Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Wie is de Mashiach ? Joods-orthodox of Bijbels (Tenach + NT); groot verschil voor jouw toekomst !

Op facebook kwam genoemde vraag naar voren en ook  het verzoek om daar verder duidelijkheid in te scheppen, dus een prima aanleiding om dit toekomst gerichte onderwerp te belichten.
Bovendien werd ik wakker geschud door rabbijn Awraham  Soetendorp, die recent in een uitzending van de Joodse Omroep geinterviewd werd. Een zeer betrokken Joodse gelovige, die in zijn jongere jaren diverse synagoges stichtte en daar met passie voor zorgde en dat was een verrassende overeenkomst met mijn leven, uiteraard m.m.
Van zijn interreligieuze visie en inzet om tot onderlinge eenheid te komen wereldwijd wist ik al wel, daarin verschil ik grondig met hem van mening, de gezochte wereldreligie is m.i. onderdeel van de NWO.
Maar toen kwam de eye-opener.
Hij vertelde, dat “elke Joodse jongen hoopt de Mashiach te zijn” en zo leefde hij zelf ook lang met die verwachting. Uiteindelijk ontdek je wel, dat je niet voldoet aan de eisen en zo dreigt het er voor hem ook uit te zien.
Tragisch, dat je het dan niet blijkt te zijn , maar nog veel meer, omdat ik geloof dat de Mashiach al  2000 jaar geleden is gekomen in Yeshua  van Nazareth !
Helaas is Yeshua voor de meeste Joodse gelovigen een valse Mashiach.

We zetten het op een rij, ik vond al heel makkelijk het volgende artikel op internet ,wat een goed overzicht geeft. De visie , die ik van uit de Bijbel op de Mashiach  heb, is echter  anders dan de kerk-christelijke en die m.i. meer Bijbelse visie volgt dan onder dit wikipedia artikel.

Mashiach volgens Jodendom, Christendom en  islam.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Messias

De Nederlandstalige term messias is afgeleid van de stam masjiach משיח, een Hebreeuws woord dat bijna altijd verwijst naar de inwijding van objecten door middel van zalfolie (zie zalving). Het werkwoord wordt gebruikt voor de heiliging van personen of objecten zoals de tabernakel.

Het zelfstandig naamwoord masjiach wordt echter alleen gebruikt voor individuen. Etymologisch betekent messias de gezalfde (Grieks: Χριστός, Latijn: Christus). Deze titel wordt in de Hebreeuwse Bijbel voor drie soorten personen gebruikt: profeten, hogepriesters en koningen.

Jodendom

In het Jodendom is de messias vanaf de tweede eeuw v.Chr. een leider die een messiaanse periode van vrede en welvarendheid voor Joden en andere volkeren gaat inluiden, die uiteindelijk leidt tot de eindtijd. De persoon in kwestie zou afstammen van Koning David en zou het leiderschap van zijn koningshuis herstellen. De messias wordt genoemd als belangrijke profeet en koning, onder het voorbehoud dat hij als profeet minder belangrijk is dan Mozes en als koning minder belangrijk dan Koning David.

De aard van het herstel dat de messias tot stand zal brengen, was in de Oudheid onderwerp van discussie. Waar sommigen meenden dat de messias een oorlogsleider zal zijn (zoals de targoem-vertalers van Numeri), meenden anderen dat het herstel ethisch van aard zou zijn, zoals de auteur van de zeventiende psalm uit de Psalmen van Salomo. Onder de Dode-Zeerollen zijn teksten die het optreden van twee messiassen vermelden; een fragment bevat een voorspelling van een stervende messias.

Verschillende keren in de geschiedenis zijn er onder de Joden mannen opgetreden die aanspraak op de titel van messias maakten, maar in geen van deze gevallen werd zo’n claim langdurig gesteund binnen het Jodendom. Een dergelijke messias was bijvoorbeeld Sjimon bar Kochba, die tussen 132 en 136 een grote opstand tegen de Romeinen leidde. De uitgebreidste discussie van het messianisme is opgenomen in de Babylonische Talmoed (Sanhedrin 96b-99a).

Eeuwen later wist Sjabtaj Tzwi (1626-1676?) nog grote aantallen joden in beroering te brengen, en in onze tijd kan worden gewezen op Menachem Mendel Schneerson.

De messiaanse profetieën volgens het Jodendom

 • De Sanhedrin zal opnieuw worden vastgesteld (Jesaja 1:26)
 • Zodra hij koning is zullen de leiders van andere naties naar hem kijken voor begeleiding (Jesaja 2:4)
 • De hele wereld zal de ene God van Israël aanbidden (Jesaja 2:11-17)
 • Hij zal afstammen van Koning David (Jesaja 11:1) via Salomo (1 Kronieken 22:8-10, 2 Kronieken 7:18)
 • De “geest van de Heer ‘zal zijn op hem, en hij zal een” vreze Gods “hebben (Jesaja 11:2)
 • Kwaad en tirannie zal niet in staat zijn om op te staan ​​voor zijn leiderschap (Jesaja 11:4)
 • Kennis van God zal de wereld vullen (Jesaja 11:9)
 • Hij zal mensen uit alle culturen en naties aantrekken (Jesaja 11:10)
 • Alle Israëlieten zullen worden teruggestuurd naar hun thuisland (Jesaja 11:12)
 • De dood zal worden verzwolgen tot in eeuwigheid (Jesaja 25:8)
 • Er zal geen honger of ziekte meer zijn en de dood zal ophouden (Jesaja 25:8)
 • Alle doden zullen opstaan ​​(Jesaja 26:19)
 • Het Joodse volk zal het eeuwige vreugde en blijdschap ervaren (Jesaja 51:11)
 • Hij zal een boodschapper van de vrede zijn (Jesaja 52:7)
 • Naties zullen hun misstanden jegens Israël erkennen (Jesaja 52:13-53:5)
 • De volkeren van de wereld zullen voor de geestelijke leiding naar de Joden toewenden (Zacharia 8:23)
 • De verwoeste steden van Israël zullen worden hersteld (Ezechiël 16:55)
 • Wapens van de oorlog zullen worden vernietigd (Ezechiël 39:9)
 • Het volk van Israël zal directe toegang tot de Thora door hun gedachten hebben en de Thora-studie zal de studie van de wijsheid van het hart worden (Jeremia 31:33)
 • Hij zal je alle waardige verlangens van je hart geven (Psalm 37:4)
 • Hij zal het barre land nemen en het rijk en vruchtbaar maken (Jesaja 51:3, Amos 9:13-15, Ezechiël 36:29-30, Jesaja 11:69)

Christendom

Het leven van Jezus, de Messias van de christenen. Door Mathias Grünewald.

In het christendom gelooft men dat de Messias is gekomen in de persoon van Jezus als Christus. De term ‘Messias’ wordt in het christendom daarom vaak gebruikt om Jezus mee aan te duiden. De Messias heeft hier een menselijke en een goddelijke kant (zie de tweenaturenleer). Hij wordt hier aangeduid als de Zoon van God en is zelf God, zij het op een andere wijze dan de Vader en de Heilige Geest met wie hij samen een drie-eenheid vormt.  (red.: zie mijn correctie mbt. de heidense achtergrond van Drie-eenheid  in de zin van 3  afzonderlijke Goddelijke Personen na dit  Wikipedia artikel )

De Messias speelt een belangrijke rol in de christelijke eschatologie of eindtijdverwachting, het gaat zelfs om de hoofdrol want bij zijn Wederkomst zal Jezus volgens de opvatting van de vroege Kerk en kerkvaders het Laatste Oordeel als goddelijke rechter voorzitten, na eerst de Antichrist en diens wereldheerschappij te hebben vernietigd. (Evangelicaal-protestantse groepen geloven conform hun millennialisme vaak in een duizendjarig politiek koninkrijk op aarde van Christus.)

Islam

Binnen de islam wordt algemeen aangenomen dat de profeet Jezus de messias (al-masih) is. Hieronder verstaat men dat hij ten hemel is gevaren en terug zal komen om de rest van zijn leven af te maken en de aarde te zuiveren van afgodendienaren. Jezus is volgens de islam een profeet, de moslims ontkennen de godheid van Jezus. Jezus is volgens islamitische opvatting niet door mensenhanden gedood en gestorven aan het kruis. Jezus zou in de nacht van de overlevering aan de Romeinen ten hemel zijn gevaren. Judas Iskariot nam de gedaante van Jezus aan en werd gekruisigd (wellicht voor zijn verraad). Volgens de Hadith nam een jong en trouwe apostel van Jezus vrijwillig de gedaante van Jezus aan om zo in het paradijs te komen. Volgens de islam en haar uitleg wordt met de “plaatsvervanger” waar Jezus over spreekt, niet de Heilige Geest bedoeld, maar de profeet Mohammed. Het inluiden van het laatste der dagen wordt volgens moslims gedaan door al-Mahdi, een persoonlijkheid die sterke overeenkomst vertoond met de messiasverwachting van de joden en heerschappij op aarde zal voeren na een periode van zonde en oorlogen. Maar in de Koran staat duidelijk dat als een mens op aarde komt, hij ook weer weg zal gaan.

Mijn verder commentaar:

De Joods orthodoxe Mashiach verwachting betreft uitdrukkelijk een gewoon mens, die er dan weliswaar uitspringt in Tora-getrouwheid en geestelijk/politiek leiderschap, waardoor hij Israel tot wereldleidende natie zal maken, maar toch niet meer dan een mens, die dan ook een keer dood gaat.
Bloeme Evers schreef enkele maanden geleden in het  NIW  4 stukjes over de Mashiach en dat komt helemaal overeen met de zienswijze, zoals ik die hier noem.

We zien, zoals al gezegd in het Wikipedia artikel , een sterke overeenkomst met de islamitische Mashiachverwachting ( de Mahdi of 12 e imam), ook een mens.

En dan denken we al gauw aan de ultieme “anti-christ” mens, waarover  Paulus schrijft in 2 Thessalonicenzen 2:1-17. Dat type mens bestond al in zijn tijd, 1e eeuw na Christus (overigens betekent “Christus” gezalfde in het Grieks en dat is in het Hebreeuws “Mashiach”, onze jaartelling begint n.b. bij de komst van de Mashiach en dan zijn we inmiddels ca. 2000 jaar verder).
En dat type mens wordt dan de “Tora-loze” mens genoemd, die  werd tegengehouden naarmate er nog veel “Tora-getrouwe” mensen waren, maar dat aantal is in de loop der eeuwen steeds verder afgekalfd, de “weerhouder” bestaat uit een zeer kleine schare, een “klein kuddeke” en is nog amper van enige invloed.
De “weerhouder” bestaat dus uit de Bijbelse gelovigen, die zowel  de Tora als de “levende Tora” , Yeshua, erkennen en omarmen.
De RK kerk heeft  fors  bijgedragen aan het kapotmaken van de “weerhouder” met hun antisemitisme, alles wat  Joods was, moest worden opgeruimd vanaf de 4e eeuw  officieel. Joden werden vervolgd,  Joodse geschriften werden verbrand, de shabbath werd verboden en ipv. daarvan werd de zon-dag ingesteld en zowel de orthodoxe Joden als ook de Yeshua-belijdende Joden werden zoveel mogelijk “opgeruimd.
Alle Moadiem (vastgestelde Feesttijden des Heren) , die in de Handelingengemeente  in de 1e eeuw en later als enige werden gevierd, werden vervolgens door de RK pausen afgeschaft in zon-dag, zonnewende (kerstmis) en voorjaarsfeest  (Easter , dwz. Astarte-feest of in Nederlands Pasen) en die heidense feesten kregen dan een  christelijk sausje met de geboorte en opstanding van Yeshua ha Mashiach (Jezus Christus).
Maar dat leren we nergens in de Bijbel, Zijn komen in deze wereld en Zijn dood+ opstanding zijn geen in de Bijbel opgedragen feesten, maar vallen samen  met Pesach en Sukkoth (Loofhuttenfeest) en daarin kunnen we deze ultieme  zegeningen als heilsfeiten gedenken.
Met het veranderen van de Moadiem heeft de RK de profetie in Daniel 7:12 vervult, daar gaat het nl. over een macht, die anders is dan een gewoon koninkrijk, wereldwijd bovendien, met een grote mond tegen de Allerhoogste (de “onfeilbare” pausen  eigenden  zich het recht toe als plaatsvervangers van de Allerhoogste dogma’s uit te vaardigen en zo de Tora af te breken).
Bovendien staat er, dat deze macht (de RK kerk dus) er op uit zou zijn om “tijden en wet” te veranderen, “Tora en moadiem” dus !!

Na eeuwen van antisemitisme uit deze  vreselijke Goddeloze kerk , met een “ander evangelie, een andere Jezus en een andere Geest” (zie  2 Cor. 11:1-6) wordt er nu alles aan gedaan om  weer bevriend te zijn met de staat Israel en  het Jodendom, wat zich daarvoor leent, vrijmetselaarJoden als Peres e.a. werken daar volop aan mee.
Zie verder http://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=680&nws=2189 , pausbezoek  maart 2014 met zijn vriend, ene rabbijn Abraham Skorka.

Men werkt in de lijn van de Nieuwe Wereld Orde, de NWO, naar een globale eenheid toe op politiek en religieus gebied.
Immers,  de Mashiach/leider van jodendom en islam wordt als hetzelfde beschreven en de RK kerk is dik bevriend met Jodendom en islam.
Men leert bij alle 3, dat het om “dezelfde God” gaat , dat is de officiele leer in de RK kerk en in de islam; rabbijn Chaim Eisen verklaarde dit ook uitdrukkelijk op een studiedag voor predikanten bij Christenen voor Israel  4-11-2013: ” er is maar 1 God, moslims aanbidden  1 God en dat moet dan Dezelfde zijn”, aldus de  nogal  stupide redenering.
Want er zijn heel wat afgoden, die als Schepper/God worden genoemd en die toch echt een totaal andere beschrijving hebben dan JHWH, de God van Abraham, Isaak en Jacob.
Deze  misleider zegt dus, dat de koranAllah, Wodan, Zeus, Brahma (met Vishnu en Shiva) als  Drie-enige God,  Ishtar/Horus/Seth als Drie-enige God allemaal “dezelfde God” zijn als JHWH.
Moge hij vallen in de handen van al die zgn. “zelfde God” figuren, als ze toch “dezelfde ” zijn, maakt het niet uit, toch? Hopelijk komt hij er tijdig door tot inkeer dan, als hij die duisternis al hier op aarde uit die afgoderij heeft ervaren.
Maar ik zou niet graag eindigen bij  welke nepgodheid ook, er is er inderdaad maar 1 en dat is JHWH, staat in het sjema van Israel, Dt. 6:4 “sjema Yisrael,  JHWH elohenu, JHWH echad” oftewel “Hoor Israel, de Here  uw God is 1”
En dan zegt zo’n misleider als rabbijn Chaim Eisen, dat het om “dezelfde God” gaat in Jodendom en islam? Dat zeggen  zeer veel  christelijke voorgangers ook en rabbijnen in ons land eveneens.
Maak een Persoonsbeschrijving van JHWH uit de Bijbel, doe dat ook van al die nepgoden uit hun bronnen en zeg het dan nog eens, als je het lef hebt. Het is een verschil als van dag en nacht , wat elk verstandig mens kan zien na bestudering van de bronnen, los van enig persoonlijk geloof.
En daar geeft Christen voor Israel dan alle ruimte aan, hoe verdwaald kun je wezen !

Joden voelen zich meer verwant met de islam in het idee wat men van de Eeuwige heeft, nl. 1 God. Men zegt dan terecht, dat christenen  het over “3 Goden” hebben in hun concept van “Drie-eenheid” en dat verwijt is zeer waar, zie art. 8 van de Nederlandse geloofsbelijdenis.
Ik heb er uitvoerig over geschreven op
http://tora-yeshua.nl/2011/11/jhwh-de-god-van-abraham-isaak-en-jacob-alev-en-tav-net-als-yeshua-echad-met-hem/  en mijn conclusie is, dat JHWH 1 is, echad en dat Hij Zich openbaart in mensengestalte bij Abraham, Jacob en ouders Simson, bovenal in Yeshua van Nazareth, als “de afdruk van Zijn Wezen”.
JHWH is Geest en als het over de Heilige Geest gaat, dan is dat uiteraard niet een 3e Godheid, maar  dan gaat het over JHWH Zelf, net als Yeshua geen “2e Godheid” is, maar JHWH Zelf .

Wie is dus de Mashiach??

Dat lezen we in diverse teksten in de Tenach, ook wel de Hebreeuwse Bijbel genoemd oftewel  Oude Testament OT) en uiteraard in de bijlage, het Nieuwe Testament met de beschrijving van de komst, leven , dood en opstanding van Yeshua ha Mashiach (Jezus Christus).
Yeshua voldoet aan alle eisen, zoals die in de Tenach staan, waarbij je dan wel moet snappen, dat Hij eerst als “Mashiach ben Joseph” kwam, om  mens onder de mensen te zijn, als “de menselijke zichtbaarheid van JHWH”, de afdruk van het Wezen van JHWH (Hebr.1:3).
Daarom zei Yeshua ook in Joh. 14:6 ” Ik ben de weg , de waarheid en het leven, niemand komt tot de Vader (JHWH) dan door Mij”  en vlak er achter aan:
“Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien”  (vs. 9).

Lees maar in Zach. 14, Wie er naar de aarde komt, om Israel te redden van een totale vernietiging, als de volken zijn opgetrokken om Israel “van de kaart te vegen” en in zee te drijven, u kent die haatkretologie wel van de islamburen.
JHWH komt om die volkeren te verslaan ter elfder ure,  als Yerushalayim  bijna is ingenomen en Hij komt “met alle heiligen met Hem”, dus ieder, die oprecht op Hem heeft vertrouwd, in Hem heeft geloofd.
En net als de eerste keer, komt JHWH in de gestalte van Yeshua, maar nu niet meer in de nederige mensengestalte, maar als de opgestane, verheerlijkte Yeshua, die volgens Handelingen 1:9-11 terug zal komen op de Olijfberg, aldus de belofte bij Zijn hemelvaart 2000 jaar geleden.
De apostel Johannes zag Zijn verschijning al in een visioen op het eiland Patmos, zie Openbaring 1:9-20 .

Alleen door Yeshua, de levende Tora, kunnen we de Vader, JHWH, kennen, want Yeshua is de Vader in menselijke verschijning, zie voor u zelf
http://tora-yeshua.nl/hoe-leer-je-de-enige-ware-god-kennen/

Vragen, opmerkingen?  Heel graag, dat kan onder dit artikel.
Shalom,
Ben Kok (joods-chr.pastor)

PS: wees dus gewaarschuwd voor de ultieme valse Mashiach, die  “anti” (in plaats van) de Mashiach zal komen, de ultieme  “Tora-loze mens”, een type als  Mohbama, zie  http://tora-yeshua.nl/2009/08/mohbama-islam-de-antichrist/
Deze anti-Mashiach (anti-Christus) is de culminatie van al degenen, die hem vooraf gingen  sinds de waarschuwing van Paulus in 2 Thess. 2 en al die anti-christ mensen met de uiteindelijke foute wereldmisleider ten top zullen door JHWH in de gestalte van Yeshua vernietigd worden ,  als Hij  komt, zoals ook  staat in
2 Thess. 2:8
We gaan door een moeilijke tijd, zoals bij een bevalling, maar in de handen van JHWH zijn we veilig, Hij is met ons , al de dagen, tot aan de voleinding der wereld,
Matth. 28:20

Navigeer naar andere artikelen

12 Responses to Wie is de Mashiach ? Joods-orthodox of Bijbels (Tenach + NT); groot verschil voor jouw toekomst !

 1. Goed artikel in elk geval alvast Ben!

  Shalom,

  Paul

 2. Op 5 november 2013 @ 18:20 schreef Albert v V

  Beantwoorden

  Ben, hier kan ik alleen maar amen op zeggen.

 3. https://www.facebook.com/groups/ProIsraelGroep/permalink/538919699512171/
  https://www.facebook.com/groups/ProIsraelGroep/permalink/538982236172584/
  https://www.facebook.com/groups/PVV.for.Israel/

  Op deze links is een heel betrokken discussie gaande geweest over de visie op de Mashiach, dus zo lang het er staat, lees en reageer mee.
  Shalom
  Ben

 4. Bedankt voor dit artikel, Ben.
  Een aantal opmerkingen van mijn kant:
  1. Jij schrijft: ‘(Volgens moslims is het dat …)Jezus zou in de nacht van de overlevering aan de Romeinen ten hemel zijn gevaren. Judas Iskariot nam de gedaante van Jezus aan en werd gekruisigd (wellicht voor zijn verraad). Volgens de Hadith nam een jong en trouwe apostel van Jezus vrijwillig de gedaante van Jezus aan om zo in het paradijs te komen.’
  Welnu, dat Judas volgens moslims ‘plaatsvervanger’ voor Jezus zou zijn, ben ‘ik’ nog niet eerder tegengekomen in islam. literatuur en in gesprekken met moslims zelf. Dat een ‘trouwe apostel’ dit zou hebben gedaan, staat wél in een hadith [Tafsir al-Qomi, vol.1 p.111]. Sura 4; (156) 157 spreekt eenvoudigweg van een ‘schijnbeeld’ dat gemaakt werd en in vs. 158 dat Isa tot Allah ‘verhoogd’ werd.
  2. Dat allerlei christelijke feestdagen ooit ‘heidense feestdagen’ waren en niet in de bijbel voorkwamen, geeft toch niet (meer)? Het Nieuwe Testament verbiedt toch niet dat we nu Yeshua’s/Jezus’ geboorte en Kruisiging/Opstanding herdenken/vieren? Misschien op de op zich verkeerde dagen.
  Als dat zo is, zouden we dat moeten erkennen en … aanpassen. Bijbelgetrouw! Maar … werd zo in ieder geval niet paal en perk gesteld aan het op die ‘heidense dagen meefeesten’ met de heidenen en dan nu je eigen feesten vieren? Wanneer de Here precies is gekruisigd enz. is toch nog geen uitgemaakte (datum)zaak?!
  3. Jij schrifjft o.a. “Men werkt in de lijn van de Nieuwe Wereld Orde, de NWO, naar een globale eenheid toe op politiek en religieus gebied. (…….) Joden voelen zich meer verwant met de islam in het idee wat men van de Eeuwige heeft, nl. 1 God. Men zegt dan terecht, dat christenen het over “3 Goden” hebben in hun concept van “Drie-eenheid” en dat verwijt is zeer waar.”
  Je hebt hier,feitelijk gezien, dan wel 2 totaal verschillende opvattingen over de Drieëenheid bijelkaar geveegd: Sura 5: 116: Isa,zoon van Maryam,heb jij tegen de mensen gezegd:Beschouw mij en mijn moeder als twee goden naast Allah?” Dat is dus iets heel anders, nl. Vadergod – Moedergod – Zoongod! Dat was nl. de drieëenheid die Mohamed meende te ontwaren bij veel christenen van zijn tijd.
  4. Wat je schrijft over ‘Wie is dus de Mashiach?’gaat, in ieder geval in de Nederlandse bijbelvertalingen’ niet in tegen tegelijkertijd God én Mens zijn (qua natuur). Tweeëenheid, dan?.
  Overigens helpt Drie en tóch Eén vergelijken met, MISSCHIEN KINDERLIJK, ‘water – damp – ijs’ mij persoonlijk nog steeds om iets van het ‘onbegrijpelijke van God’ toch een beetje te kunnen begrijpen.
  Shalom,
  André

  • Hi Andre, leuk dat je het artikel waardeert.
   Punt 1 slaat op het citaat van de Wikipedia link, dus dat is niet mijn tekst. Maar de essentie is, dat Yeshua niet gekruisigd zou zijn , een ander in Zijn plaats en dat staat in de koran, zoals je zelf aangeeft.
   Punt 2: de Tora blijft van kracht volgens Yeshua in Matth. 5:17 e.v., dus ook de Moadiem. Heidenese tijden zijn arrogant en Godslasterend en de kerken zouden zich moeten bekeren van die dwaling.
   De Handelingengemeente is ons voorbeeld , in de hele 1e eeuw en later.
   Zoals ik al schreef: dood en opstanding van Yeshua gedenken is natuurlijk prima, maar dan met Pesach en sukkoth en met brood/wijn op shabbath.
   Punt 3 : Drie-eenheid komt niet uit de islam, maar uit Egyptische religie en Hindoeisme. De RK kerk heeft dat overgenomen, omdat ze met de Persoon van Yeshua en de Heilige Geest geen raad wisten, terwijl het niet echt moeilijk is. JHWH is echad en Hij verschijnt in mensengestalte en is Geest, waarbij het dan steeds om 1 en Dezelfde gaat.
   INderdaad, water, H2O als ijs, water en stoom.
   Maar art.8 van de Nederlandse geloofsbelijdenis maakt er wel degelijk 3 afzonderlijke Personen van, gewoon fout verwoord en daarmmee ook fout beleefd.

   Kom es langs in onze samenkomsten, dan kunnen we er verder op in gaan.
   Shalom,
   Ben

 5. We hebben geen messias nodig, dat is Jaweh zelf. In Genesis staat dat het vrouwenzaad het slangenzaad zal vernietigen, dus niet 1 persoon, maar een hele groep mensen. Het is allemaal opzweperij dat messias gedoe. Het is een van de vele redenen om je eigen verantwoording af te wijzen op een ander, zoals wij mensen zo graag doen.

  • Dag Teun,
   Heel goed, JHWH komt in de gestalte van Yeshua, als Mashiach, zie Zach. 14 en Hand..1:9-11 en Opb. 1
   En inderdaad is de anti-christ een type mens, die de Tora afwijst, de wetteloze mens.
   Leven van uit de “levende Tora”, dus Yeshua, inclusief Zijn genade, dat is de essentie.
   Shalom,
   Ben

 6. Op 7 november 2013 @ 12:29 schreef F. Dijkstra

  Beantwoorden

  Een groot probleem is de vertaling van de bijbel van het Hebreeuws naar het Grieks, toen een taal vergelijkbaar met het engels nu, Het Grieks kende niet het woord Tora, het woord Tora is toen vertaald met Nomos, maar Nomos is wet, maar de Tora is geen wet, zodoende is de onderwijzing/instruktie veranderd in wet en wet klinkt negatief. Maar de vertalers van het Grieks naar het Nederlands hebben het woord wet laten staan, terwijl het Tora was.De christenen van vandaag kunnen wet en Tora niet meer van elkaar onderscheiden, daarom hebben valse leringen alle kans om in de leer te infiltreren. We zitten nu in een karrespoor, voorbereid door de vroege Rooms Katholieke kerk en daar moeten we UIT. De reddingsboei om ons er uit te trekken is de Tora. Apostel Paulus bracht het evangelie van het Koninkrijk, dat door Yeshua 40 dagen lang is onderwezen aan de apostelen, naar de heidenen, inclusief de Tora en daar moeten we weer heen. Wat is er een gedoe geweest in de kerk, vanwege Ds Ophof die in zijn overdenking stelde, dat de zondag mensenwerk was en dat de zondagsheiliging ook mensen werk was, grote verwarring in de kerk, de synode heeft vergaderd, zij hebben de zondag neergezet in het licht van de heilige sabbat.
  Een mooi artikel, waarvan men wat kan opsteken.

  • Hi Feike, bedankt; de Handelingengemeente is ons praktisch voorbeeld daarbij en als Tora-Yeshua gemeentes groeien we daarin, dankzij de genade van onze Vader en omdat we daarbij het meest Bijbelse model voor ogen hebben.
   Shalom< Ben

 7. Dag Ben
  Shalom

  Je hebt op een geweldige manier bovenstaande uiteenzetting gegeven.
  Ik kan daar alleen nog maar AMEN op zeggen
  GBY
  Yiooda.

 8. Ik ook Yiooda! Amen Ben!

  Shalom,

  Paul

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*