorzaam aan de geboden van JHWH en  Hij spreekt via de Bijbelse profeten om te waarschuwen voor het oordeel .
De Geest openbaart Zich op de Sinai in vuur en stormwind en Hij geeft aan Mozes de kern van de Tora, de 10 geboden  met ook veel details over de wijze van leven en de Feesten van JHWH en de offerdienst als symboliek van zondevergeving.
Opnieuw moet de Geest via de profeten waarschuwen, bijv. via Ezechiel:
Ezechiel 1, de Geest verschijnt als een stormwind en vuur er klinkt een zware stem van JHWH en (vs 28) “aldus maakte JHWH Zich zichtbaar en merkbaar…en ik hoorde Zijn stem”.
En dan volgt via Ezechiel de boodschap van JHWH aan het Joodse volk in ballingschap en wordt Ezechiel bevestigt als profeet en wachter.

Tenslotte verschijnt JHWH in mensengestalte, Yeshua, die vervuld is met de Heilige Geest en de doodstraf draagt, die wij als overtreders van de Tora allemaal verdienen.
Yeshua belooft dat na Zijn hemelvaart de Heilige Geest tot alle gelovigen komt , want die zijn dan de “tempel van de Geest”, JHWH woont in hen.

In de hele ontwikkeling van Adam/Eva tot hopelijk snel de laatste mens volvoert JHWH Zijn plan en verschijnt als Heilige Geest vanaf de schepping, paradijs, Tora, profeten, volk Israel met opnieuw via Moshe de Tora en de Moadim (Feesttijden), Yeshua als ultieme verschijning.
Israel is de eerste gemeentevorm, kahal genaamd en die komt na de nodige mislukkingen dankzij Yeshua en daarmee de manifestatie van JHWH als Heilige Geest tot de ontwikkeling van de Handelingengemeente.
Een groep Joden, die kwam om Shawoeoth te vieren in Yerushalayim, zoals elk jaar vanaf de ontvangst van de Tora op de Sinai door Moshe.
Daar verscheen JHWH als Heilige Geest, zoals dat vaker gebeurde vanaf het begin, maar nu heel bijzonder, omdat de doodstraf, die elk mens verdient wegens zijn overtreding van de Tora, door JHWH in Yeshua gedragen was.
JHWH kon Zijn verlangen en belofte op die basis vervullen, er waren sinds de opstanding mensen, die dankzij het offer van Yeshua rein voor JHWH een tempel konden zijn, zolang ze in Hem bleven voortgaan!

Het leven in de Geest is het leven met JHWH in ons hart , vergeven van  zonde en wandelend met Hem, in Zijn Tora.
In Joh. 14:21 zegt Yeshua: “wie Mijn geboden  heeft (kent)en ze bewaart (doet), die is het, die Mij  liefheeft”.
En verder tot vs. 31: “Ik zal Mij aan hem openbaren”….en de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in Mijn Naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen als wat Ik u gezegd heb”.

Wat heeft Yeshua onderwezen? Hij onderwees “het evangelie van het Koninkrijk” (Matth 4:23) en dat was de Tora, lees verder in Matth. 5, 6 en 7.
Moshe gaf de Tora op schrift, Yeshua was de levende Tora, vervulde de offerdienst en leefde de praktijk 100% voor, opdat ieder, die wil , Hem daarin zou navolgen na aanvaarding van Zijn plaatsvervangend offer voor elk, die dat wil aanvaarden.
Genade op genade, zoals dat in Joh. 1:16,17 staat.

Zie https://tora-yeshua.nl/2023/04/wat-is-het-evangelie-van-het-koninkrijk-zoals-yeshua-verkondigde/

Er is nauwelijks ergens een kerk die dat onderwijst en wil begrijpen, met vlucht in allerlei misleiding:
-in de 1e eeuw na de opstanding vervolgden de orthodoxe Joden de “mensen van de weg”, de zgn. Mashiach belijdende Joden en ook steeds meer niet-Joden.
Dat was niet een nieuw geloof of religie,  maar de verdere ontwikkeling van het “Israel Gods” (Gal. 6:16), dat zijn alle oprechte gelovigen samen, vanaf Adam/Eva tot de laatste.
Die gedachte is snel verder vervormd, door een deel van de niet-Joodse gelovigen in Yeshua, die wel heel goed begonnen, maar nadat ze de grote meerderheid werden t.o.v. de Joodse Mashiach belijdende Joden, keerden ze zich af van alles wat Joods was.
Ze stichten de RK kerk, die een aparte “christelijke” kerk werd met veel antisemitisme en eigen onBijbelse dogma’s , die haaks op de Tora staan.
Deze misleiding van de RK kerk (afwijzing van de Tora) is net zo erg  als de afwijzing van Yeshua door de orthodoxe en/of atheïstische Joden.

-De reformatie gaf een verbetering, maar slechts ten dele, genoemd hoofdprobleem wordt nagenoeg nergens onderwezen, ook niet in alle zgn. “messiaanse gemeentes”, waarmee dan  gemeentes die wel de Tora-praktijk leren.
Dan vlucht men in de uitverkiezing in een aantal Refo-kerken of in tongentaal/genezing in de Pinkstergemeente of nu “alleen op Jezus zien”, maar dan zonder Zijn Tora-onderwijs.
In 2013 gingen VPE olv Peter Sleebos en PKN olv de scriba Arjan Plaisier en de Oud Katholieke kerk olv Joris Vercammen samenwerking zoeken om tot een valse oecumene te komen, zie https://tora-yeshua.nl/2018/05/de-valse-oecumene-olv-peter-sleebos-vpe-joris-vercammen-oud-kath-arjan-plaisier-pkn-e-a/

Dit samengroeien als christelijke kerken is gestart op wereldniveau  in die tijd en onder het mom van “kennismaken” zijn de kerken in organisatorisch opzicht steeds verder verbonden, zonder  zich te bekommeren om de Bijbelse waarheid en Bijbelse eenheid.
Wat de Bijbel leert, wordt opgeofferd terwille van organisatorische samenhang en valse oecumene.
Dat biedt de mogelijkheid om zelf de levenspraktijk in te vullen zonder de Tora, die n.b. door de Heilige Geest is gegeven via de profeten en volgens Yeshua nooit vervalt.
Matth. 5:17 en verder.
JHWH belooft de Tora in het hart te schrijven, Jer. 31:31-33 in de toekomst ,  uiteraard bij de Yeshua-belijdende Joden, maar daarmee ook aan de Yeshua-belijdende niet-Joden, in Yeshua zijn we met dat overblijfsel van Israel verbonden, samen Zijn kahal.

Bekering in Yeshua is het fundament, maar zonder het bouwwerk in en door de Geest met de Torapraktijk komt er niets tot stand dan een fundament wat langzaam afbrokkelt of waarop misleiding wordt verkondigd.
Lees maar in 1 Cor 3:16 en ga Yeshua volgen in het heiligingsproces van de Tora-praktijk, waarop ik graag verder communiceer, reageer aub hieronder of mail/bel.

Shalom, chaq Shavoeoth sameach,  (gezegend Bijbels Pinksterfeest)

Ben Kok (joods-chr. pastor)

Navigeer naar andere artikelen

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*